УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Права и обавезе студената

Студент има право на:

 • упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
 • благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
 • активно учествовање у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом;
 • самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
 • повластице које произлазе из статуса студента;
 • подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
 • образовање на језику националне мањине у складу са Законом и Статутом;
 • различитост и заштиту од дискриминација;
 • могућност да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Универзитета, односно Факултета.

Студент је дужан да:

 • испуњава испитне и предиспитне обавезе;
 • поштује опште акте Универзитета односно Факултета;
 • поштује права других студената и запослених у високошколској установи;
 • учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом Факултета.