На мастер академским студијама француског језика и књижевности пријемни испит се не полаже. Диференцијални тест знања полажу само они кандидати који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности.

Литература за полагање диференцијалног испита

 • Гудурић, С. (2009). Основи фонетике с фонологијом француског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Точанац Миливојев, Д. (2006). Syntaxe de la phrase française. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Riegel, M., J. - C. PellatetR. R. Rioul. (2011). Grammaireméthodique du français. Paris: Quadrige / PressesUniversitairesdeFrance.
 • Guiraud, Pierre (1967). Les locutions françaises. Paris : PUF.
 • Јовановић, Иван (2013). Неке напомене о фразеологизмима у француском и српском језику. Филологиа Медиана. Ниш: Филозофски факултет, стр. 403-421.
 • Guidère, Mathieu. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Groupe de Boeck, Bruxelles, 2010.
 • Krstić, N. (2008). Struktura proste rečenice i prevođenje. Novi Sad/Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Слободан и Гордана Витановић. Француска цивилизација. Београд: Центар за геопоетику, 1994.
 • Николас Хјуит (ур.). Модерна француска култура. Превод Ђурица Крстић. Подгорица : CID, 2007.
 • André Lagarde et Laurent Michard. Collection littérraire,Paris : Bordas, 1959.
 • Cuq, J.-P, Gruca, I, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, Grenoble, 2009;
 • Точанац-Миливојев, Д, Методе у настави и учењу страног језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997;
 • Šotra, T, Kako progovoriti na stranom jeziku, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.