Мастер академске студије психологије могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама психологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије психологије полажу диференцијали испит који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују.

Литература

Од кандидата се очекује разумевање садржаја ових поглавља и способност да се описани поступци практично примене, разумеју и прочитају резултати њихове примене. Ово значи да кандидати морају поседовати и предзнања потребна за разумевање овог градива.

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита:

Клиничка психологија

 • Влајковић, J. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. ЦПД. 25-95.
 • Грбеша, Г и Станковић, М. (2018). Општа психопатологија у клиничкој пракси. Галаксијанис.
 • Голубовић, Г. (2008). Основи опште психопатологије. Униграф. 3-140, 151-159
 • Бегић, Д. (2016). Психопатологија. Медицинска наклада. 218-232, 236-333, 347-349, 353-366, 398-401, 424-431
 • Јашовић Гашић, М. и Лечић Тошевски Д. (2010). Психијатрија: Уџбеник за студенте медицинског факултета. Медицински факултет Београд. 94-189, 200-207
 • Голубовић, Г. (2014). Психијатрија за практичаре. Униграф. 116-243
 • Ерић, Љ. (2002). Психотерапија. Медицински факултет Београд. (друго,преуређено, допуњено и проширено издање). 66-85; 167-175; 228-233; 22-4247247; 249-260; 273-275; 323-334; 339-345; 439-456

Социјална психологија

 • Рот, Н. (2006). Основи социјалне психологије. Завод за уџбенике и наставна средства

Развојнo-педагошка и психологија учења

 • Јерковић, И., Зотовић, М. (2010). Увод у развојну психологију. Центар за примењену психологију. 1-19; 37-78; 259-271
 • Стефановић-Станојевић, Т. (2011). Афективна везаност: Развој, модалитети и процена. Филозофски факултет Ниш. 13-107
 • Виготски, Л. (1977). Мишљење и говор. Нолит. 132-310 (пето и шесто поглавље)
 • Schaie, К.W. & Willis, S.L. (1996). Психологије одрасле доби и старења. Наклада Слап. 1-105 (Поглавља: 1. Развој у одраслој доби и старење; 2. Млађа одрасла доб; 3. Средње године; 4. Старост)
 • Вучић, Л. (1982). Педагошкапсихологија. СавездруштавапсихологаСрбије
 • Фајгељ, С. (2014). Увод у психологију. ЦПП. 198-248; 300-329 (Области Учење и Мишљење)

Психологија, психофизиологија рада и менџмента

 • Живковић, С., Миленовић, М., Обреновић, Ј. (2019). Психофизиологија рада. Филозофски факултет Ниш.
 • Штајнбергер, И., Чизмић, С (1991). Психологија и савремена техника. Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Огњеновић, П.  (1977). Осећај и мера. Глас.
 • Чукић, Б. (2003). Психологија рада: усклађивање човека и посла. ИЦИМ плус.
 • Чабаркапа, М. (2008). Човек и радна околина: психофизиолошки и еколошки аспекти рада. Чигоја штампа.
 • Чукић, Б. (2004). Интегративни менаџмент људских ресурса. ИЦИМ плус.
 • Чизмић, С., Бојановић, Р. Штајнбергер, И., Петровић, И. (1995). Психологија и менаџмент. Институт за психологију Београд.

Методологија и психометрија

 • Фајгељ, С. (2020). Психометрија – Метод и теорија психолошког мерења. Ценатр за примењену психологију (Поглавља: Природа и порекло индивидуалних разлика; Варијабла; Мерење у психологији и психометријски модели; Основна мерна својства ставки и теста; Поузданост; Ваљаност; Психолошки тест; Конструкција психолошког мерног инструмента; Морална питања психолошког тестирања)
 • Тодоровић, Д. (2008). Методологија психолошких истраживања. Центар запримењену психологију (Поглавља: Варијабле, Подаци, Мерење, Контрола истраживања, Нацрти истраживања

Психологија личности

 • Смедеревац, С. и Митровић, Д. (2018). Личност – методи и модели. Треће допуњено и измењено издање. Центар за примењену психологију.