УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија

Овај чланак садржи прилоге.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2021/2022. године укупно 640 студената, односно 340 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 300 самофинансирајућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ из буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 18 12 30 9
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 40 50 90
Основне академске студије педагогије 30 20 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 28 22 50
Основне академске студије новинарства 25 25 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 25 25 50
Основне академске студије англистике 40 50 90
Основне академске студије србистике 30 20 50
Основне академске студије руског језика и књижевности 10 10 20
Основне академске студије француског језика и књижевности 14 16 30
Основне академске студије немачког језика и књижевности 20 10 30
УКУПНО 340 300 640 9

 

Преко броја од 340 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на терет буџета  извршиће се упис:

 1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.
 3. Највише 3 кандидата  која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2020/2021. завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, могу га преузети на шалтеру:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном матурском испиту,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати износа од 8.000,00 динара на име накнаде за полагање пријемног испита (уплате се врше на текући  рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021),
 • кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу неоверене фотокопије докумената.

За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну карту или пасош.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.           

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије тест знања из филозофије;
 2. на студијском програму Основне академске студије историје тест знања из историје;
 3. на студијском програму Основне академске студије психологије тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије тест знања из психологије;
 5. на Студијском програму Основне академске студије социологије тест знања из социологије;
 6. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада интегрисани тест знања из социологије и психологије;
 7. на Студијском програму Основне академске студије новинарства тест знања из српског језика;
 8. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са јавношћу тест знања из српског језика;
 9. на Студијском програму Основне академске студије србистике тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
 10. на Студијском програму Основне академске студије англистике тест знања из енглеског језика;
 11. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности тест знања из руског језика;  
 12. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности тест знања из француског језика; 
 13. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности тест знања из немачког језика;

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на интернет сајту Факултета.

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата на званичном сајту Филозофског факултета у Нишу, почев oд 21. јуна 2021. године у 8.30 сати до 25. јуна  2021. године у 12.00 сати. Кандидати који немају могућност за пријављивање електронским путем, могу предати пријаву и у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2, oд 21. до 25 јуна  2021. године од 8.30 до 14.00 сати и 26. јуна од 8.30 до 12.00 сати.

Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета 28, 29, 30.  јуна, 1. и 2. јула 2021. године.

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 05. јула 2021. године до 15.00 сати.

Приговори на прелимирарне ранг листу се подносе до 07. јула 2021. до 10.00 сати.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 8. јула 2021. до 10.00 сати.

Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 9. јула 2021. до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће се 10. и 12. јула 2021. године.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 13. јула, а 14, 15. и 16. јула  2021. године до 14.00 сати вршиће се упис за студијске програме на којима су остала непопуњена места на основу рангирања кандидата према исказаној листи жеља.

Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи кандидат са ранг листе.


Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/527-649; 018/514-311, локали 186, 132, 162 и 105, и преко сајта Филозофског факултета.

На линку https://upis.filfak.ni.ac.rs/osnovne-akademske-studije можете наћи више информација о току конкурсних радњи (презентација Од матуре до индекса Филозофског факултета и Водич за бруцоше), о студијским програмима и условима уписа (Информатор и брошуре о студијским програмима), као и материјале са припремне наставе.