УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Пријављивање за полагање пријемног испита

Овај чланак садржи прилоге.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Скрећемо пажњу кандидатима који полажу пријемни испит за ОАС Психологије да ће се пријемни испит одржати на Електронском факултету, Александра Медведева 14, Ниш

Кандидати који буду лично доносили документа (пријављивање за полагање пријемног испита на шалтеру), као и сви кандидати који буду полагали пријемни испит, у обавези су да током  боравка у згради Филозофског факултета (односно Електронског факултета, за кандидате који полажу пријемни испит из психологије) носе заштитну маску.

Кандидатима који не буду носили заштитну маску неће бити дозвољен улазак у зграду, а самим тим ни пријава, нити полагање пријемног испита.

У време пријављивања и полагања пријемних испита у зграду и двориште Филозофског факултета моћи ће да уђу само кандидати. Изузетно, уколико се ради о особи са инвалидитетом, са кандидатом ће у овај простор моћи да уђе и његов лични пратилац.

Захваљујемо се на разумевању.


ОПШТА УПУТСТВА

Кандидати се могу пријавити за полагање пријемног испита за неки од студијских програма основних академских студија који се изучавају на Филозофском факултету у Нишу попуњавањем пријавног обрасца преко електронске апликације на линку: http://filfak.prijemni.edu.rs. Пријављивање кандидата преко ове апликације биће отворено од 22. јуна 2020. године у 8.30 до 27. јуна 2020. године у 12.00 сати

Кандидати који немају могућност да изврше пријављивање електронским путем могу поднети пријаву и потребну документацију на одговарајућем шалтеру Службе за наставу и студентска питања. Шалтери ће бити отворени у периоду од 22-26. јуна 2020. године од 8.30 до 14.00 сати, а 27. јуна 2020. године од 8.30 до 12.00 сати. Уколико се пријављујете на шалтеру, образац пријаве ћете добити од дежурних сарадника на Факултету.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пре пријављивања пажљиво прочитајте ово упутство, проверите да ли имате сва потребна документа и изјаве (обрасце изјава можете преузети са сајта Факултета, на дну ове странице).  Уколико пријаву подносите на шалтеру, уз пријаву прилажете неоверене фотокопије докумената и изјава. Уколико се пријављујете преко електронске апликације, сву документацију подносите тако што прилажете скениране документе и изјаве.

Сви кандидати подносе следећу документацију:

 1. Диплому о положеном матурском испиту
 2. Сведочанство за I, II, III и IV разред средње школе
 3. Формулар очитане електронске личне карте, односно копију личне карте уколико нема чип
 4. Признаницу о извршеној уплати  износа од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита (текући  рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 742121021)

Поред основне документације, неке категорије кандидата подносе и додатну документацију:

 • Уколико сте у трећем или четвртом разреду средње школе освојили прво, друго или треће место на републичком такмичењу ученика средњих школа у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета из ког се полаже пријемни испит, прилажете диплому или уверење о оствареном пласману.
 • Уколико сте освојили прво или друго место на такмичењу ученика средњих школа у организацији Филозофског факултета у Нишу у току школске 2019/2020. године, прилажете доказ о оствареном пласману и у том случају не уплаћујете износ од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита.
 • Уколико сте средњу школу завршили пре школске 2019/2020. године, прилажете потписану изјаву о томе да ли сте до пријављивања на конкурс били уписани у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета (образац изјаве доступан је у листи прилога на дну ове стране).
 • Уколико сте страни држављанин, уз осталу документацију прилажете и доказ о нострификацији документа о стеченом образовању и доказ о провери знања српског језика.
 • Уколико се на конкурс пријављујете као припадник српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора), уз осталу документацију подносите и изјаву у писаној форми да сте припадник српске националне мањине (образац изјаве налази се у листи прилога на дну ове стране).

У оквиру пријавног обрасца постоји поље у коме можете да се изјасните да желите да учествујете на конкурсу за упис на студије по афирмативним мерама. Уколико испуњавате услове, можете означити један од понуђена три програма афирмативних мера и тада прилажете следећу додатну документацију:

 • Изјаву о својевољном изјашњавању као припадника ромске нациионалне мањине и Препоруку Националног савета ромске националне мањине (обрасци се налазе у листи прилога на дну ове стране) за учеснике конкурса који су се изјаснили да учествују у оквиру програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине
 • Изјаву о потребном прилагођавању начина полагања пријемног испита (написану у слободној форми) и одговарајући документ у вези са инвалидитетом (решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, или мишљење Интерресорне комисије, или препоруку Удружења студената са хендикепом дату на основу приложене медицинске документације) за учеснике конкурса у оквиру програма афирмативних мера уписа студената са инвалидитетом
 • Потврду средње школе да је кандидат положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccalаurеate Diploma Programme) или потврду Агенције за квалификације да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе за учеснике конкурса у оквиру програма афирмативних мера уписа држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили средњу школу у иностранству.

