УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Други уписни рок

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2021/2022. године у другом уписном року укупно 46 студената, од чега  2 буџетскa, 44 самофинансирајућa студента и 1 буџетско место по афирматиној мери (у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета  може се извршити и упис једног кандидата који је положио пријемни испит, а држављанин је Републике Србије који је у школској 2020/2021. завршио средњу школу у иностранству).

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Основне академске студије филозофије - 8 8 1
Основне академске студије социологије - 2 2
Основне академске студије србистике - 12 12
Основне академске студије руског језика и књижевности 1 6 7
Основне академске студије француског језика и књижевности - 10 10
Основне академске студије немачког језика и књижевности 1 6 7
Укупно 2 44 46 1

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, добијају га на Факултету), подносе следећа документа:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати износа од 8.000,00 динара на име накнаде за полагање пријемног испита (уплате се врше на текући  рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021),
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу неоверене фотокопије докумената.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидат који је у првом уписном року уплатио накнаду за полагање пријемног испита у износу од 8.000 динара, а није се уписао, може да се пријави за полагање пријемног испита за упис на неки од студијских програма у другом уписном року без поновне уплате ове накнаде.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита. 

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 • на студијском програму Основне академске студије филозофије тест знања из филозофије;
 • на студијском програму Основне академске студије социологије тест знања из социологије;
 • на Студијском програму Основне академске студије србистике тест знања изсрпског језика и тест знања из књижевности;
 • на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности тест знања из руског језика*;
 • на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности тест знања из француског језика*;
 • на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и  књижевности тест знања из немачког језика.

*Напомена: За студијске програме ОАС руског језика и књижевности и ОАС француског језика и књижевности кандидати имају могућност избора предмета из кога ће полагати пријемни испит(то може бити српски, енглески, немачки, француски и руски језик). 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на интернет сајту Факултета.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата на званичном сајту Филозофског факултета у Нишу, почев од 1. септембра 2021. године у 8.30 до 2. септембра 2021. године у 14.00 сати. Кандидати који немају могућност за пријављивање електронским путем, могу предати пријаву у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2, 3. септембра од 8.30 до 12.00 сати.

Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета, 6. септембра 2021. године.

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 9. септембра 2021. године до 15.00 сати.

Приговори на прелиминарну ранг листу се подносе до 13. септембра 2021. до 10.00 сати.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 14. септембра 2021. до 10.00 сати.

Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 15. септембра 2021. до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се 16. септембра 2021. године до 12.00 сати.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 17. септембра 2021. године до 15.00 сати.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/514-311, локали 186, 132, 162 и 105,  и преко портала за упис Филозофског факултета https://upis.filfak.ni.ac.rs