УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Конкурс за упис на мастер академске студије (трећи уписни рок)

У оквиру Конкурса Универзитета у Нишу за упис у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2019/2020. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу оглашава трећи уписни рок за слободна места на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

Ред. бр. Студијски програм из буџета самофинансирањем укупно
1. Мастер академске студије филозофије 0 10 10
2. Мастер академске студије историје 0 3 3
3. Мастер академске студије психологијe     
     Модул: Клиничка психологија
     Модул: Социјална психологија
     Модул: Развојно-педагошка психологија
     Модул: Психологија рада
0 4 4
4. Мастер академске студије педагогије     
     Модул: Педагогија
     Модул: Социјална педагогија
0 16 16
5. Мастер академске студије социологије
     Модул: Социјална политика
     Модул: Васпитно-образовни
     Модул: Научноистраживачки
     Модул: Културолошки
0 11 11
6. Мастер академске студије социјалног рада 0 12 12
7. Мастер академске студије комуникологије 0 5 5
8. Мастер академске студије англистике 0 16 16
9. Мастер академске студије филологије     
    Модул: Српска и компаративна књижевност
    Модул: Српски језик
    Модул: Методика наставе српског језика и књижевности
    Модул: Књижевност и филм
0 16 16
10. Мастер академске студије руског језика и књижевности 0 1 1
11. Мастер академске студије француског језика и књижевности 0 5 5
12.. Мастер академске студије предметне наставе 0 2 2
13. Мастер академске студије социолог у социјалној заштити
0 4 4
  Укупно:                                                     0 105 105

 

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141, или на сајту Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  • пријавни лист (преузима се у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, канцеларија бр. 22 у приземљу Факултета)
  • неоверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • неоверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалног испита (за кандидате који полажу диференцијални испит) у износу од 5.000,00 динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара (за кандидате који не полажу диференцијални испит). Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 28.10. до 08.11. 2019. године у времену од 10.00 до 14.00 сати у канцеларији број 205.

Полагање диференцијалних испита обавиће се 09.11.2019. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује резултате диференцијалног испита и Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 12.11.2019. године до 10.00 сати.

Кандидати могу остварити увид у тестове са диференцијалног испита 12.11.2019. године од 10.00 до 11.00 сати.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 14.11.2019. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 14.11.2019. године до 18.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 15.11.2019. године у времену од 10.00 до 15.00 сати.