Други уписни рок, новембар 2022.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2022/2023. године, у другом уписном року, 151 студента у статусу самофинансирајућих студената.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно афирмативне мере
Мастер академске студије филозофије - 4 4 1
Мастер академске студије историје - 14 14
Мастер академске студије педагогије
Модул Педагогија
Модул Социјална педагогија
- 39 39
Мастер академске студије социологије - 3 3
Мастер академске студије социолог у социјалној заштити - 4 5
Мастер академске студије комуникологије - 2 2
Мастер академске студије србистике
Модул Српски језик
Модул Српска и компаративна књижевност
- 35 35
Мастер академске студије англистике - 18 18
Мастер академске студије руског језика и књижевности - 6 6
Мастер академске студије француског језика и књижевности - 11 11
Мастер академске студије образовања наставника предметне наставе - 6 6
Мастер академске студије превођења - 9 9
УКУПНО - 151 151 1

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, у оквиру укупног броја студената који се уписују у прву годину мастер академских студија, на терет буџета може се извршити  упис највише једног кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.

Кандидат који је завршио основне академске студије на Филозофском факултету у Нишу у статусу буџетског студента по афирмативним мерама које се односе на студенте са инвалидитетом и студенте припаднике ромске националне мањине, а који буде рангиран у оквиру предвиђеног броја студената за упис на студијски програм, може бити уписан на студијски програм у статусу буџетског студента по афирмативној мери.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00  динара за држављане Србије и за стране држављане.

Студент мастер академских студија може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

Опште одредбе

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова, као и кандидати који су завршили одговарајуће основне студије у четворогодишњем трајању по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама, и усаглашености програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија за студијске програме где је то предвиђено. У случају када је потребно извршити избор између кандидата са идентичним бројем поена, предност има кандидат који је студије првог нивоа завршио у краћем року.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

Услови уписа на студијске програме за које није предвиђена могућност уписа уз полагање диференцијалног испита:

 • Мастер академске студије Социолог у социјалној заштити могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.
 • За упис на Мастер академске студије Комуникологије вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са највише 5 бодова.
 • Услов за упис на Мастер академске студије превођења су завршене основне академске студије из области енглеског, француског, руског и немачког језика (Б2) у четворогодишњем трајању стеченог у Републици Србији или у иностранству са остварених 240 ЕСПБ.
 • Мастер академске студије за образовање предметних наставника могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању у бодовној вредности од 240 ЕСПБ.

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

 • Мастер академске студије филозофије – Кандидати који нису завршили Основне академске студије филозофије полажу тест знања из Филозофије.
 • Мастер академске студије историје Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.
 • Мастер академске студије педагогије Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија педагогије, Историја педагогије, Породична педагогија, Социјална педагогија.
 • Мастер академске студије социологије Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.
 • Мастер академске студије србистика Кандидати који нису завршили основне академске студије из области Србистике / Српског језика и књижевности полажу диференцијалне испите:
  - на модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја књижевности, Општа и компаративна књижевност, Методика наставе књижевности;
  - на модулу Српски језик из области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, Историја књижевног језика, Правопис, Методика наставе језика.
 • Мастер академске студије англистике Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу тест знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике. Такође се вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова.
 • Мастер академске студије руског језика и књижевности Кандидати који нису завршили основне академске студије руског језика полажу тест знања из следећих области: фонологија руског језика, творба речи руског језика, морфологија руског језика, лексикологија руског језика, синтакса руског језика, руска књижевност XVIII века, руска књижевност XIX века, руска књижевност XX века, савремена руска књижевност.
 • Мастер академске студије француског језика и књижевности Кандидати који нису завршили основне академске студије француског језика и књижевности полажу диференцијални испит из следећих области:
  а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
  б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
  в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Кандидати који нису завршили одговарајуће студијске програме основних академских студија, стичу право да буду рангирани за упис на студијски програм за који су се пријавили уколико положе диференцијални испит. 

Литература за полагање диференцијалних испита наведена је на странама студијских програма мастер академских студија портала за упис (https://upis.filfak.ni.ac.rs/master-akademske-studije/programi).

 

Документација коју подносе кандидати

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист који се попуњава и предаје на један од два начина:
 • неоверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 • неоверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс у износу од 5.000,00 динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

Конкурсни рокови

Кандидати подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 2.11.2022. до 10.11.2022. године.

Апликација за електронско пријављивање кандидата биће отворена од 2.11.2022. у 8.00 сати до 9.11.2022. године у 12.00 сати. Пријаве које кандидати подносе лично, Служба за наставу и студентска питања примаће од 7.11.2022. године до 10.11.2022. године, у времену од 11.00 до 14.00 сати, у канцеларији број 104.

Полагање диференцијалних испита обавиће се 14.11.2022. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 15.10.2022. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 17.11.2022. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 17.11.2022. године до 15.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 18.11.2022. године у времену од 10.00 до 14.00 сати, у канцеларији 104.

 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину мастер академских студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локал 200.

За више информација о студијским програмима и условима уписа можете погледати и Информатор и брошуре.

 


 

Први уписни рок, септембар/октобар 2022.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2022/2023. године 365 студената: 100 буџетских студената и 265 самофинансирајућих.

