УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Конкурс за упис на мастер академске студије (други уписни рок)

ОБАВЕШТЕЊЕ

О слободним местима за упис студената у прву годину мастер академских студија
у школској 2018/2019. години у другом уписном року

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обавештава јавност да је за упис у прву годину мастер академских студија, у школској 2018/2019. години, у другом уписном року остало укупно 82 слободна места: једно буџетско место и 81 на самофинасирању, на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

Ред. бр.

Студијски програм

из буџета

самофинансирањем

укупно

1.

Мастер академске студије филозофије

1  

10

11

2.

Мастер академске студије историје

3

3

3.

Мастер академске студије психологије

     Модул: Клиничка психологија

     Модул: Социјална психологија

     Модул: Развојно-педагошка психологија

     Модул: Психологија рада

16

16

4.

Мастер академске студије педагогије

     Модул: Педагогија

     Модул: Социјална педагогија

-

5

5

5.

Мастер академске студије социологије

     Модул: Социјална политика

     Модул: Васпитно-образовни

     Модул: Научноистраживачки

     Модул: Културолошки

-

10

10

6.

Мастер академске студије социјалног рада

7

7

7.

Мастер академске студије комуникологије

11

11

8.

Мастер академске студије англистике

-

2

2

9.

Мастер академске студије филологије

Модул: Српска и компаративна књижевност

Модул: Српски језик

Модул: Методика наставе српског језика и књиж.

2

2

10.

Мастер академске студије руског језика и књижевности

-

3

3

11.

Мастер академске студије француског језика и књижевности

 -

3

3

12..

Мастер академске студије предметне наставе

9

9

 

Укупно:                                                    

       1

81

82

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000 динара за држављане Србије и за стране држављане.

Студент мастер академских студија може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и броја бодова остварених на пријемном испиту уколико је пријемни испит предвиђен студијским програмом и актима Факултета.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

 

Пријемни испит се полаже на следећим студијским програмима:

1. на студијском програму Мастер академске студије психологије
- тест знања из психологије;

2. на студијском програму Мастер академске студије педагогије
- мотивационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву;

3. на студијском програму Мастер академске студије комуникологије
- афирмационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву, интервју са кандидатом;

 

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

1. Мастер академске студије Филозофије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије  филозофије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, и Логику.

2. Мастер академске студије Историје
Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.

3. Мастер академске студије Психологије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких истраживања и Психометрија

4. Мастер академске студије Педагогије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије, Социјална педагогија.

5. Мастер академске студије Социологије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.

6. Мастер академске студије Социјални рад
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, Заступање у социјалном раду.
Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад у заједници.

7. Мастер академске студије Комуникологије
Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са  5 бодова.

8. Мастер академске студије Филологија
Кандиати који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест знања:
а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност;
б)  На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,  Методике наставе српског језика и Општа лингвистика.
в) На модулу спски језика полажу кандидати полажу тест знања из следећих области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика.

9. Мастер академске студије англистике
Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу   теста знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике. Такође се вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова.

10. Мастер академске студије Руског језика и књижевности
Кандидати који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу тест знања из следећих области: Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,  лексикологија руског језика, Синтакса руског језика,  Руска књижевност XVIII века,  Руска књижевност XIX века,  Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност.

11. Мастер академске студије Француског језика и књижевности
Кандидати који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству полажу тест знања из следећих области:
а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту Факултета.

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  • пријавни лист, који добијају у Служби за мастер и докторске студије,
  • фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалнг испита у износу од 5.000,оо динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,оо динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.
  • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије за кандидате који не полажу пријемни/диференцијални испит у износу од 5.000,оо динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 31.10. до 06.11.2018. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у канцеларији број 205.

Полагање диференцијалних испита обавиће се 07.11.2018. године у 1200 према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Пријемни испит ће се обавити 13.11.2018. године од 800 до 1000  према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 13.11.2018. године до 1300.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 14.11.2018. године до 1400 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 14.11.2018. године.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 15.11.2018. године.