УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија

Овај чланак садржи прилоге.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш,
Ћирила и Методија број 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 186 и 132 или
514-311 локал 105 ; Телефакс: 514-310
https://www.filfak.ni.ac.rs

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2018/2019. године укупно 625 студената, односно 320 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 305 самофинансирајућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ из буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 20 10 30 9
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 40 50 90
Основне академске студије педагогије 30 20 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 20 30 50
Основне академске студије новинарства 20 30 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 20 30 50
Основне академске студије англистике 40 50 90
Основне академске студије србистике 40 30 70
Основне академске студије руског језика и књижевности 10 5 15
Основне академске студије француског језика и књижевности 20 10 30
УКУПНО 320 305 625 9

 

Преко  броја од 320 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних студија на терет буџета  извршиће се упис:

 1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.
 3. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2017/2018. завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету који је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм за који је полагао пријемни испит рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 20, 21, и 22. јуна  2018. године од 8:30 до 14:00 сати, као и 23. јуна 2018. године од 8:30  до 12:00, у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021,
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за припремну наставу и полагање пријемног испита.          

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
  - тест знања из филозофије;
 1. на студијском програму Основне академске студије историје:
  - тест знања из историје;
 1. на студијском програму Основне академске студије психологије:
  - тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 1. на Студијском програму Основне академске студије педагогије:
  - тест знања из педагогије;
 1. на Студијском програму Основне академске студије социологије:
  - тест знања из социологије;
 1. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада:
  - интегрисани тест знања из социологије и психологије;
 1. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
  - тест опште информисаности и тест из српског језика;
 1. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са јавношћу:
  - тест опште информисаности и тест из српског језика;
 1. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
  - тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
 1. на Студијском програму Основне академске студије англистике:
  - тест знања из енглеског језика;
 1. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:
  - тест знања из руског језика;  
 1. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:
  - тест знања из француског језика;  

 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на интернет сајту Факултета. Збирке тестова са пријемних испита ранијих година могу се купити у копирници преко пута Факултета.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета 25, 26, и 27.  јуна 2018. године.

Објављивање прелиминарне Јединствене ранг листе најкасније 28. јуна 2018. године до 20:00 сати.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе до 30. јуна 2018. до 10:00 сати.

Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 30. јуна 2018. у 15:00 сати.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 02. јула 2018. до 12:00 сати.

Декан доноси решење по жалби најкасније 03. јула 2018. до 12:00 сати.

Објављивање коначних ранг листа Факултета најкасније до 03. јула 2018. до 15:00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће  04. и 05. јула 2018. године.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предивђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 06. јула,  9, и 10. јула  2018. године до 14:00 сати.


Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања и Канцеларији за развој каријере и подршку студентима и на телефон: 018/514-312; 514-313; 527-649, 018/514-311 локал 186, 132 197 и 105, као и преко портала за упис Факултета https://upis.filfak.ni.ac.rs