УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија

На основу препоруке Универзитета у Нишу (допис број 5/00-01-007/20-001), Филозофски факултет у Нишу најављује Конкурс за упис у прву годину студијских програма основних академских студија који се реализују на Факултету. Текст заједничког конкурса биће објављен на интернет страници Универзитета у Нишу, као и на овој страни, након доношења Одлуке Владе РС о броју студената чије се студије финансирају из буџета и Стручног упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

НАЈАВА КОНКУРСА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу планира упис у прву годину основних академских студија школске 2020/2021. године укупно 640 студената, односно 340  студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 300 самофинансирајућих студената. Предложени број буџетских студената је унет на основу одлуке Наставно-научног већа Филозофског факултета од 29. јануара 2020. године. Очекујемо да ће тај број буџетских места бити потврђен Одлуком Владе РС. Такође, очекујемо да ће Влада РС, као и претходних година, поред овог броја буџетских места Филозофском факултету у Нишу одобрити и по три буџетска места за упис студената по програмима афирмативних мера за упис студената ромске националности, за упис студената са инвалидитетом и за упис држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. завршили средњу школу у иностранству.

 

ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ из буџета самофинансирање укупно
Основне академске студије филозофије 18 12 30
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 40 50 90
Основне академске студије педагогије 30 20 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 28 22 50
Основне академске студије новинарства 25 25 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 25 25 50
Основне академске студије англистике 40 50 90
Основне академске студије србистике 30 20 50
Основне академске студије руског језика и књижевности 10 10 20
Основне академске студије француског језика и књижевности 14 16 30
Основне академске студије немачког језика и књижевности 20 10 30
УКУПНО 340 300 640

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара.

Оквирни рокови за спровођење уписа у првом уписном року:

 • 22-27. јун 2020. године – пријављивање кандидата за полагање пријемног испита
 • 29. јун – 5. јул 2020. године – пријемни испити
 • до 17. јула 2020. године – упис кандидата који су стекли право на упис

Оквирни рокови за спровођење уписа у другом уписном року:

 • до 31. јула 2020. године – оглашавање слободних места за други уписни круг
 • 2-4. септембар 2020. године – пријављивање кандидата за полагање пријемног испита
 • 8-10. септембар 2020. године – пријемни испити
 • до 16. септембра 2020. године – упис кандидата који су стекли право на упис

Конкурсне радње ће се спроводити уз поштовање свих прописаних мера и препорука Министарства и Института за јавно здравље, у циљу заштите и очувања здравља свих учесника. У вези с тим, Факултет ће организовати пријављивање кандидата за упис електронским путем. Детаљнија обавештења и упутства у вези са поступком онлајн пријављивања кандидата биће објављена на званичном веб сајту Филозофског факултета у Нишу.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на интернет сајту Факултета.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, могу га купити у копирници прекопута Факултета), подносе следећа документа:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати 8.000,00 динара на име накнаде за полагање пријемног испита (уплате се врше на текући  рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021),
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита. 

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу неоверене фотокопије докумената.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.

 

На линку https://upis.filfak.ni.ac.rs/osnovne-akademske-studije можете наћи више информација о току конкурсних радњи (презентација Од матуре до индекса Филозофског факултета и Водич за бруцоше), о студијским програмима и условима уписа (Информатор и брошуре о студијским програмима), као и материјале са припремне наставе.

 


Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити у Служби за наставу и студентска питања и у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локали 186, 132 и 162, и преко сајта Филозофског факултета www.filfak.ni.ac.rs.