Кандидати који немају завршене основне академске студије педагогије полажу јединствени диференцијални испит, који се реализује у форми теста знања и који је исти без обзира на модул за који се пријављују.

Садржај јединственог диференцијалног испита чине садржаји из oблaсти: методике васпитно-образовног рада, социјалне педагогије, пoрoдичнe пeдaгoгиje, дидaктикe, предшкoлскe пeдaгoгиje, шкoлскe пeдaгoгиje и истoриje пeдaгoгиje.

Литература

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита:

 • Сузић, Н. (2005): Педагогија за XXI вијек, Бања Лука: ТT- Центар. (Методика васпитног рада у области етике и морала, стр: 545-555, и Саветодавни рад са ученицима, стр: 568-590.)
 • Крњајић, С. (2004): Социјално понашање ученика, Београд: ИПИ. (Социјална педагогија, стр: 15-83.)
 • Кнежевић – Флорић, О. (2006): Интерактивна педагогија, Нови Сад: СПДВ. (Интерактивна педагогија у васпитно-образовним институцијама стр: 157190.)
 • Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Савез педагошких друштава, Београд.
 • Голднер-Вуков, М. (1988): Породица у кризи, Медицинска књига, Београд, 7 - 99 стр.
 • Вилотијевић,М. (1999): Дидактика- Предмет дидактике. Научна књига, Београд. (Проблемска настава, стр. 239-249; Програмирана настава, стр. 267-276; Егземпларна настава, стр. 303-307; Микро настава, стр.313-317; Допунска, продужнаи додатна настава, стр. 322-330; Принцип очигледности и апстрактности, стр.396-403; Принцип индивидуализације, диференцијације и интеграције, стр. 412-420; Принцип свесне активности, стр. 428-432.)
 • Вилотијевић, М. (1999): Организација наставе. Научна књига, Београд. (Наставни план, стр. 23-36; Наставни програм, стр. 39-43; Наставни час, стр. 105-123; Облици наставног рада, стр. 181-201; Метода усменог излагања, стр. 217-224; Метода разговора, стр. 227-247.)
 • Каменов, Е. (2002): Васпитање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (Васпитање и узраст, стр.22-41)
 • Каменов, Е. (2002): Образовање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (Циљеви образовања у предшколском узрасту, стр. 36-55, Услови успешног образовања, стр. 55-61, Васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом стр.78-101, Општа и посебна припрема деце за школу, стр. 211-220)
 • Трнавац, Н. (2005): Школска педагогија, Научна књига, Београд. (Типолошка класификација школа (врсте школа), стр.173-199)
 • Јанковић, П., Родић, Р. (2007): Школска педагогија, Учитељски факултет, Сомбор. (Структура активности школе, стр.33-37, Продужени и целодневни боравак ученика у школи, стр.156-174, Допунски, додатни и корективно-педагошки рад у школи, стр. 238-270)
 • Ценић С. и Петровић Ј. (2005): Васпитање кроз историјске епохе, Учитељски факултет, Врање. (Античка епоха стр. 27 – 50, Педагогија у епохи ренесансе стр. 83 – 90, 106 – 117, Епоха модерног доба, стр. 128 – 136, 147 – 187, 224 – 270.)

 

Рангирање кандидата

Рангирање пријављених кандидата се врши на основу општег успеха на основним студијама. Услов за рангирање кандидата који немају завршене основне академске студије педагогије јесте положен диференцијални испит.