УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Пријављивање за полагање пријемног испита

Овај чланак садржи прилоге.

ОПШТА УПУТСТВА

Кандидати се могу пријавити за полагање пријемног испита за неки од студијских програма основних академских студија који се изучавају на Филозофском факултету у Нишу попуњавањем пријавног обрасца преко електронске апликације на линку: http://filfak.prijemni.edu.rs/. Пријављивање кандидата преко ове апликације биће отворено од 21. јуна 2021. године у 8.30 до 25. јуна 2021. године у 12.00 сати.

Кандидати који немају могућност да изврше пријављивање електронским путем могу поднети пријаву и потребну документацију на одговарајућем шалтеру Службе за наставу и студентска питања. Шалтери ће бити отворени у периоду од 21-25. јуна 2021. године од 8.30 до 14.00 сати, а 26. јуна 2021. године од 8.30 до 12.00 сати. Уколико се пријављујете на шалтеру, образац пријаве ћете добити на Факултету.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пре пријављивања пажљиво прочитајте ово упутство, проверите да ли имате сва потребна документа и изјаве (обрасце изјава можете преузети са сајта Факултета). Уколико се пријављујете преко електронске апликације, сву документацију подносите тако што прилажете скениране документе и изјаве. Уколико пријаву подносите на шалтеру, уз пријаву прилажете неоверене фотокопије докумената и изјава.

Сви кандидати подносе следећу документацију:

 1. Диплому о положеном матурском испиту
 2. Сведочанство за I, II, III и IV разред средње школе
 3. Формулар очитане електронске личне карте, односно копију личне карте уколико нема чип
 4. Признаницу о извршеној уплати  износа од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита (текући  рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 742121021)

Поред основне документације, неке категорије кандидата подносе и додатну документацију:

 • Уколико сте у трећем или четвртом разреду средње школе освојили прво, друго или треће место на републичком такмичењу ученика средњих школа у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета из ког се полаже пријемни испит, прилажете диплому или уверење о оствареном пласману.
 • Уколико сте освојили прво или друго место на такмичењу ученика средњих школа у организацији Филозофског факултета у Нишу у току школске 2020/2021. године, прилажете доказ о оствареном пласману и у том случају не уплаћујете износ од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита.
 • Уколико сте средњу школу завршили пре школске 2020/2021. године, прилажете потписану изјаву о томе да ли сте до пријављивања на конкурс били уписани у прву годину неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу студента који се финансира из буџета (образац изјаве доступан је на сајту Факултета - линк).
 • Уколико сте страни држављанин, уз осталу документацију прилажете и доказ о нострификацији документа о стеченом образовању и доказ о провери знања српског језика.
 • Уколико се на конкурс пријављујете као припадник српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора), уз осталу документацију подносите и изјаву у писаној форми да сте припадник српске националне мањине (образац изјаве налази се на сајту Факултета - линк).

У оквиру пријавног обрасца постоји поље у коме можете да се изјасните да желите да учествујете на конкурсу за упис на студије по афирмативним мерама. Уколико испуњавате услове, можете означити један од понуђена три програма афирмативних мера и тада прилажете следећу додатну документацију:

 • Изјаву о својевољном изјашњавању као припадника ромске нациионалне мањине и Препоруку Националног савета ромске националне мањине (обрасци доступни су на сајту Факултета - линк) за учеснике конкурса који су се изјаснили да учествују у оквиру програма афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине;
 • Изјаву о потребном прилагођавању начина полагања пријемног испита (написану у слободној форми) и одговарајући документ у вези са инвалидитетом (решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, или мишљење Интерресорне комисије, или препоруку Удружења студената са хендикепом дату на основу приложене медицинске документације) за учеснике конкурса у оквиру програма афирмативних мера уписа студената са инвалидитетом;
 • Потврду средње школе да је кандидат положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccalаurеate Diploma Programme) или потврду Агенције за квалификације да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе за учеснике конкурса у оквиру програма афирмативних мера уписа држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству.

Обрасци потребних изјава налазе се на дну ове странице у секцији прилози.

 

ИЗЈАВЕ КАНДИДАТА У ПРИЈАВНОМ ОБРАСЦУ

У оквиру пријавног обрасца налази се текст изјаве чијим потврђивањем (или потписивањем) кандидат прихвата пуну одговорност за потпуност пријаве и поднете документације, за тачност података унетих у пријаву и за веродостојност поднете документације. Уколико се приликом уписа из оригиналне документације утврди да копије, односно скенирана документа нису веродостојна или да подаци из било ког разлога нису исправно уписани у пријавни лист, Факултет може одбити да вас упише на студијски програм за који сте рангирани.