 

ИЗЈАВЕ КАНДИДАТА У ПРИЈАВНОМ ОБРАСЦУ

У оквиру пријавног обрасца  налази се текст изјаве чијим потврђивањем (или потписивањем) кандидат прихвата пуну одговорност за потпуност пријаве и поднете документације, за тачност података унетих у пријаву и за веродостојност поднете документације. Уколико се приликом уписа из оригиналне документације утврди да копије, односно скенирана документа нису веродостојна или да подаци из било ког разлога нису исправно уписани у пријавни лист, Факултет може одбити да вас упише на студијски програм за који сте рангирани.

У пријавном обрасцу  се налази и текст изјаве о сагласности са употребом података о личности у смислу члана 15. Закона о заштити података о личности, чијим потврђивањем (или потписивањем) кандидат даје дозволу Филозофском факултету у Нишу да врши обраду података искључиво у сврху спровођења радњи везаних за упис студената у прву годину основних академских студија.

 

ОПРЕДЕЉИВАЊЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У пријавном обрасцу означавате студијски програм за који се пријављујете. То је студијски програм за који ћете полагати пријемни испит и након пријемног испита бити рангирани. Кандидати који се пријављују за студијске програме Руски језик и књижевност и Француски језик и књижевност обавезно треба да назначе предмет из кога ће полагати пријемни испит.

Уколико кандидат жели да се пријави за полагање пријемног испита за два студијска програма, потребно је да означи два студијска програма у електронском обрасцу пријаве, односно да попуни два штампана обрасца уколико се пријављује на шалтеру. У том случају кандидат два пута уплаћује износ од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита и прилаже две признанице о извршеној уплати.

 

ЛИСТА ЖЕЉА

Поред студијског програма за који ћете полагати пријемни испит, у пријавном обрасцу можете означити и три алтернативна студијска програма за које бисте желели да будете рангирани у случају да не остварите право на упис за студијски програм за који сте полагали пријемни испит. Уколико на тим студијским програмима буде слободних места након претходног круга рангирања, бићете рангирани за њих према редоследу алтернативних жеља који сте означили у пријавном обрасцу.

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Наравно, у пријавни образац треба да упишете и своје личне податке и податке о завршеној средњој школи и успеху оствареном у средњој школи. Посебно обратите пажњу на то да ове податке унесете тачно и сагласно документацији коју прилажете.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА

Уколико се пријављујете преко електронске апликације http://filfak.prijemni.edu.rs, потребно је да се најпре региструјете. У формулар за регистрацију треба да унесете име, презиме, своју имејл адресу и лозинку коју ћете користити за приступ апликацији (запамтите ту лозинку). Након регистровања на имејл адресу коју сте уписали у форму за регистрацију, стићи ће вам порука са приступним подацима (сачувајте ту поруку како бисте могли поново да приступате апликацији). То ће вам омогућити да приступите апликацији.

У апликацију можете ући у више наврата, можете мењати унете податке, додавати или склањати прилоге, време за рад са апликацијом није ограничено, можете је привремено затворити и поново  отворити и наставити рад  све до коначног подношења пријаве. Апликација садржи неколико корака (одабир студијског програма, основни подаци кандидата, подаци о средњој школи коју је кандидат завршио и додавање скенираних докумената), последњи корак је црвено дугме ЗАВРШИ ПРИЈАВУ видљиво у сваком кораку. Тек када кликнете на ово дугме, уколико портал не региструје грешку или пропуст у попуњавању пријаве сматраће се да сте исправно попунили пријаву и поднели потребну документацију која иде на обраду. Уколико покушате да поднесете пријаву а нисте унели све потребне податке или нисте додали све потребне прилоге или сте нешто погрешно означили, приказаће вам се прозор са обавештењем о томе шта недостаје у вашој пријави. У том случају извршите потребне корекције или допуне и након тога поднесите пријаву.

Потребно је да пратите портал и на даље како бисте након прихватања пријаве и обраде података одштампали потврду о извршеној пријави са уписним бројем и детаљима о полагању пријемног испита (који треба да понесете са собом на пријемни испит). Будите стрпљиви јер ово може да потраје. Уколико недостаје нешто од докумената неко ће вас контактирати на број телефона или имејл адресу коју сте оставили приликом пријаве. У том случају ћете добити инструкцију како да доставите недостајућу документацију.

 

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА И ПОДРШКА

У случају проблема у раду са апликацијом за електронску пријаву, можете затражити помоћ тако што ћете у менију са леве стране кликнути на КОНТАКТ, описати проблем који имате и сачекати одговор који ће стићи на имејл адресу коју сте навели. 

Уколико вам је потребан савет како да попуните апликацију, можете се укључити и у видео сесију или ћаскалиште коришћењем Google Meet сервиса (https://meet.google.com) или апликације (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=sr, iPhone/iPad: https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476). Линк за приступ сесији је: meet.google.com/dho-cqsc-yeg (алтернативно, можете унети Meeting Code: dho-cqsc-yeg). Подршка вам је на располагању од 22-26. јуна 2020. године од 8.30 до 14.00 сати, а 27. јуна 2020. године од 8.30 до 12.00 сати.