 

Број места по студијским програмима и износ школарине

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно афирмативне мере
Мастер академске студије филозофије 2 8 10 2
Мастер академске студије историје 9 16 25
Мастер академске студије психологије
Модул Клиничка психологија
Модул Развојно-педагошка психологија
Модул Психологија рада
Модул Социјална психологија
20 40 60
Мастер академске студије педагогије
Модул Педагогија
Модул Социјална педагогија
11 39 50
Мастер академске студије социологије 2 8 10
Мастер академске студије социолог у социјалној заштити 1 4 5
Мастер академске студије социјалног рада 6 14 20
Мастер академске студије комуникологије 9 16 25
Мастер академске студије србистике
Модул Српски језик
Модул Српска и компаративна књижевност
11 39 50
Мастер академске студије англистике 19 31 50
Мастер академске студије руског језика и књижевности 2 8 10
Мастер академске студије француског језика и књижевности 5 15 20
Мастер академске студије образовања наставника предметне наставе 3 12 15
Мастер академске студије превођења - 15 15
УКУПНО 100 265 365 2

Преко  броја  од  100 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у оквиру укупног броја студената који се уписују у прву годину мастер академских студија, на терет буџета  извршиће се упис:

 1. Највише 1 кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 1 кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.

Кандидат који је завршио основне академске студије на Филозофском факултету у Нишу у статусу буџетског студента по афирмативним мерама које се односе на студенте са инвалидитетом и студенте припаднике ромске националне мањине, а који буде рангиран у оквиру предвиђеног броја студената за упис на студијски програм, може бити уписан на студијски програм у статусу буџетског студента по афирмативној мери.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00  динара за држављане Србије и за стране држављане.

Студент мастер академских студија може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

Опште одредбе

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова, као и кандидати који су завршили одговарајуће основне студије у четворогодишњем трајању по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама, и усаглашености програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија за студијске програме где је то предвиђено. У случају када је потребно извршити избор између кандидата са идентичним бројем поена, предност има кандидат који је студије првог нивоа завршио у краћем року.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

Услови уписа на студијске програме за које није предвиђена могућност уписа уз полагање диференцијалног испита:

 • Мастер академске студије Социолог у социјалној заштити могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.
 • За упис на Мастер академске студије Комуникологије вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са највише 5 бодова.
 • Услов за упис на Мастер академске студије превођења су завршене основне академске студије из области енглеског, француског, руског и немачког језика (Б2) у четворогодишњем трајању стеченог у Републици Србији или у иностранству са остварених 240 ЕСПБ.
 • Мастер академске студије за образовање предметних наставника могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању у бодовној вредности од 240 ЕСПБ.

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

 • Мастер академске студије филозофије – Кандидати који нису завршили Основне академске студије филозофије полажу тест знања из Филозофије.
 • Мастер академске студије историје Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.
 • Мастер академске студије психологије Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест знања из следећих области: психопатологија, социјална психологија, основе развојне психологије, психологија рада, психологија менаџмента, методологија психолошких истраживања и психометрија.
 • Мастер академске студије педагогије Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија педагогије, Историја педагогије, Породична педагогија, Социјална педагогија.
 • Мастер академске студије социологије Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.
 • Мастер академске студије социјални рад Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, Заступање у социјалном раду. Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад у заједници.
 • Мастер академске студије србистика Кандидати који нису завршили основне академске студије из области Србистике / Српског језика и књижевности полажу диференцијалне испите:
  - на модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја књижевности, Општа и компаративна књижевност, Методика наставе књижевности;
  - на модулу Српски језик из области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, Историја књижевног језика, Правопис, Методика наставе језика.
 • Мастер академске студије англистике Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу тест знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике. Такође се вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова.
 • Мастер академске студије руског језика и књижевности Кандидати који нису завршили основне академске студије руског језика полажу тест знања из следећих области: фонологија руског језика, творба речи руског језика, морфологија руског језика, лексикологија руског језика, синтакса руског језика, руска књижевност XVIII века, руска књижевност XIX века, руска књижевност XX века, савремена руска књижевност.
 • Мастер академске студије француског језика и књижевности Кандидати који нису завршили основне академске студије француског језика и књижевности полажу диференцијални испит из следећих области:
  а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
  б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
  в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Кандидати који нису завршили одговарајуће студијске програме основних академских студија, стичу право да буду рангирани за упис на студијски програм за који су се пријавили уколико положе диференцијални испит. 

Литература за полагање диференцијалних испита наведена је на странама студијских програма мастер академских студија портала за упис (https://upis.filfak.ni.ac.rs/master-akademske-studije/programi).

 

Документација коју подносе кандидати

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • пријавни лист који се попуњава и предаје на један од два начина:
 • неоверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 • неоверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс у износу од 5.000,00 динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

Конкурсни рокови

Кандидати подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 3.10.2022. до 21.10.2022. године.

Апликација за електронско пријављивање кандидата биће отворена од 3.10.2022. у 8.00 сати до 20.10.2022. године у 12.00 сати. Пријаве које кандидати подносе лично, Служба за наставу и студентска питања примаће од 10.10.2022. године до 21.10.2022. године, у времену од 11.00 до 14.00 сати, у канцеларији број 104.

Полагање диференцијалних испита обавиће се 22.10.2022. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 24.10.2022. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 26.10.2022. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 27.10.2022. године до 15.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 28. и 29.10.2022. године у времену од 10.00 до 14.00 сати, у канцеларији 104.

 


 

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину мастер академских студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локал 200.

За више информација о студијским програмима и условима уписа можете погледати и Информатор и брошуре.