У пријавном обрасцу се налази и текст изјаве о сагласности са употребом података о личности у смислу члана 15. Закона о заштити података о личности, чијим потврђивањем (или потписивањем) кандидат даје дозволу Филозофском факултету у Нишу да врши обраду података искључиво у сврху спровођења радњи везаних за упис студената у прву годину основних академских студија.

 

ОПРЕДЕЉИВАЊЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У пријавном обрасцу означавате студијски програм за који се пријављујете. То је студијски програм за који ћете полагати пријемни испит и након пријемног испита бити рангирани. Кандидати који се пријављују за студијске програме Руски језик и књижевност и Француски језик и књижевност обавезно треба да назначе предмет из кога ће полагати пријемни испит.

Уколико кандидат жели да се пријави за полагање пријемног испита за два студијска програма, потребно је да означи два студијска програма у електронском обрасцу пријаве, односно да попуни два штампана обрасца уколико се пријављује на шалтеру. У том случају кандидат два пута уплаћује износ од 8.000,00 динара на име трошкова полагања пријемног испита и прилаже две признанице о извршеној уплати.

 

ЛИСТА ЖЕЉА

Поред студијског програма за који ћете полагати пријемни испит, у пријавном обрасцу можете означити и три алтернативна студијска програма за које бисте желели да будете рангирани у случају да не остварите право на упис за студијски програм за који сте полагали пријемни испит. Уколико на тим студијским програмима буде слободних места након претходног круга рангирања, бићете рангирани за њих према редоследу алтернативних жеља који сте означили у пријавном обрасцу.

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

Наравно, у пријавни образац треба да упишете и своје личне податке и податке о завршеној средњој школи и успеху оствареном у средњој школи. Посебно обратите пажњу на то да ове податке унесете тачно и сагласно документацији коју прилажете.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА

Уколико се пријављујете преко електронске апликације на сајту Факултета, потребно је да се најпре региструјете. У формулар за регистрацију треба да унесете своју имејл адресу и лозинку коју ћете користити за приступ пријавном обрасцу (запамтите ту лозинку). Након регистровања на имејл адресу коју сте уписали у форму за регистрацију, стићи ће вам порука са приступним подацима. То ће вам омогућити да приступите пријавном обрасцу.

У пријавни образац можете ући у више наврата, можете мењати унете податке, додавати или склањати прилоге, време за рад са пријавним обрасцем није ограничено, можете га привремено затворити и поново га отворити и наставити рад у њему све до коначног подношења пријаве. Пријавни образац садржи неколико страница (одабир студијског програма, основни подаци кандидата, подаци о средњој школи коју је кандидат завршио и додавање скенираних докумената), а на последњој страници се налази дугме ЗАВРШИ ПРИЈАВУ. Тек када кликнете на ово дугме, уколико систем не региструје грешку или пропуст у попуњавању пријаве, ваша пријава ће бити унета у систем, а ви ћете на имејл добити поруку следеће садржине: „Успешно сте поднели пријаву. Након провере приложене документације и података унетих у пријаву, добићете мејлом потврду да је ваша пријава прихваћена."

Уколико покушате да поднесете пријаву а нисте унели све потребне податке или нисте додали све потребне прилоге или сте нешто погрешно означили, приказаће вам се прозор са обавештењем о томе шта недостаје у вашој пријави. У том случају одустаните привремено од пријаве, извршите потребне корекције или допуне и након тога поднесите пријаву.

Након успешног уношења ваше пријаве у систем, биће извршена провера података и документације коју сте приложили. Уколико је ваша пријава уредно попуњена, а документација комплетна, добићете мејл следеће садржине: „Ваша пријава за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу за школску 2021/2022. годину је прихваћена и заведена под бројем: ххх-хх-ххх.“ Важно је да број под којим је ваша пријава заведена забележите и понесете са собом на полагање пријемног испита.

Уколико се приликом провере поднете пријаве установи неки пропуст, добићете мејл следеће садржине: „Да би ваша пријава за полагање пријемног испита била прихваћена, потребно је да отклоните следеће недостатке у пријави: (опис потребних корекција или допуна).“ У том случају ће бити потребно да на имејл адресу са које сте добили ово обавештење пошаљете недостајућу документацију и сачекате потврду да је ваша пријава комплетирана и заведена под бројем: ххх-хх-ххх.

 

ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА И ПОДРШКА

У случају проблема у раду са апликацијом за електронску пријаву, можете затражити помоћ тако што ћете у менију са леве стране кликнути на КОНТАКТ, описати проблем који имате и сачекати одговор који ће стићи на имејл адресу коју сте навели.

Уколико вам је потребан савет како да попуните апликацију, можете се укључити и у видео сесију или ћаскалиште коришћењем Google Meet сервиса. Линк за приступ сесији је: https://meet.google.com/mxm-ttyb-obu а биће отворен сваког дана од 21 - 25. јуна 2021. године у периоду од 8:30 до 14:00 сати.