О студијском програму

Зашто студирати Руски језик и књижевност?

Да ли сте знали да руским језиком говори више од 300 милиона људи, док је руска књижевност једна од најпопуларнијих у светској читалачкој јавности? Ана Карењина, Злочин и казна, Мајстор и Маргарита безмало су део и наше свакодневице, захваљујући блискости са руским језиком и културом. Ако волиш руски језик, уживаш у читању руске књижевности, заљубљеник си у руску културу и желиш да студираш оно што волиш, ми те чекамо.

Шта ћете добити?

  • Упознавање са руском културом, нацијом, уметношћу, друштвеним и политичким животом савремене Русије;
  • Могућност усавршавања језика као део међууниверзитетских сарадњи између Србије, Ниша и факултета у Русији;
  • Стални контакт са страним лектором из Русије, који вам током студија помаже у што бржем и ефикаснијем усвајању језика;
  • могућност за надоградњу личних талената и афинитета који се уклапају у студије језика и књижевности, културе, уметности, филма, музике...
  • Академско звање дипломираног филолога и мастер филолога, које омогућава рад у просвети, науци, истраживачком и приватном сектору.

Како радимо?

Рад у малим групама, стални и индивидуални контакт са професорима и асистентима – део су наше радне атмосфере. Студенти могу да своје знање и академски развој заснивају на искуствима учења кроз филм, музику, комуникативне и језичке радионице, помоћу интерактивних и веома занимљивих садржаја.

Зашто смо бољи од конкуренције?

Путовања у Русију на студијске боравке и усавршавања у неким од најзначајнијих универзитета, попут универзитета-партнера у Москви, Белгороду, Кемерову – најзначајније су и најлепше успомене и искуства које са студија Руског језика и књижевности у Нишу можете понети са собом у даљи професионални живот и развој.

Шта после студија?

Уколико су ваша интересовања језик, књижевност, култура и уметност руске нације, желите да проширите своје видике и напредујете на професионалном и личном нивоу, ми вам нудимо шансу да овладате руским језиком како бисте били предавачи, преводиоци, консултанти, судски тумачи, туристички водичи.

Студенти Русистике вам поручују да руска граматика није тешка, да се руским језиком не говори само у Русији, да посла има и да само треба изабрати шта је од језика, књижевности и руске културе ваш фах!

Руски језик за све!

Учење страног језика увек је нова авантура и занимљив изазов, који може оплеменити ваш живот и будућу професију. Дођите и уверите се у то да је руски језик – језик за све!

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

Кандидатима се за припрему препоручује следећа литература:

  1. Радмило Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983.
  2. Богољуб Станковић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  3. Богољуб Станковић, Речник руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000-2002.

Садржај програма тестирања

Припрема за пријемни испит на основним академским студијама руског језика и књижевност врши се по програму за гимназије друштвено-језичког смера:

I Ортографија
Писање великих и малих слова. Растављање речи на крају реда.

II Морфологија
Творба речи. Творба именица. Творба придева. Творба прилога. Творба глагола. Речи од једног корена. Интернационализми. Врсте речи. Именице - Род именица. Разлике у роду руских и српских именица. Род непроменљивих именица. Број именица. Именице које имају само једнину (сингулариа тантум). Именице које имају само множину (плуралиа тантум). Однос броја руских и српских именица. Падежи. Називи падежа, питања уз падеже и њихова значења. Промена именица. Мушки род. Средњи род. Женски род.
Заменичке речи. Именичке заменице. Придевске заменице. Заменички бројеви. Заменички прилози.
Придеви. Описни придеви. Односни придеви. Промена придева. Кратки придеви.
Прилози. Врсте прилога по значењу. Прилози за начин. Прилози за место. Прилози за време. Прилози за количину (меру). Прилози за узрок. Прилози за циљ. Степени поређења придева и прилога. Компаратив придева и прилога. Суперлатив придева и прилога.
Бројеви. Основни бројеви. Комбиновани (саставни, вишецифрени) бројеви. Редни бројеви. Збирни бројеви. Неодређено-количински бројеви. Разломци. Означавање времена.
Глаголи. Повратни и неповратни. Лични и безлични. Инфинитив. Глаголи несвршеног и свршеног вида. Образовање глаголског вида помоћу префикса. Свршени и несвршени глаголи од различитих корена. Разлика у употреби глаголског вида у српском и руском језику. Садашње време. Будуће време. Неправилни глаголи. Прошло време.
Глаголи кретања. Глаголи одређеног кретања. Глаголи одређеног и неодређеног кретања без префикса. Глаголи одређеног и неодређеног кретања са префиксима.
Рекција глагола. Глаголи са различитом рекцијом у руском и српском језику.
Глаголски начини. Заповедни начин. Условни начин.
Глаголски придеви / партиципи: Радни глаголски придев садашњег времена. Радни глаголски придев прошлог времена.
Трпни глаголски придев садашњег времена (Трпно стање - пасив. Радно стање - актив). Трпни глаголски придев прошлог времена (Трпно стање - пасив, Радно стање - актив).
Адјективација глаголских придева. Адјективација и супстантивација придева и глаголских придева. Глаголски прилози.
Несамосталне речи. Предлози. Везници. Речце. Уметнуте речце, Узвици.

III Синтакса
Ред речи у реченици. Функционални типови реченица (исказне, упитне, узвичне и заповедне реченице). Реченични модели. Субјекатскопредикатски односи. Објекатски односи. Просторни односи. Временски односи. Начински односи. Узрочни односи. Атрибутивни односи. Активне и пасивне реченице.

IV Лексикологија
Синоними. Антоними. Хомоними. Најчешћи фразеологизми.

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит састоји се од теста знања из руског језика у трајању од 90 минута. Максималан број поена је 60. Кандидати који у досадашњем школовању нису учили руски језик моћи ће да се определе за полагање теста знања из српског језика или страног језика који су учили.

 

Више информација