Најава уписа студената у прву годину Основних академских студија, школска 2024/2025.

На основу одлуке Наставно-научног већа Филозофског факултета и одлуке Сената Универзитета у Нишу, планирано је да се на студијске програме основних академских студија Филозофског факултета у Нишу упише укупно 640 студената, односно 370 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 270 самофинансирајућих студената. Број студената чије ће се образовање финансирати из буџета биће утврђен одлуком Владе Републике Србије, те ће тачан број студената који се уписују у прву годину основних академских студија бити приказан у Конкурсу који ће бити објављен пошто Влада РС донесе одлуку о одобреном броју буџетских студената.

 

Планирани број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 18 12 30 9
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 50 40 90
Основне академске студије педагогије 30 20 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 30 20 50
Основне академске студије новинарства 30 20 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 30 20 50
Основне академске студије србистике 30 20 50
Основне академске студије англистике 50 40 90
Основне академске студије руског језика и књижевности 8 12 20
Основне академске студије француског језика и књижевности 14 16 30
Основне академске студије немачког језика и књижевности 20 10 30
УКУПНО 370 270 640 9

Преко броја од 370 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета извршиће се упис:

 1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.
 3. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 90.000,00 динара.

 

Опште одредбе

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходно стеченог образовања.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу (које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја) или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит – не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета. Испит, или дати део пријемног испита, вредноваће се максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг-листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

Документа потребна за пријављивање на конкурс

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање) прилажу скенирана документа:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • потврду о оствареном пласману на републичком или међународном такмичењу (уколико постоји),
 • очитану биометријску личну карту,
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну карту или пасош.

 

Полагање пријемног испита

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије: тест знања из филозофије;
 2. на студијском програму Основне академске студије историје: тест знања из историје;
 3. на студијском програму Основне академске студије психологије: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије: тест знања из психологије;
 5. на Студијском програму Основне академске студије социологије: тест знања из социологије;
 6. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: интегрисани тест знања из социологије и психологије;
 7. на Студијском програму Основне академске студије новинарства: тест знања из српског језика;
 8. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са јавношћу: тест знања из српског језика;
 9. на Студијском програму Основне академске студије србистике: тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
 10. на Студијском програму Основне академске студије англистике: тест знања из енглеског језика;
 11. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности: тест знања из руског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или француског);
 12. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности: тест знања из француског језика, или тест знања из српског језика или другог страног језика (енглеског, немачког или руског);
 13. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности: тест знања из немачког језика или тест знања из енглеског језика.

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору и на странама студијских програма.

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата (https://filfak.prijemni.edu.rs), почев oд 19. јуна 2024. године у 8.30 сати до 24. јуна 2024. године у 12.00 сати.

Кандидати који нису у могућности да самостално са сопствених уређаја изврше пријаву преко апликације на сајту Факултета, могу то учинити уз асистенцију запослених на Факултету са рачунара који ће им за те сврхе бити доступни на Факултету. Овакав начин пријаве биће могућ 19, 20, 21, 22. и 24. јуна од 10.00 до 14.00 сати, као и 25. јуна  2024. године, од 10.00 до 12.00 сати.

Да би извршио пријаву на конкурс преко апликације на сајту Факултета, без обзира на то да ли се пријављује са свог уређаја или са рачунара на Факултету, неопходно је да кандидат има активну имејл адресу и да поседује параметре за приступ (корисничко име и лозинку).

Полагање пријемних испита обавиће се 26, 27. и 28. јуна 2024. године према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета .

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 29. јуна 2024. године до 15.00 сати.

Приговори на прелимирарне ранг листе се подносе до 1. јула 2024. до 15.00 сати.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 2. јула 2024. до 15.00 сати.

Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 2. јула 2024. до 16.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се 3. и 4. јула 2024. године.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 5. јула, а 6, 8. и 9. јула 2024. године до 13.00 сати вршиће се упис за студијске програме на којима су остала непопуњена места на основу рангирања кандидата према исказаној листи жеља.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.

 


 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локали 186, 132, 162 и 105, и преко сајта Филозофског факултета.

На страници Брошуре можете наћи више информација о току конкурсних радњи (презентација Од матуре до индекса Филозофског факултета и Водич за бруцоше) и брошуре о студијским програмима. За више информација о студијским програмима и условима уписа погледајте Информатор, као и материјале са припремне наставе.