УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програми основних академских студија

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита и довршавањем осталих студијских обавеза а, уколико су предвиђени студијским програмом, и израдом и одбраном завршног рада или полагањем завршног испита.

Студије на Факултету организују се и остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Факултета и општим актима Факултета. Студијски програми се организују и изводе у току школске године, по семестрима, по правилу у просторијама Факултета.

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа, односно степена студија. Студијским програмом утврђује се:

 • назив и циљеви студијског програма,
 • врста студија и исход процеса учења,
 • стручни назив,
 • услови за упис на студијске програме,
 • листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем,
 • начин извођења и потребно време за извођење студија,
 • бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима,
 • бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима,
 • предуслови за упис појединих предмета или групе предмета,
 • начин избора предмета из других студијских програма,
 • услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија;
 • друга питања од значаја за извођење студијског програма.

Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. Школска година дели се на јесењи и пролећни семестар. Школска година по правилу има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. Настава у јесењем семестру почиње првог понедељка у октобру и траје 15 наставних  недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите. Настава у пролећном семестру почиње по окончању испитног рока у фебруару месецу и траје 15 наставних недеља и шест недеља за  консултације, припрему испита и испите.

Више детаљних информација о различитим студијским програмима основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу можете наћи на следећим странама: