УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из филозофије

Овај чланак садржи прилоге.

Испитна питања

Испитна питања сачињена су на основу програма и уџбеника Филозофије за гимназије (Цекић / Савић / Цветковић).

I. Шта је филозофија? Чуђење, сумња и потресеност. Мњење и знање. Наука. Уметност. Религија. Морал. Право. Политика. Истина. Правда. Добро и зло. Злочин и казна. Врлине. Категорички императив.  Естетске вредности (о лепом, узвишеном...). Категорије. Једно и мноштво. Време и простор. Супстанција. Аристотелова теорија узрока. Платонова теорија идеја. Слобода. Могуће, нужно, случајно и  филозофске концепције света. Проблем универзалија. Онтологија. Аксиологија. Естетика. Етика. Гносеологија. Историја филозофије. Филозофија историје.

II. Талес. Анаксимен. Анаксимандар. Анаксагора. Емпедокле. Елејци. Питагорејци. Хераклит. Демокрит. Софисти. Сократ. Платон. Аристотел. Скептицизам и агностицизам. Стоици. Епикур. Плотин. Аугустин. Т. Аквински. Схоластика. Хуманизам и ренесанса. Ф. Бекон. Хобс. Хјум. Лок. Беркли. Декарт. Спиноза. Лајбниц. Кант. Фихте. Шелинг. Хегел. Маркс. Шопенхауер. Ниче. Кјеркегор. Хусерл. Хајдегер. Јасперс. Сартр. Позитивизам. Прагматизам. Марксизам. Феномено- логија. Егзистенцијализам. Аналитичка философија. Чему философија?

 

Пријемни испит

1. Тест знања из филозофије. Полагање је у писаној форми и траје 120 минута. Максималан број поена је 60.

Прилози