Други уписни рок, новембар 2023.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године, у другом уписном року, укупно 13 самофинансирајућих студената.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно
Докторске академске студије психологије - 3 3
Докторске академске студије социологије - 1 1
Докторске академске студије историје - 1 1
Докторске академске студије педагогије - 2 2
Докторске академске студије србистике - 5 5
Докторске академске студије страних филологија - 1 1
УКУПНО - 13 13

Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 150.000,00 динара.

Студент докторских академских студија може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

Опште одредбе

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија, или
 2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
 3. завршене основне студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05).

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин у погледу претходно стеченог образовања, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

Кандидати који који конкуришу за упис на докторске академске студије педагогије, а нису завршили основне и мастер академске студије педагогије, полажу диференцијални испит. Садржај полагања диференцијалног испита обухвата елементарна педагошка знања која се стичу на основним и мастер академским студијама педагогије. Да би кандидат стекао право да буде рангиран за упис, неопходно је да на диференцијалном испиту оствари најмање 51% од укупног броја поена.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит.

 • на студијском програму Докторске академске студије историје: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму Докторске академске студије психологије: тест знања из психологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму Докторске академске студије педагогије: тест знања из области педагогије (15 бодова) и тематски есеј (5 бодова),
 • на студијском програму Докторске академске студије социологије: тест знања из социологије, који носи максимално 20 поена,

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија, за студијске програме за које се полаже пријемни испит, утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Број бодова остварених на пријемном испиту – максимално 20 бодова.
 3. Усклађеност програма основних и мастер академских студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија кандидат добија 5 бодова.
  Уколико је студијским програмом предвиђено полагање диференцијалног испита за кандидате који су завршили неодговарајуће студијске програме на претходним нивоима студија, кандидат који положи диференцијални испит добија 15 поена за усаглашеност студијских програма.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.
 4. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише вреднују се са  максимално 15 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 15 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 15 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 15

 

* број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

** максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 

На докторским академским студијама србистике нема пријемног испита.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија србистике утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основним академским студијама и мастер академским студијама) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 35 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних збања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 35 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 35 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 35

 

*број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

**максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 1. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама за које кандидат конкурише, вреднује се са 15 бодова. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.

 

На докторским академским студијама страних филологија нема пријемног испита.

Услов за упис на докторске академске студије страних филологија је познавање енглеског, француског, немачког или руског језика на нивоу Ц1 Европског референтног оквира за стране језике, односно претходно завршене основне и мастер академске студије у области страних филологија за енглески, француски, руски или немачки језик.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија страних филологија утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основним академским студијама и мастер академским студијама) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише (максимално 35 бодова). Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних збања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 35 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 35 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 35

 

*број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

**максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 1. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама за које кандидат конкурише, вреднује се са 15 бодова. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.

Право уписа на ДАС страних филологија, под истим условима, имају и страни држављани, а посебан услов за упис јесте знање језика на коме се изводи настава.

Литература и додатна појашњеа су наведени на странама студијских програма докторских академских студија портала за упис (https://upis.filfak.ni.ac.rs/doktorske-akademske-studije/programi).

 

Документација коју подносе кандидати

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише (преузима се са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-upis-das),
 • очитану биометријску личну карту,
 • неоверене копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • неоверене копије додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има) - за радове у часописима и зборницима радова потребно је приложити копију рада, насловне и прве стране часописа или зборника, са библиографским подацима (ISSN, ISBN), док се монографије и уџбеници прилажу у целости,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на име пријаве на конкурс у износу од 15.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

Кандидати који су претходно образовање стекли у иностранству, подносе нострификоване дипломе.

Кандидати могу предати потребну документацију лично у Служби за наставу и студентска питања (канцеларија 104) или послати мејлом скенирану документацију на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Конкурсни рокови

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 6.11. 2023. године до 17.11.2023. године у времену од 11.00 до 14.00 сати у канцеларији 104. Кандидати који се пријављују мејлом, пријаву и комплетну скенирану документацију треба да пошаљу до 16.11.2023. године до 14.00 сати.

Диференцијални испит за упис на докторске академске студије педагогије обавиће се 18.11.2023. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Пријемни испит ће се обавити 20.11.2023. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује прелиминарну ранг-листу пријављених кандидата 21.10.2023. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен прелиминарном ранг-листом у року од 36 сати најкасније 23.11.2023. године до 10,00 сати  преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 23.11.2022. године до 15.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 24.11.2023. године од 10.00 до 15.00 сати.

 


 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину докторских академских студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, или путем телефона 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локал 200.

За више информација о студијским програмима и условима уписа можете погледати и Информатор и брошуре.

 


 

Први уписни рок, октобар 2023.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године 38 студената: 10 буџетских студената и 28 самофинансирајућих.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно
Докторске академске студије психологије 2 3 5
Докторске академске студије социологије 1 4 5
Докторске академске студије историје 1 2 3
Докторске академске студије медији и друштво 1 2 3
Докторске академске студије педагогије 1 2 3
Докторске академске студије србистике 1 6 7
Докторске академске студије страних филологија 3 9 12
УКУПНО 10 28 38

Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 150.000,00 динара.

