О студијском програму

Зашто баш Англистика?

Већина људи мисли да зна да говори енглески, али англисти знају енглески!

Зашто да студираш на нишкој Англистици? 

Једино на нишкој Англистици су целокупне студије на енглеском језику, што ће ти посебно помоћи у даљој каријери. Овде ћеш развијати своје комуникацијске и педагошке вештине, а ми смо ту да се бавимо и личним напретком сваког појединца и развијањем критичког мишљења. Заједно радимо на талентима сваког од наших студената и помажемо им да их развију у баш оно што ће их издвојити од осталих и управо због тога наши студенти не постају само наставници, преводиоци и тумачи, већ се одлучују за каријере у међународним компанијама и креативној индустрији, у којима се посебно тражи не само познавање језика већ и поседовање комуникацијских и стваралачких вештина. 

Нишка Англистика је најбољи избор

  • и због обавезних и због изборних предмета које нудимо како би ти што боље обликовала/обликовао своје студије;
  • због професора и сарадника који су због својих постигнућа, признања и референци најбољи у Србији и окружењу;
  • зато што је висина школарине на основним академским студијама прилагођена околностима и могуће је плаћање школарине на десет месечних рата.

Већ после прве године студија, самофинансирајући студенти могу добити место на буџету, а све што је потребно јесте да се потруде и да своје предиспитне и испитне обавезе успешно заврше у току једне школске године.

Шта теби значи диплома Англистике? 

Наша диплома призната је свуда, а важније од тога, студије Англистике научиће те да паметно и брзо учиш, те да своје знање и вештине користиш на начине који ће те учинити конкурентним у различитим професионалним окружењима – било да радиш као преводилац у ИТ фирми, или наставник у школи, као копирајтер или део тима у сектору за људске ресурсе неке компаније. Наши дипломирани студенти данас су цењени предузетници и менаџери јер те вештине и знања која ћеш стећи на нишкој Англистици спремају за професионална (и дигитална) окружења која захтевају критичко размишљање, менталну агилност и флексибилност у тимском раду. Управо то, а и чињеница да ћеш провести један важан део свог живота живећи друге културе, на другом језику – чини наше англисте прилагодљивим за шири круг професионалних области. Такође, већ од друге године студија добићеш прилику да учествујеш у програмима размене, да семестар или годину проведеш на неком од универзитета у Европи и свету са којима сарађујемо.

Англистика је једна велика (академска) породица 

На Департману за англистику сусрешћеш се са професорима и сарадницима спремним да ти у сваком тренутку помогну да напредујеш у смеру који највише одговара твојим склоностима и амбицијама. Наши професори и сарадници увек су доступни за све информације и савете, а то је део наше педесетогодишње традиције. Дипломирани студент Англистике није само дипломирани филолог, он је академски грађанин свестан своје културе и култура језика који проучава, као и део једне велике породице англиста.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

Кандидатима се за припрему препоручује следећа литература:

  1. Љ. Михаиловић: Граматика енглеског језика, Научна књига, Београд.
  2. Поповић, Љ. Мирић, В: Граматика енглеског језика са вежбањима, Народна књига, Београд.
  3. W.S. Allen: Living English Structure, Longman, London.
  4. A.J.Thomson, A.V.Martinet: A Practical English Grammar with Exercises I and II, Oxford University press.
  5. G. Alexander: Practice and Progress, Longman, London.
  6. G. Alexander: Developing Skills, Longman, London (или нека друга практична граматика енглеског језика, тј. збирка тестова/уџбеник на енглеском језику средњег нивоа тежине – intermediate/postintermediate).

Садржај програма тестирања

Пријемни испит за студијски програм основних академских студија англистике састоји се од писменог теста из енглеског језика у трајању од 120 минута. Садржај теста базиран је на садржају наставних програма за гимназију општег типа и обухвата оне језичке елементе, на свим нивоима језичке структуре, који се могу проверити писменим испитивањем – граматика и лексика: образовање речи у енглеском језику (префиксација и суфиксација, сложенице итд); употреба облика (број, падеж, род код именица; број, лице, време, вид, стање и начин код глагола; степен код придева и прилога); безлични глаголски облици (инфинитиви, герундијуми, партиципи); граматичке речи (чланови, квантификатори, заменице, препозиције, примарни и модални помоћни глаголи); ред речи у реченици; типови реченице (исказане, упитне, узвичне и заповедне реченице); координативни везници и клаузе; субординативни везници и клаузе (номиналне клаузе; релативне клаузе; адвербијалне клаузе: погодбене, допусне, намерне, узрочне, последичне, временске итд); активне и пасивне реченице; инверзија као средство истицања у енглеском језику; лексика из програма за гимназију, као и најчешћи фразални глаголи, идиоми и фразе.

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит састоји се из теста знања из енглеског језика у трајању од 120 минута и има два дела. У првом делу теста, делу А, од кандидата за упис на студије тражи се да уради одређен број задатака по принципу вишеструког избора. Дајy се задаци са четири понуђена одговора, од којих кандидат увек бира само један. Проверава се вокабулар и знање граматике, као и опште познавање англоамеричке културе. Избором одговарајуће речи или израза допуњује се дата реченица тако да она буде језички и логички прихватљива. У другом делу теста за пријемни испит, делу Б, кандидат добија вежбања са упутством да попуни празнине одговарајућом речи, фразом или реченицом по сопственом нахођењу, опет са циљем да одговор који студент даје буде језички и логички прихватљив. Успешном израдом оваквог теста кандидат потврђује да је компетентан да настави усавршавање свих језичких вештина на академском нивоу уписом на Департман за англистику.

 

Презентација студијског програма

 

Више информација