УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Други уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СЛОБОДНИМ МЕСТИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обавештава јавност да је за упис у прву годину основних академских студија, у школској 2018/2019. години, у другом уписном року остало укупно 68 слободих места: 6 места на буџету и 62 места за студенте који  ће сами финансирати школовање и 3 места на буџету за држављане Републике Србије који су у школској 2017/18. години средњу школу завршили у иностранству,  на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА
САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Основне академске студије филозофије - 7 7 3
Основне академске студије историје - 15 15
Основне академске студије новинарства - 3 3
Основне академске студије социологије - 3 3
Основне академске студије србистике - 24 24
Основне академске студије француског језика и књижевности 6 10 16
Укупно 6 62 68 3

Преко броја од 6 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних студија на терет буџета  извршиће се упис највише 3 кандидата  која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2017/2018. завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету који је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм за који је полагао пријемни испит рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 03. и 04. септембра  2018. године од 830 до 1400 сати, као и 05. септембра 2018. године од 1000  до 1200, у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући   рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021,
  • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за припремну наставу и полагање пријемног испита.          

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
- тест знања из филозофије;

2. на студијском програму Основне академске студије историје:
- тест знања из историје;

3 на Студијском програму Основне академске студије социологије:
- тест знања из социологије;

4. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
- тест опште информисаности и тест из српског језика;

5. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
- тест знања из
српског језика и тест знања из књижевности;

6. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:
- тест знања из француског језика;  

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на порталу за упис Факултета. Збирке тестова са пријемних испита ранијих година могу се купити у копирници преко пута Факултета.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Полагање пријемних испита обавиће се 06.09.2018. године према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета

Објављивање прелиминарне Јединствене ранг листе најкасније 07.09.2018. године до 10:00 сати. Увид у тестове кандидти могу обавити од 1000 до 1200 сати.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе до 08.09.2018. до 1200 сати.

Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 10.09.2018. до 1200 сати.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 11.09.2018. до 1200 сати.

Декан доноси решење по жалби најкасније 11.09.2018. до 1500 сати.

Објављивање коначних ранг листа Факултета 11.09. 2018. до 1500 сати.

Упис примљених кандидата обавиће  12.09. и 13.09. 2018. године.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету, у Служби за наставу и студентска питања и Канцеларији за развој каријере и подршку студентима (телефони 018/514-312, 514-313, 527-649, 514-311, локал 186, 132 197 и 105) или на овим странама.