На мастер академским студијама француског језика и књижевности пријемни испит не полажу студенти који су завршили основне академске студије француског језика и књижевност на било ком универзитету у Србији или иностранству. Студенти који нису похађали наведене студије полажу тест знања из француског језика.

Литература

 1. Гудурић, С. (2009). Основи фонетике с фонологијом француског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 2. Точанац Миливојев, Д. (2006). Syntaxe de la phrase française. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 3. Riegel, M., J.-C. Pellat et R. R. Rioul. (2011). Grammaire méthodique du français. Paris: Quadrige / Presses Universitaires de France.
 4. Guiraud, Pierre (1967). Les locutions françaises. Paris : PUF.5.
 5. Јовановић, Иван (2013). Неке напомене о фразеологизмима у француском и српском језику. Филологиа Медиана. Ниш: Филозофски факултет, стр. 403-421.
 6. Guidère, Mathieu. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Groupe de Boeck, Bruxelles, 2010.
 7. Krstić, N (2008). Struktura proste rečenice i prevođenje. Novi Sad/Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 8. Слободан и Гордана Витановић. Француска цивилизација. Београд: Центар за геопоетику, 1994.
 9. Николас Хјуит (ур.). Модерна француска култура. Превод Ђурица Крстић. Подгорица : CID, 2007.
 10. André Lagarde et Laurent Michard. Collection littérraire, Paris : Bordas, 1959.
 11. Cuq, J.-P, Gruca, I, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, Grenoble, 2009;
 12. Точанац-Миливојев, Д, Методе у настави и учењу страног језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997;
 13. Šotra, T, Kako progovoriti na stranom jeziku, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

 

Наставни садржаји за полагање диференцијалног испита

 1. Француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
 2. Француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
 3. Дидактика француског језика (разумевање писаног текста).