О студијском програму

Sapere aude! 

Уколико сте младог духа, слободни, спремни на изазов, уколико не прихватате догматска уверења, не желите да робујете предрасудама, уколико у животу тражите неки дубљи смисао, уколико у томе што вас ми учимо како да мислите, а не шта да мислите не видите недостатак него предност, онда је образовање на Департману за филозофију прави избор за вас. Трендови настају и нестају, филозофија траје. Будите храбри и посветите се традицији мишљења дугој више од два миленијума!

Шта вам нудимо? 

Департман за филозофију нуди широко филозофско образовање. На нашем департману држе се курсеви из општих филозофских дисциплина (логика, етика, естетика, онтологија...), као и курсеви усмерени на филозофско истраживање специфичних теоријских и практичних поља (филозофија математике, филозофија историје, филозофија језика, филозофија религије, филозофија васпитања и образовања...). Такође, наш департман организује и гостујућа предавања професора из иностранства и са других универзитета у нашој земљи. 

Наше вредности 

Образовањем на нашем департману унапредићете свој ум, разум, естетски укус, карактер и своју креативност. Студирање Филозофије омогућиће вам дубље и аутентичније осмишљавање личног и друштвеног живота. Упознаћете се са бројним филозофским идејама и предлозима за решавање бројних животних дилема. Конкретно, знања и вештине које добијате образовањем на нашем департману су: 

  • структурисање туђег и властитог мишљења по ваљаним логичким и аргументативним обрасцима;
  • препознавање и решавање бројних животних проблема;
  • идентификовање и упоређивање појмова и идеја који леже у основи објашњења природних и друштвених феномена, као и увид у њихове предности и недостатке;
  • естетско и етичко вредновање извесних појава;– унапређење појединих објашњења и осмишљавање нових решења постојећих проблема;
  • боља комуникација, јасније и прецизније изражавање и писање. 

Како радимо? 

Настава на нашем департману изводи се у мањим групама. Велика пажња посвећена је отвореној комуникацији са студентима – како у погледу њихових интересовања тако и у погледу организовања бројних ваннаставних активности. То значи да сваки од наших студената има довољно простора да изрази своје ставове о проблему који се истражује, те да их аргументовано образложи и упореди са ставовима других студената и наставника. Поред тога, студије на нашем департману пружају прилику да се један део школовања проведе у иностранству кроз бројне програме студентских размена. Разноврсне стипендије у земљи и иностранству студентима Филозофије лако су доступне, што чини наше студије посебно интересантним и узбудљивим. 

Шта после? 

Осим наставничког позива, дипломирани филозофи запослење налазе и у многим другим областима, попут права, финансија, државне управе, непрофитних организација. Све већи број наших студената знања стечена на нашем департману примењује и у ИТ сектору. Уредништво у издавачким и телевизијским кућама, организовање интернет портала, списатељство – још неке су од области за које припремамо своје студенте. Са друге стране, студије Филозофије представљају најбољу основу за наставак образовања (мастер и докторске студије) у области друштвено-хуманистичких наука. Питање, дакле, није ,,Шта могу да радим са дипломом филозофије?”, већ ,,Шта не могу да урадим са њом?”.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

  • Н.Цекић, М.Савић, В.Цветковић, Филозофија за средњу школу, Завод за уџбенике Београд, 2010.

Садржај програма тестирања

I. Шта је филозофија? Чуђење, сумња и потресеност. Мњење и знање. Наука. Уметност. Религија. Морал. Право. Политика. Истина. Правда. Добро и зло. Злочин и казна. Врлине. Категорички императив.  Естетске вредности (о лепом, узвишеном...). Категорије. Једно и мноштво. Време и простор. Супстанција. Аристотелова теорија узрока. Платонова теорија идеја. Слобода. Могуће, нужно, случајно и  филозофске концепције света. Проблем универзалија. Онтологија. Аксиологија. Естетика. Етика. Гносеологија. Историја филозофије. Филозофија историје.

II. Талес. Анаксимен. Анаксимандар. Анаксагора. Емпедокле. Елејци. Питагорејци. Хераклит. Демокрит. Софисти. Сократ. Платон. Аристотел. Скептицизам и агностицизам. Стоици. Епикур. Плотин. Аугустин. Т. Аквински. Схоластика. Хуманизам и ренесанса. Ф. Бекон. Хобс. Хјум. Лок. Беркли. Декарт. Спиноза. Лајбниц. Кант. Фихте. Шелинг. Хегел. Маркс. Шопенхауер. Ниче. Кјеркегор. Хусерл. Хајдегер. Јасперс. Сартр. Позитивизам. Прагматизам. Марксизам. Феномено- логија. Егзистенцијализам. Аналитичка философија. Чему философија?

Формат и трајање пријемног испита

Полаже се тест знања из филозофије. Полагање је у писаној форми и траје 120 минута. Максималан број поена је 60.

 

Више информација