УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из немачког језика и књижевности

Овај чланак садржи прилоге.

Садржај програма тестирања

Морфологија

Род и број именица. Промена именица. Неодређени, одређени и нулти члан-облици и употреба. Промена и употреба  личних, присвојних, односних, упитних и неодеђених заменица. Придеви. Деклинација и компарација придева. Придев као именица. Основни и редни бројеви.
Негација. Предлози. Предлози са акузативом. Предлози са дативом. Предлози са генитивом. Предлози са дативом и акузативом. Семантичка класификација предлога. Прилози. Речце.
Глаголи- правилни, неправилни, са одвојивим и неодвојивим префиксом, модални, повратни и помоћни глаголи. Времена. Инфинитиви. Облици и употреба партиципа. Императив. Коњуктив. Облици и употреба пасива. Рекција глагола.

Синтакса

Ред речи у реченици. Просте и проширене реченице-исказне, упитне, узвичне, заповедне и жељне реченице. Независно-сложене реченице-саставне, супротне, раставне, узрочне, закључне и искључне реченице. Зависно-сложене реченице-субјекатске, објекатске, предикативне, адвербијалне реченице (локалне, темпоралне, модалне, консекутивне, каузалне, финалне, кондиционалне, концесивне реченице.)

 

Литература

Основна литература

 1. Јован Ђукановић, Оливера Дурбаба: Граматика немачког језика за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2008.

Допунска литература

 1. Нада С. Арсенијевић: Граматика савременог немачког језика, Научна књига, Београд, 1995.
 2. Anne Buscha, Syilvia Szita: B-Grammatik, Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Schubert Verlag, 2011
 3. Dreyer/Schmidt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe, Max Hueber Verlag, 2000
 4. Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht: Grammatik – ganz klar, Max Hueber Verlag, 2011
 5. Richard Schmitt: Weg mit den typischen Fehlern Teil 2, Max Hueber Verlag, 2011
 6. Јован Ђукановић, Бранислава Поповић: Deutsches Übungsbuch, Граматичка вежбања за III и IV разред гимназија и средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1995

 Уџбеници

 1. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 1 - уџбеник и  радна свеска, Klett
 2. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 2 - уџбеник и  радна свеска, Klett
 3. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 3 - уџбеник и  радна свеска, Klett
 4. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević: Klett Direkt 4 - уџбеник и  радна свеска, Klett
 5. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 5, немачки језик за 1. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 6. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 6, немачки језик за 2. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 7. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 7, немачки језик за 3. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status
 8. Frederike Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrmann: Prima 8, немачки језик за 4. разред средње школе, уџбеник са радном свеском, Data Status

*Кандидати могу користити неку другу практичну граматику немачког језика, тј. збирку тестова/уџбеник на немачком језику средњег нивоа тежине.

 

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји из теста знања из немачког језика у трајању од 120 минута и подразумева проверу синтетисаног знања из немачког језика стеченог током претходног школовања. Програм пријемног испита оријентише се према програму за гимназије општег типа, односно одговара  језичком међунивоу А2/Б1.

Испит се ради писмено, у облику теста знања језика. Проверава се вокабулар, знање граматике, језичке вештине (нпр. разумевање прочитаног текста).  Испитни задаци могу бити различитог типа. Одређен број задатака је по принципу вишеструког избора (нпр. четири понуђена одговора, од којих кандидат увек бира само један), или се добијају задаци са упутством да се попуне празнине одговарајућом речи, фразом или реченицом по сопственом нахођењу, са циљем да одговор који студент даје буде језички и логички прихватљив. Или се захтевају трансформације реченичних структура (актив-пасив, потврдни у одрични облик итд.). Успешном израдом оваквог теста кандидат потврђује да је компетентан да настави усавршавање свих језичких вештина на академском нивоу уписом на Департман за немачки језик и књижевност.

Начин полагања: тест знања
Трајање пријемног испита: 120 минута
Максималан број поена: 60

Прилози