Студент докторских академских студија може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

Опште одредбе

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

 1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија, или
 2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
 3. завршене основне студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05).

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин у погледу претходно стеченог образовања, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

Кандидати који који конкуришу за упис на докторске академске студије педагогије, а нису завршили основне и мастер академске студије педагогије, полажу диференцијални испит. Садржај полагања диференцијалног испита обухвата елементарна педагошка знања која се стичу на основним и мастер академским студијама педагогије. Да би кандидат стекао право да буде рангиран за упис, неопходно је да на диференцијалном испиту оствари најмање 51% од укупног броја поена.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит.

 • на студијском програму Докторске академске студије историје: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму Докторске академске студије психологије: тест знања из психологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму Докторске академске студије педагогије: тест знања из области педагогије (15 бодова) и тематски есеј (5 бодова),
 • на студијском програму Докторске академске студије социологије: тест знања из социологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму Докторске академске студије медији и друштво: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија, за студијске програме за које се полаже пријемни испит, утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Број бодова остварених на пријемном испиту – максимално 20 бодова.
 3. Усклађеност програма основних и мастер академских студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија кандидат добија 5 бодова.
  Уколико је студијским програмом предвиђено полагање диференцијалног испита за кандидате који су завршили неодговарајуће студијске програме на претходним нивоима студија, кандидат који положи диференцијални испит добија 15 поена за усаглашеност студијских програма.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.
 4. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише вреднују се са  максимално 15 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 15 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 15 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 15

 

* број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

** максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 

На докторским академским студијама србистике нема пријемног испита.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија србистике утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основним академским студијама и мастер академским студијама) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 35 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних збања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 35 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 35 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 35

 

*број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

**максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 1. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама за које кандидат конкурише, вреднује се са 15 бодова. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.

 

На докторским академским студијама страних филологија нема пријемног испита.

Услов за упис на докторске академске студије страних филологија је познавање енглеског, француског, немачког или руског језика на нивоу Ц1 Европског референтног оквира за стране језике, односно претходно завршене основне и мастер академске студије у области страних филологија за енглески, француски, руски или немачки језик.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија страних филологија утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основним академским студијама и мастер академским студијама) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише (максимално 35 бодова). Вредновање научних радова је у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних збања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020). Радови објављени у иностраним публикацијама које нису на листи министарства Републике Србије надлежног за науку, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научноистраживачких резулатата на овај начин стекну више од 35 бодова, за све кандидате пријављене за студијски програм примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 35 бодова. За израчунавање пропорционалног броја поена за сваког појединачног кандидата користи се формула:

 

број поена кандидата*
____________________________________________
максимални остварени број поена кандидата** : 35

 

*број поена које је кандидат остварио на основу вредновања радова у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

**максимални број поена које је остварио један од кандидата на конкурсу у складу са Правилником о стицању истраживачих и научних звања (Сл. гласник РС бр. 159/20) и Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа (Сл. гласник РС, 159/2020)

 1. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама за које кандидат конкурише, вреднује се са 15 бодова. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.

Право уписа на ДАС страних филологија, под истим условима, имају и страни држављани, а посебан услов за упис јесте знање језика на коме се изводи настава.

Литература и додатна појашњеа су наведени на странама студијских програма докторских академских студија портала за упис (https://upis.filfak.ni.ac.rs/doktorske-akademske-studije/programi).

 

Документација коју подносе кандидати

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише (преузима се са адресе https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-upis-das),
 • очитану биометријску личну карту,
 • неоверене копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • неоверене копије додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има) - за радове у часописима и зборницима радова потребно је приложити копију рада, насловне и прве стране часописа или зборника, са библиографским подацима (ISSN, ISBN), док се монографије и уџбеници прилажу у целости,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на име пријаве на конкурс у износу од 15.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

Кандидати који су претходно образовање стекли у иностранству, подносе нострификоване дипломе.

Кандидати могу предати потребну документацију лично у Служби за наставу и студентска питања (канцеларија 104) или послати мејлом скенирану документацију на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Конкурсни рокови

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 16.10. 2023. године до 27.10.2023. године у времену од 11.00 до 14.00 сати у канцеларији 104. Кандидати који се пријављују мејлом, пријаву и комплетну скенирану документацију треба да пошаљу до 26.10.2023. године до 14.00 сати.

Диференцијални испит за упис на докторске академске студије педагогије обавиће се 28.10.2023. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Пријемни испит ће се обавити 30.10.2023. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује прелиминарну ранг-листу пријављених кандидата 31.10.2023. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен прелиминарном ранг-листом у року од 36 сати најкасније 2.11.2023. године до 10,00 сати  преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 2.11.2022. године до 10.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 3. и 4.11.2023. године од 10.00 до 15.00 сати.

 


 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину докторских академских студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, или путем телефона 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локал 200.

За више информација о студијским програмима и условима уписа можете погледати и Информатор и брошуре.