О студијском програму

Привлачи вас занимање менаџера односа са јавношћу и желите да овладате техникама и вештинама јавног наступа и креативног писања? Занима вас како да професионално представите значајне информације јавности, организујете конференције за штампу, осмислите маркетиншке и рекламне кампање, аргументовано заступате ставове у пословном окружењу? Видите своју каријеру у владиним и невладиним организацијама, различитим институцијама, компанијама или медијима? Студије Комуницирања и односа са јавношћу су прави избор за вас!Овај студијски програм омогућиће вам стицање најнапреднијих знања усмерених ка придобијању пажње јавности и усавршавању вашег јавног наступа кроз примену различитих техника вербалне и невербалне комуникације. Научићете како се ствара имиџ компаније и како се утиче на њену репутацију у пословном окружењу. Овладаћете руковањем медијским технологијама, управљањем људским ресурсима, али и основама менаџмента и дигиталног маркетинга. Студирање на нашем смеру пружиће вам прилику да достигнете напредне нивое свих врста комуницирања, а све у циљу стручног и компетентног обављања активности ПР и HR менаџера. 

О нама 

Основне академске студије Комуницирања и односа са јавношћу трају четири године, а током тог периода вашег студидирања наш је главни циљ да, кроз иновативни склоп теоријског знање и праксе, формирамо комуникологе (ПР менаџере) оспособљене да комуниколошка знања и вештине практично примене. 

Стручна пракса 

Својим студентима дајемо могућност да професионално искуство ПР менаџера, водитеља, спикера и осталих реализатора програма стичу већ током студија кроз рад у Студентском дневном листу, односно на порталу Филозофског факултета, који уређују сами студенти, као и кроз рад у нашем савременом телевизијском студију. Поред тога, сарађујемо са великим бројем компанија из ИТ и маркетинг сектора, где наши студенти могу похађати праксу. Организатори различитих културних и музичких догађаја често ангажују наше студенте да буду водитељи програма или ПР менаџери. 

Професори, заједница 

Наставу организујемо у малим групама, што омогућује адекватнији и квалитетнији рад. Наши професори и сарадници охрабрују вас да од првог дана постављате питања и изражавате своје мишљење. 

Могућности запослења

 Данас је свакој државној институцији и приватној компанији потребан сектор односа са јавношћу. Због тога велики број наших студената своје прве кораке у каријери направи још током студирања. Најпопуларнија радна места за наше дипломиране комуникологе су у медијима, компанијама из области ИТ-а, маркетинга, али и у многим државним и приватним културним, уметничким и музичким центрима и на манифестацијама. 

Наставак школовања 

Еразмус+ програм омогућава нашим студентима да један семестар или целу школску годину проведу на иностраном универзитету и да им испити буду признати. Уколико желите да наставите школовање након завршетка основних студија, наш департман нуди и могућност уписа на мастер академске студије Комуникологије, као и на програм докторских академских студија Медији и друштво. 

  • Основне студије Комуникологије сваке године уписује 50 студената, при чему се 25 финансира из буџета, а 25 је самофинансирајућих студената.
  • Полаже се тест знања из српског језика и правописа. Кандидати се рангирају на основу успеха кандидата у средњој школи и резултата на тесту – успех из средње школе носи највише 40 поена, а успех на тесту највише 60 поена.
  • Цена школарине године износи 78.000 динара годишње. Постоји могућност плаћања на 10 једнаких месечних рата.

Комуницирај професионално – упиши студије Комуникологије!

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

Уџбеници који се користе у основној и средњој школи, на пример:

  1. Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Савремени српски језик, Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Београд 1992. и остала издања;
  2. Р. Бугарски, Увод у општу лингвистику, Правопис српског књижевног језика (школско издање)

Садржај програма тестирања

СРПСКИ ЈЕЗИК

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик и комуникација. Еволуција језика (развој језика, настанак и развој писма). Језик, култура и друштво. Типови језика (језици у свету, језичка сродност, језички типови и језичке универзалије). Раслојавање језика. Језик, дијалект и социолект. Књижевни језик. Почетак стандардизације књижевног језика и правописа. Екавски и ијекавски изговор. Наречја српског језика. Дијалекатска основица српског књижевног језика.

ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова. Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Гласовни систем српског књижевног језика. Фонолошки систем српског књижевног језика. Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и грађењу речи. Прозодија. Акценатски систем српског књижевног језика. Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Грађење речи. Промењљиве и непроменљиве речи (именице, придеви, заменице, бројеви, глаголи, прилози, везници, речце и узвици). Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Сложенице, полусложенице, правописна решења. Синтакса. Реченице у ширем смислу и реченице у ужем смислу. Речи. Синтагма. Падежни систем. Систем зависних реченица и главне врсте зависних реченица. Систем независних реченица. Глаголска времена и глаголски начини. Лексикологија (са елементима терминологије и фразеологије). Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија, антонимија, полисемија и хомонимија; метафоричка и метонимијска значења. Стилска вредност лексема. Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Граматике и речници српког језика и начин њихове употребе.

ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни приручници и начин њихове употребе. Писање великог слова. Састављено и растављено писање речи. Правописна решења у вези са гласовним алтернацијама. Правописни и интерпункцијски знаци. Растављање речи на крају ред. Писање скраћеница и позајмљеница.

Формат и трајање пријемног испита

Полаже се тест знања из српског језика полаже се у писаној форми и ради се 120 минута, а максималан број поена је 60.

Пријемни испит се полаже према Програму српског језика и књижевности ("Службени гласник СР Србије" - "Просветни гласник", број 5/90, "Службени гласник Републике Србије" - "Просветни гласник" број 3/91 и "Службени гласник РС" - "Просветни гласник" 3/92).

 

Више информација