УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Конкурс за упис на мастер академске студије (други уписни рок)

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2020/2021. године, у другом уписном року, 30 самофинансирајућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

РБ Студијски програм из буџета самофинансирањем укупно
1. Мастер академске студије филозофије - 3 3
2. Мастер академске студије историје - 2 2
3. Мастер академске студије педагогије     
Модул: Педагогија
Модул: Социјална педагогија
- 5 5
4. Мастер академске студије социологије
Модул: Социјална политика
Модул: Васпитно-образовни
Модул: Научноистраживачки
Модул: Културолошки
- 1 1
5. Мастер академске студије социјалног рада - 3 3
6. Мастер академске студије филологије     
Модул: Српска и компаративна књижевност
Модул: Српски језик
Модул: Методика наставе српског језика и књижевности
Модул: Књижевност и филм
- 7 7
7. Мастер академске студије француског језика и књижевности - 4 4
8. Мастер академске студије предметне наставе - 5 5
  Укупно:                                                     - 30 30

 

ШКОЛАРИНА

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00  динара за држављане Србије и за стране држављане.

Студент мастер академских студија може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

1. Мастер академске студије филозофије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије филозофије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, и Логику.

2. Мастер академске студије историје
Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.

3. Мастер академске студије педагогије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије, Социјална педагогија.

4. Мастер академске студије социологије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.

5. Мастер академске студије социјални рад
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, Заступање у социјалном раду.
Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад у заједници.

6. Мастер академске студије филологија
Кандидати који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест знања:
а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност;
б)  На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,  Методике наставе српског језика и Општа лингвистика.
в) На модулу спски језик полажу кандидати полажу тест знања из следећих области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика.
г) На модулу књижевност и филм из следећих области: Теорија књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност.

7. Мастер академске студије француског језика и књижевности
Кандидати који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству  полажу  тест знања  из следећих   области:
а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту Факултета.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 200. и на сајту Факултета – www.filfak.ni.ac.rs

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

  • пријавни лист (који попуњавају на апликацији за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се пријављују у Служби за наставу и студентска питања, могу га купити у копирници прекопута Факултета),
  • неоверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • неоверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс у износу од 5.000,00 динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028. (Напомена: Кандидати који су поднели пријаву за упис на мастер академске студије на Филозофском факултету у Нишу у првом уписном року, а нису рангирани у оквиру броја кандидата за упис на жељени студијски програм, могу да поднесу пријаву за упис на неки од студијских програма у другом уписном року без поновног плаћања накнаде на име пријаве на конкурс.)

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 04.11.2020. до 13.11.2020. године.

Апликација за електронско пријављивање кандидата (http://filfak.prijemni.edu.rs/) биће отворена од 04.11.2020. у 8.00 сати до 12.11.2020. године у 12.00 сати. Пријаве које кандидати подносе лично, Служба за наставу и студентска питања примаће од 04.11.2020. године до 13.11.2020. године, у времену од 10.00 до 14.00 сати, у канцеларији број 104.

Полагање диференцијалних испита обавиће се  16.11.2020. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Обавештавамо кандидате који су се пријавили за упис на мастер академске студије на Филозофском факултету у Нишу у другом уписном року, а нису завршили одговарајуће основне студије у односу на студијски програм за који конкуришу, да ће се диференцијални испити за све студијске програме одржати у понедељак, 16. новембра 2020. године, са почетком у 12.00 сати, у сали 434 на четвртом спрату зграде Филозофског факултета (Ниш, Ћирила и Методија 2).  

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 17.11.2020. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 19.11.2020. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 20.11.2020. године до 10.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 20.11.2020. године у времену од 10.00 до 14.00 сати, у канцеларији 104.