Други уписни рок, септембар 2023.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2023/2024. године у другом уписном року укупно 92 студената, од чега 17 буџетских и 75 самофинансирајућих студенaта, а у оквиру укупног броја и 3 буџетска места по афирмативним мерама.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 1 9 10 3
Основне академске студије историје 10 16 26
Основне академске студије социологије - 9 9
Основне академске студије новинарства - 7 7
Основне академске студије србистике 3 18 21
Основне академске студије руског језика и књижевности 3 9 12
Основне академске студије француског језика и књижевности - 7 7
УКУПНО 17 75 92 3

Преко  броја  од  17 буџетских места, а у оквиру укупног броја од 92 места, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета  извршиће се упис:

 1. највише 1 кандидата који је положио пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
 2. највише 2 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2022/2023. години завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 90.000,00 динара.

 

Опште одредбе

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходно стеченог образовања.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је положио пријемни испит и који је на коначној ранг листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

Документа потребна за пријављивање на конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета https://filfak.prijemni.edu.rs/ уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, могу га преузети на шалтеру):

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • потврду о оствареном пласману на републичком или међународном такмичењу (уколико постоји),
 • очитану биометријску личну карту,
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу неоверене фотокопије докумената.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну карту или пасош.

Кандидат који је у првом уписном року положио пријемни испит за неки од студијских програма на Филозофском факултету у Нишу, а није се уписао, може да се изјасни да жели да буде рангиран за упис на неки од студијских програма у другом уписном року без поновног полагања пријемног испита, односно на основу резултата положеног пријемног испита у првом уписном року.

 

Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
  -тест знања из филозофије;
 2. на студијском програму Основне академске студије историје:
  -тест знања из историје;
 3. на Студијском програму Основне академске студије социологије:
  -тест знања из социологије;
 4. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
  - тест знања из српског језика;
 5. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
  -тест знања из
  српског језика и тест знања из књижевности;
 6. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:
  -тест знања из руског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или француског);  
 7. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:
  -тест знања из француског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или руског). 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору.

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата на званичном сајту Филозофског факултета у Нишу, https://filfak.prijemni.edu.rs/ почев од 31. августа 2023. године у 8.30 до 1. септембра 2023. године у 14.00 сати. Кандидати који немају могућност за пријављивање електронским путем, могу предати пријаву у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2, 2. септембра 2023. године од 8.30 до 12.00 сати.

Полагање пријемних испита обавиће се 4. септембра 2023. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама и на сајту Факултета.

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 6. септембра 2023године до 15.00 сати.

Приговори на прелиминарну ранг листу се подносе до 8. септембра 2023до 10.00 сати.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 11. септембра 2023до 10.00 сати.

Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 12. септембра 2023. до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се  13. и 14. септембра 2023. године од 9.00 до 12.00 сати.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 15. септембра  2023. године од 9.00 до 12.00 сати.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локали 186, 132, 162 и 105, и преко сајта Филозофског факултета.

На страници Брошуре можете наћи више информација о току конкурсних радњи (презентација Од матуре до индекса Филозофског факултета и Водич за бруцоше) и брошуре о студијским програмима. За више информација о студијским програмима и условима уписа погледајте Информатор, као и материјале са припремне наставе.

 


 

Први уписни рок, јун 2023.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2023/2024. године укупно 640 студената, односно 370  студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 270 самофинансирајућих студената.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 18 12 30 9
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 44 46 90
Основне академске студије педагогије 34 16 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 33 17 50
Основне академске студије новинарства 30 20 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 30 20 50
Основне академске студије србистике 30 20 50
Основне академске студије англистике 44 46 90
Основне академске студије руског језика и књижевности 10 10 20
Основне академске студије француског језика и књижевности 14 16 30
Основне академске студије немачког језика и књижевности 23 7 30
УКУПНО 370 270 640 9

Преко броја од 370 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета извршиће се упис:

 1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.
 3. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2022/2023. години завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 90.000,00 динара.

 

Опште одредбе

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходно стеченог образовања.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

Документа потребна за пријављивање на конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, могу га преузети на шалтеру):

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • потврду о оствареном пласману на републичком или међународном такмичењу (уколико постоји),
 • очитану биометријску личну карту,
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу неоверене фотокопије докумената.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну карту или пасош.

 

Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије: тест знања из филозофије;
 2. на студијском програму Основне академске студије историје: тест знања из историје;
 3. на студијском програму Основне академске студије психологије: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије: тест знања из психологије;
 5. на Студијском програму Основне академске студије социологије: тест знања из социологије;
 6. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: интегрисани тест знања из социологије и психологије;
 7. на Студијском програму Основне академске студије новинарства: тест знања из српског језика;
 8. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са јавношћу: тест знања из српског језика;
 9. на Студијском програму Основне академске студије србистике: тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
 10. на Студијском програму Основне академске студије англистике: тест знања из енглеског језика;
 11. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности: тест знања из руског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или француског);
 12. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности: тест знања из француског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или руског);
 13. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности: тест знања из немачког језика или тест знања из енглеског језика.

 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору и на странама студијских програма.

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата (https://filfak.prijemni.edu.rs), почев oд 19. јуна 2023. године у 8.30 сати до 23. јуна 2023. године у 12.00 сати. Кандидати који немају могућност за пријављивање електронским путем, могу предати пријаву и у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2, oд 19. до 24. јуна 2023. године од 830 до 1400 сати.

Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета 26, 27, 28, 29. и 30. јуна 2023. године.

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 03. јула 2023. године до 15.00 сати.

Приговори на прелимирарне ранг листе се подносе до 05. јула 2023. до 10.00 сати.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 6. јула 2023. до 10.00 сати.

Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 7. јула 2023. до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се 8. и 10. јула 2023. године.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 11. јула, а 12, 13. и 14. јула 2023. године до 14.00 сати вршиће се упис за студијске програме на којима су остала непопуњена места на основу рангирања кандидата према исказаној листи жеља.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.

 


 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локали 186, 132, 162 и 105, и преко сајта Филозофског факултета.

На страници Брошуре можете наћи више информација о току конкурсних радњи (презентација Од матуре до индекса Филозофског факултета и Водич за бруцоше) и брошуре о студијским програмима. За више информација о студијским програмима и условима уписа погледајте Информатор, као и материјале са припремне наставе.