Да би се студент уписао на мастер академске студије србистике, неопходно је да је током основних академских студија остварио најмање 240 ЕСПБ бодова. Студенти који нису завршили основне академске студије из осласти србистике, односно српског језика и књижевности полажу диференцијалне испите:

 • на модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност, Методика наставе књижевности;
 • на модулу Српски језик из области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, Историја књижевног језика, Правопис и Методика наставе језика.

Литература

МОДУЛ СРПСКИ ЈЕЗИК

УВОД У ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ

 1. Ранко Бугарски, Увод у лингвистику (било које издање)
 2. Ašić, Tijana. Nauka o jeziku. Beograd: Beobook; Kragujevac: FILUM, 2011 (Beograd : Margo-art).

СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК

 1. Јордана Марковић, Надежда Јовић, Старословенски језик: граматика, вежбања, текстови, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2014. (и каснија издања) или било који други уџбеник из области старословенског језика

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА

 1. Н. Богдановић, Ј. Марковић, Практикум из дијалектологије, Ниш, 2000.
 2. Павле Ивић, Српскохрватски дијалекти: њихова структура и развој, Књ. 1, Општа разматрања и штокавско наречје, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1994.
 3. Павле Ивић, Српски дијалекти и њихова класификација, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2009.

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА

 1. Бранко Милетић, Основи фонетике српског језика, Београд, 1980, стр. 1–112.
 2. Павле Ивић, Целокупна дела, X/1, Расправе, студије, чланци. 1. О фонологији, Сремски Карловци – Нови Сад (Издавачка књижарница Зорана Стојановића), 1998, стр. 1– 755.
 3. Радоје Симић и Бранислав Остојић, Основи фонологије српскохрватскога књижевног језика. – Титоград, 1981, стр. 7–290.
 4. Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић, Фонологија српског језика, Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, Београд 2010, стр. 1–524.

ОБЛИЧКА МОРФОЛОГИЈА И ТВОРБА РЕЧИ

 1. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Морфологија, Београд, више издања.
 2. Иван Клајн, Творба речи у савременом српском језику, 1. део, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за српски језик САНУ и Матица српска, Београд и Нови Сад 2002.
 3. Иван Клајн, Творба речи у савременом српском језику, 2. део, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за српски језик САНУ и Матица српска, Београд и Нови Сад 2003.

СИНТАКСА

 1. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 2, Синтакса, Београд, било које издање.
 2. Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, Синтакса савременог српског језика. Проста реченица, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005.
 3. Милош Ковачевић, Синтакса сложене реченице у српском језику, Београд, 1998.

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

 1. А. Белић, Историја српског језика (Фонетика, Речи са деклинацијом, Речи са конјугацијом), прир. А. Младеновић, Изабрана дела Александра Белића, том 4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 2. Ivić, Istorija jezika u: D. Brozović, P. Ivić, Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb, 1988, 5-54.

ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

 1. Александар Младеновић, Славеносрпски језик, Нови Сад, 1989.
 2. Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.

ПРАВОПИС

 1. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад 2010. (или неко од каснијих издања)

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЈЕЗИКА

 1. В. Милатовић, Методика наставе почетног читања и писања, Торy, Београд 2005.
 2. М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд 2006.
 3. П. Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Нови Сад 2006.
 4. В. Брборић, Правопис српског језика у наставној пракси, Београд 2004.
 5. М. Јањић, Настава падежа у теорији и пракси, Учитељски факултет у Врању 2004.
 6. М. Јањић, Савремена настава говорне културе, Нови Сад 2008.
 7. Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika, Zagreb 1996.
 8. Rosandić, Od slova do metateksta, Zagreb 2002.
 9. Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike, Zagreb 2005.
 10. Harmer, Teaching and Learning Grammar, Longman, London 1992.
 11. G. Widdowson, Teaching Language as Comunication, Oxford 2000.
 12. Oxford, Language learning strategies, Boston 1990.

МОДУЛ СРПСКА И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

 1. Аристотел, О песничкој уметности, Београд, 1982;
 2. Зденко Лешић, Теорија књижевности, Београд, 2008;
 3. Шломит Римон Кенан, Наративна проза, Београд, 2007;  
 4. Мирјана Миочиновић, Модерна теорија драме, Београд, 1981.

ИСТОРИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 1. Radmila Pešić, Nada Milošević Đorđević, Narodna književnost, Beograd, 1997;
 2. Snežana Samardžija, Uvod u usmenu književnost, Beograd, 2007;
 3. Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд, 1991;
 4. Драгиша Бојовић, Српска есхатолошка књижевност, Ниш, 2004;
 5. Злата Бојовић, Историја дубровачке књижевности, СКЗ, Београд 2014;
 6. Aleksandar Flaker, "Stilska formacija", Stilske formacije, Sveučilicna naklada Liber, Zagreb, 1986, str. 11-45;
 7. Rene Velek, "Pojam baroka u književnom znalstvu", Kritički pojmovi, Prosveta, Beograd, 1966, str. 47-70;
 8. Rene Velek, "Termin i pojam Klasicizam u književnoj istoriji", Kritički pojmovi, Prosveta, Beograd, 1966, str. 78-95;
 9. Rene Velek, "Pojam romantizma u književnoj istoriji", Kritički pojmovi, Prosveta, Beograd, 1966, str. 96-135;
 10. Aleksandar Flaker, "Romantizam", Stilske formacije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986, str. 105-127;
 11. Rene Velek, "Pojam realizma u književnom znalstvu", Kritički pijmovi, Prosveta, Beograd, 1966, str. 149-166;
 12. Ј. Деретић, Историја српске књижевности, 2004;
 13. Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности, Београд, 1997;
 14. П. Палавестра, Послератна српска књижевност 1945-1970, 1972;
 15. А. Јерков, Од модернизма до постмодерне, 1991;
 16. Милан Радуловић, Модернитет и традиција. (По)етика српског романа друге половине 20. века, Београд, 2002;
 17. Тихомир Брајовић, Кратка историја преобиља, Београд, 2009;  
 18. Петар Марјановић, Српски драмски писци XX столећа, Нови Сад / Београд 1997.

ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Povijest svjetske književnosti ˗ 5 knjiga, Mladost, Zagreb, 1977;
 2. Povijest svjetske kwiževnosti, Milivoj Solar, Golden marketing, Zagreb, 2003;
 3. Povijest hrvatske književnosti, 4, Milorad Živančević, Ivo Frangeš, Liber, Mladost, Zagreb, 1975;
 4. Povijest hrvatske književnosti, 5, Miroslav Šicel, Liber, Mladost, Zagreb, 1978;
 5. Milan Đurčinov, Nova makedonska književnost, Nolit, Beograd, 1985.

МЕТОДИКА НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 1. Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, методика наставе, Нови Сад: Змај, 2003.
 2. Симеон Маринковић, Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Београд: Креативни центар,
 3. Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 4. Dragutin Rosandić, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Zagreb: Školska knjiga, 1986. / Dragutin Rosandić, Metodika književnoga odgoja (Temeljci metodičkoknjiževne enciklopedije), Zagreb: Školska knjiga, 2005.