Мастер академске студије психологије могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама психологије. Кандидати који нису завршили основне академске студије психологије полажу диференцијали испит који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују.

Литература

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита:

Психопатологија

 • Голубовић, Г. З. (2014). Психијатрија за практичаре. Бор: Грађанска читаоница “Европа”.

Социјална психологија

 • Рот, Н. (2006). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Основе развојне психологије

 • Јерковић, И. и Зотовић, М. (2005). Увод у развојну психологију. Београд: Центар за примењену психологију.

Психологија рада и менаџмента

 • Чукић, Б. (2005). Психологија рада: усклађивање човека и посла. Крушевац: Факултет за индустријски менаџмент.
 • Чукић Б. (2004). Интегративни менаџмент људских ресурса. Крушевац: Факултет за индустријски менаџмент.

Методологија и психометрија

 1. Фајгељ, С. (2010). Психометрија: метод и теорија психолошког мерења. Београд: Центар за примењену психологију.
 • Поглавља:
  • Основни приступи психолошком мерењу и модели мерења
  • Поузданост
  • Ваљаност
  • Конвергентна и дискриминативна валидност и мултиособинска-мултиметодска матрица
  • Остала мерна својства ставке и теста
  • Морална питања психолошког тестирања
  • Додатак

Од кандидата се очекује разумевање садржаја ових поглавља и способност да се описани поступци практично примене, разумеју и прочитају резултати њихове примене. Ово значи да кандидати морају поседовати и предзнања потребна за разумевање овог градива.

 1. Тодоровић, Д. (2008). Методологија психолошких истраживања. Београд: Центар за примењену психологију. (43-188 – до Обраде података (без овог поглавља))
 • Поглавља:
  • Варијабле
  • Подаци
  • Мерење
  • Контрола истраживања
  • Нацрти истраживања