УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из педагогије

Садржај програма тестирања

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ
Шта психологија проучава; Методе психолошких истраживања; Психолошке технике.

ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
Шта су органске основе психичког живота; Нервни систем; Централни нервни систем; Мождана кора; Периферни нервни систем; Ендокрини систем.

ОПАЖАЊЕ – ОСЕТИ И ОПАЖАЈИ
Шта су осећаји и опажаји; Како чула функционишу и стварају осете; Како настају опажаји; Пажња; Опажање особа – формирање утисака о људима.

УЧЕЊЕ
Шта је учење; Класично условљавање; Инструментално условљавање – учење путем покушаја и погрешака; Учење увиђањем; Учење по моделу; Сензитизација и хабитуација – једноставни облици учења; Моторно и вербално учење; Методе успешног учења; Шта је трансфер учења.

ПАМЋЕЊЕ И ЗАБОРАВЉАЊЕ
Шта је памћење; Врсте памћења; Поузданост памћења; Заборављање.

МИШЉЕЊЕ
Шта је мишљење; Мишљење и говор; Процес мишљења; Врсте мишљења; Развој мишљења.

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СТВАРАЛАШТВО
Шта је интелигенција; Структура интелигенције; Индивидуалне разлике у интелигенцији; Интелелктуална надареност и ментална заосталост; Утицај наслеђа и средине на развој интелигенције; Стваралаштво.

МОТИВАЦИЈА
Шта су мотиви и мотивација; Које су врсте мотива и како се стичу; Хијерархија мотива; Поједини мотиви; Сукоб мотива; Фрустрације; Шта су механизми одбране личности.

ЕМОЦИЈЕ
Шта су емоције и која им је функција; Врсте емоционалних доживљаја; Теорије емоција; Стрес.

ПСИХИЧКИ РАЗВОЈ
Развојна психологија; Шта је филогенетски развој; Шта је онтогенетски развој; Социјализација – друштвени чиниоци психичког живота; Детињство; Адолесценција; Зрела личност као циљ развоја.

ЛИЧНОСТ
Психологија личности; Теорије личности.

ПСИХИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ИЗМЕЊЕНА СТАЊА СВЕСТИ
Нормалност и психички поремећаји; Анксиозни поремећаји; Соматоформни поремећаји; Поремећаји расположења; Схозофренија; Поремећаји личности; Лечење психичких поремећаја; Измењена стања свести.

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ
Комуникација; Психологија групе; Људи у маси; Динамика групе – групни процеси; Ставови, интересовања и вредности; Предрасуде и стереотипи

 

Литература

Mилојевић Апостоловић, Б. (2013): Психологија за 2. разред гимназије, Београд: Нови Логос

 

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји од теста знања из психологије (60 бодова) и полаже се у писаној форми. Време решавања теста је 120 минута.