УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Пријављивање за полагање пријемног испита

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОАС ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ ОБАВИЋЕ СЕ 20, 21 И 22. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8:30 ДО 14:00 САТИ КАО И 23. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8:30 ДО 12:00 САТИ, У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ докумената и то:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Упис лица са инвалидитетом

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, прилажу и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или,
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
  • мишљење Интерресорне комисије, и
  • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

 

Упис припадника ромске националне мањине

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

  • изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве може се преузети са стране https://upis.filfak.ni.ac.rs/oas/konkurs)
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке може се преузети са стране https://upis.filfak.ni.ac.rs/oas/konkurs)

 

Упис држављана Републике Србије који су у школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог студијског програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе).

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Држављанин Републике Србије из предходног става, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе Републике Србије за ту категорију кандидата.

Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити у првом  уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаoца стране средњошколске исправе који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци  Владе Републике Србије, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

 

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2018/2019. години може се уписати у прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2018/2019. годину достављеног високошколским установама су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве може се преузети са стране https://upis.filfak.ni.ac.rs/oas/konkurs)

 

Упис страних држављана

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као држављани Републике Србије.

Кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 8.000,00 динара.

Уплата се може извршити на текући рачун Факултета

број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за припремну наставу и полагање пријемног испита.           

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.