УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из руског језика и књижевности

Овај чланак садржи прилоге.

Садржај програма тестирања

Припрема за пријемни испит на Департману за руски језик и књижевност врши се по програму за гимназије друштвено-језичког смера.

I Ортографија
Писање великих и малих слова. Растављање речи на крају реда.

II Морфологија
Творба речи. Творба именица. Творба придева. Творба прилога. Творба глагола. Речи од једног корена. Интернационализми. Врсте речи. Именице - Род именица. Разлике у роду руских и српских именица. Род непроменљивих именица. Број именица. Именице које имају само једнину (сингулариа тантум). Именице које имају само множину (плуралиа тантум). Однос броја руских и српских именица. Падежи. Називи падежа, питања уз падеже и њихова значења. Промена именица. Мушки род. Средњи род. Женски род.
Заменичке речи. Именичке заменице. Придевске заменице. Заменички бројеви. Заменички прилози.
Придеви. Описни придеви. Односни придеви. Промена придева. Кратки придеви.
Прилози. Врсте прилога по значењу. Прилози за начин. Прилози за место. Прилози за време. Прилози за количину (меру). Прилози за узрок. Прилози за циљ. Степени поређења придева и прилога. Компаратив придева и прилога. Суперлатив придева и прилога.
Бројеви. Основни бројеви. Комбиновани (саставни, вишецифрени) бројеви. Редни бројеви. Збирни бројеви. Неодређено-количински бројеви. Разломци. Означавање времена.
Глаголи. Повратни и неповратни. Лични и безлични. Инфинитив. Глаголи несвршеног и свршеног вида. Образовање глаголског вида помоћу префикса. Свршени и несвршени глаголи од различитих корена. Разлика у употреби глаголског вида у српском и руском језику. Садашње време. Будуће време. Неправилни глаголи. Прошло време.
Глаголи кретања. Глаголи одређеног кретања. Глаголи одређеног и неодређеног кретања без префикса. Глаголи одређеног и неодређеног кретања са префиксима.
Рекција глагола. Глаголи са различитом рекцијом у руском и српском језику.
Глаголски начини. Заповедни начин. Условни начин.
Глаголски придеви / партиципи: Радни глаголски придев садашњег времена. Радни глаголски придев прошлог времена.
Трпни глаголски придев садашњег времена (Трпно стање - пасив. Радно стање - актив). Трпни глаголски придев прошлог времена (Трпно стање - пасив, Радно стање - актив).
Адјективација глаголских придева. Адјективација и супстантивација придева и глаголских придева. Глаголски прилози.
Несамосталне речи. Предлози. Везници. Речце. Уметнуте речце, Узвици.

III Синтакса
Ред речи у реченици. Функционални типови реченица (исказне, упитне, узвичне и заповедне реченице). Реченични модели. Субјекатскопредикатски односи. Објекатски односи. Просторни односи. Временски односи. Начински односи. Узрочни односи. Атрибутивни односи. Активне и пасивне реченице.

IV Лексикологија
Синоними. Антоними. Хомоними. Најчешћи фразеологизми.

 

Литература

Кандидатима се за припрему препоручује следећа литература: 1. Радмило Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983. 2. Богољуб Станковић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 3. Богољуб Станковић, Речник руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000-2002.

Пријемни испит

Пријемни испит састоји се од теста знања из руског језика у трајању од 90 минута. Максималан број поена је 60. Кандидати који у досадашњем школовању нису учили руски језик моћи ће да се определе за полагање теста знања из српског језика или страног језика који су учили.

Прилози