О студијском програму

Уколико волите језике и књижевност, комуникативни сте, уживате у раду с људима и након завршене средње школе поседујете знање немачког језика на међунивоу А2/Б1, онда су студије Германистике на Филозофском факултету у Нишу прави избор за вас. 

Основне студије Немачког језика и књижевности пружају вам прилику да брзо и квалитетно стекнете знања из струке која је деценијама дефицитарна у југоисточној Србији, а подједнако су добре шансе за запослење и у земљи и у иностранству. 

Главне предности студирања Германистике на Филозофском факултету у Нишу су рад у малим групама и предавачи који су приступачни и спремни да помогну студентима. Цео наставни тим непрекидно се усавршава како би светска пракса и иновације стигли у Ниш. 

Како је организован студијски програм? 

Студије трају четири године, односно осам семестара, а након завршетка студија стичете академско звање дипломирани филолог

Изучаваћете немачки језик до нивоа Ц1, други страни језик по сопственом избору (енглески, француски, руски или грчки) до нивоа Б2 и немачку књижевност и културу. Обавезни су такође предмети из педагогије, психологије и методике, лингвистички предмети и превођење, као и стручна пракса. 

У сваком семестру постоје и изборни предмети, захваљујући којима можете да градите образовање у складу са својим интересовањима. 

Шта после студија? 

По завршетку студија можете радити као наставник Немачког језика у школама како у земљи тако и у иностранству или пак као преводилац и тумач за немачки језик. Своју каријеру можете градити:

 • у установама културе (библиотеке, културни центри);
 • у оквиру издавачке делатности;
 • у дипломатским представништвима;
 • у редакцијама новина, радија и телевизије;
 • у привредној делатности;
 • у области маркетинга;
 • у области туризма итд.

Колико студената се може уписати и која је цена студија? 

Број слободних места за упис и цена студијског програма одређују се на годишњем нивоу. У школској 2021/2022. години право на финансирање из републичког буџета остварило је 20 студената. Школарина за преосталих 10 самофинансирајућих студената износила је 78.000 динара, уз могућност плаћања на 10 месечних рата. 

Како изгледа пријемни испит? 

Пријемни испит подразумева писану проверу знања немачког језика. Ако нисте учили немачки језик, можете уместо теста знања немачког језика полагати тест знања енглеског језика. Рангирање кандидата за упис врши се на основу резултата пријемног испита (60 поена) и општег успеха постигнутог у току средњoшколског образовања (40 поена). 

И то није све... 

За све оне који би желели да студирају на програму Немачки језик и књижевност – сваког месеца организујемо специјалне консултације. На консултацијама можете утврдити тренутни ниво владања језиком и добити савете за припрему за полагање пријемног испита. У пролећном семестру организујемо припремну наставу, на крају које ћете радити тест знања који је врло сличан тесту који вас очекује на пријемном испиту. 

Каква су искуства тренутних студената? 

Четири генерације студената основних студија Немачког језика и књижевности сведоче о квалитету и успешности програма од самог почетка његовог постојања. Нишки студенти Германистике опробали су се као предавачи језика током студија, добитници су стипендија Министарства просвете и стипендија за боравак у иностранству. Учествују у заједничким студентским активностима и организацијама, а космополитски Ниш пружа им разноврсне могућности за слободно време и забаву. Придружите им се и постаните и ви део јединствене комбинације педесетогодишње традиције Филозофског факултета у Нишу и иновације савременог студијског програма Немачки језик и књижевност.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

Основна литература

 • Јован Ђукановић, Оливера Дурбаба: Граматика немачког језика за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Допунска литература

 1. Нада С. Арсенијевић: Граматика савременог немачког језика, Научна књига, Београд, 1995.
 2. Anne Buscha, Syilvia Szita: B-Grammatik, Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag, 2011
 3. Dreyer/Schmidt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Max Hueber Verlag, 2000
 4. Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht: Grammatik – ganz klar, Max Hueber Verlag, 2011
 5. Richard Schmitt: Weg mit den typischen Fehlern Teil 2, Max Hueber Verlag, 2011
 6. Јован Ђукановић, Бранислава Поповић: Deutsches Übungsbuch, Граматичка вежбања за III и IV разред гимназија и средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.

Уџбеници

 1. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 1 – уџбеник и радна свеска, Klett
 2. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 2 – уџбеник и радна свеска, Klett
 3. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 3 – уџбеник и радна свеска, Klett
 4. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 4 – уџбеник и радна свеска, Klett
 5. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 5, немачки језик за 1. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 6. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 6, немачки језик за 2. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 7. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 7, немачки језик за 3. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 8. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 8, немачки језик за 4. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status

* Кандидати могу користити неку другу практичну граматику немачког језика, тј. збирку тестова/уџбеник на немачком језику средњег нивоа тежине.

 

Садржај програма тестирања

Морфологија
Род и број именица. Промена именица. Неодређени, одређени и нулти члан –облици и употреба. Промена и употреба личних, присвојних, односних, упитних и неодређених заменица. Придеви. Деклинација и компарација придева. Придев као именица. Основни и редни бројеви.
Негација. Предлози. Предлози са акузативом. Предлози са дативом. Предлози са генитивом. Предлози са дативом и акузативом. Семантичка класификација предлога. Прилози. Речце.
Глаголи – правилни, неправилни, са одвојивим и неодвојивим префиксом, модални, повратни и помоћни глаголи. Времена. Инфинитиви. Облици и употреба партиципа. Императив. Конјунктив. Облици и употреба пасива. Рекција глагола.

Синтакса
Ред речи у реченици. Просте и проширене реченице – исказне, упитне, узвичне, заповедне и жељне реченице. Независно-сложене реченице – саставне, супротне, раставне, узрочне, закључне и искључне реченице. Зависно-сложене реченице-субјекатске, објекатске, предикативне, адвербијалне реченице (локалне, темпоралне, модалне, консекутивне, каузалне, финалне, кондиционалне, концесивне реченице.)

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит се састоји из теста знања из немачког језика у трајању од 120 минута и подразумева проверу синтетисаног знања из немачког језика стеченог током претходног школовања. Програм пријемног испита оријентише се према програму за гимназије општег типа, односно одговара језичком међунивоу А2/Б1.

Кандидати који током претходног школовања нису учили немачки језик, а конкуришу за упис на Основне академске студије немачког језика и књижевности, могу се определити да на пријемном испиту уместо теста знања из немачког језика полажу тест знања из енглеског језика.

Начин полагања: тест знања
Трајање пријемног испита: 120 минута
Максималан број поена: 60

 

Презентација студијског програма

Да бисте видели овај садржај, морате омогућити колачиће друштвених мрежа и екстерних сервиса (YouTube)

 

Више информација