Мастер академске студије социологије могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит.

Литература

За припрему диференцијалног испита користи се следећа литература:

ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА

1. Kuvačič, I. (2004) Uvod u sociologiju. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga:

  • Чиме се бави социологија, стр. 13–21. Рад и подела рада. Друштво, стр. 41–67.
  • Социјална стратификација. Друштвени сукоби. Моћ и власт. Социјална контрола, стр. 97–145. Држава, стр. 175–185. Неутралност или ангажман, стр. 229–240.

МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

1. Haralamos, M., Holborn, M. (2002), Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing:

  • Поглавље „Методологија“ стр. 965–974, 991–1030.

2. Ристић, Ж. (2006) О истраживању, методу и знању. Београд: ИПИ:

  • Поглавље 3. Научно објашњење, предвиђање и разумевање, стр. 113–130.
  • Поглавље 4: Структура научног знања: научне чињенице, научни закони и научне теорије, стр. 131–153.

3. Ђорић, Г., Поповић, Н. (2014) Увод у анализу података у контексту социолошке теорије. Ниш: Филозофски факултет:

  • Анализа података у контексту научног истраживања; нивои мерења; статистичко закључивање; случајни узорак, стр. 17–21, 65–111.

СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ

1. Haralamos, M., Holborn, M. (2002), Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing: стр. 1031–1065.

2. Рицер, Џ. (2009) Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Београд: Службени гласник, стр. 49–88, 240–270.

  • Социолошка теорија: класична (Диркем, Маркс, Вебер) и савремена (функционалистичка, конфликтна, симболички интеракционизам, етнометодологија, теорија размене – Хоманс и Емерсон, теорија рационалног избора).