УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Други уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СЛОБОДНИМ МЕСТИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обавештава јавност да је за упис у прву годину основних академских студија, у школској 2019/2020. години, у другом уписном року остало укупно 20 слободих места за студенте који  ће сами финансирати школовање и 3 места на буџету за држављане Републике Србије који су у школској 2018/19. години средњу школу завршили у иностранству,  на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА
САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Основне академске студије филозофије - 6 6 3
Основне академске студије историје - 3 3
Основне академске студије србистике - 4 4
Основне академске студије руског језика и књижевности - 2 2
Основне академске студије француског језика и књижевности - 5 5
Укупно - 20 20 3

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних студија на терет буџета  извршиће се упис највише 3 кандидата  која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2018/2019. завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара, а може се платити у целости приликом уписа или на 10 једнаких месечних рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Место на ранг листи и број укупно постигнитих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан на основне академске студије.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

  1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:

            -тест знања из филозофије;

  1. на студијском програму Основне академске студије историје:

            -тест знања из историје;

  1. на студијском програму Основне академске студије србистике:

            -тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;

  1. на студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:

            -тест знања из руског језика;  

  1. на студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:

            -тест знања из француског језика;  

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 2. 3. и 4. септембра 2019. године од 1200 до 1400 сати у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

Полагање пријемних испита обавиће се 06.09.2019. године према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 09.09.2019. године до 10:00 сати. Увид у тестове кандидтима ће бити омогућен од 1200 до 1400 сати.

Примедбе на ранг листу кандитати могу да  подносу до 10.09.2019. до 1500 сати.

Декан доноси решење по жалби најкасније 11.09.2019. године до 1500 сати.

Објављивање коначних ранг листи Факултета биће 11.09. 2019.  год. до 1500 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се 12.09. и 13.09. 2019. године до 1400 сати.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

- сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- очитану биометријску личну карту,

- доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући   рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021,

- кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну карту или пасош.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године не плаћа накнаду за припремну наставу и полагање пријемног испита.          

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете науке и технолошког развоја, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на сајту Факултета. Збирке тестова са пријемних испита из претходних година могу се купити у копирници преко пута Факултета.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања и Канцеларији за развој каријере и подршку студентима и путем телефона: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локали 186, 132 и 140; 514-311 локал 108, Телефакс: 514-310, http://www.filfak.ni.ac.rs,  .