УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из англистике

Овај чланак садржи прилоге.

Садржај програма тестирања

Пријемни испит на Департману за англистику Филозофског факултета у Нишу састоји се од писменог теста из енглеског језика у трајању од 120 минута.. Садржај теста базиран је на садржају наставних програма за гимназију општег типа и обухвата оне језичке елементе, на свим нивоима језичке структуре, који се могу проверити писменим испитивањем – граматика и лексика: образовање речи у енглеском језику (префиксација и суфиксација, сложенице итд.); употреба облика (број, падеж, род код именица; број, лице, време, вид, стање и начин код глагола; степен код придева и прилога); безлични глаголски облици (инфинитиви, герундијуми, партиципи); граматичке речи (чланови, квантификатори, заменице, препозиције, примарни и модални помоћни глаголи); ред речи у реченици; типови реченице (исказане, упитне, узвичне и заповедне реченице); координативни везници и клаузе; субординативни везници и клаузе (номиналне клаузе; релативне клаузе; адвербијалне клаузе: погодбене, допусне, намерне, узрочне, последичне, временске итд.); активне и пасивне реченице; инверзија као средство истицања у енглеском језику; лексика из програма за гимназију, као и најчешћи фразални глаголи, идиоми и фразе.

Кандидатима се за припрему препоручује следећа литература:

  1. Љ. Михаиловић: Граматика енглеског језика, Научна књига, Београд.
  2. Поповић, Љ. Мирић, В: Граматика енглеског језика са вежбањима, Народна књига, Београд.
  3. W.S. Allen: Living English Structure, Longman, London.
  4. A.J.Thomson, A.V.Martinet: A Practical English Grammar with Exercises I and I, Oxford University press.
  5. G. Alexander: Practice and Progress, Longman, London.
  6. G. Alexander: Developing Skills, Longman, London или нека друга практична граматика енглеског језика, тј. збирка тестова/уџбеник на енглеском језику средњег нивоа тежине (intermediate/postintermediate).

 

Пријемни испит

Пријемни испит састоји се из теста знања из енглеског језика у трајању од 120 минута и има два дела. У првом делу теста, делу А, од кандидата за упис на студије тражи се да уради одређен број задатака по принципу вишеструког избора. Дајy се задаци са четири понуђена одговора, од којих кандидат увек бира само један. Проверава се вокабулар и знање граматике, као и опште познавање англоамеричке културе. Избором одговарајуће речи или израза допуњује се дата реченица тако да она буде језички и логички прихватљива. У другом делу теста за пријемни испит, делу Б, кандидат добија вежбања са упутством да попуни празнине одговарајућом речи, фразом или реченицом по сопственом нахођењу, опет са циљем да одговор који студент даје буде језички и логички прихватљив. Успешном израдом оваквог теста кандидат потврђује да је компетентан да настави усавршавање свих језичких вештина на академском нивоу уписом на Департман за англистику.