УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Мастер академских студија француског језика и књижевности

Овај чланак садржи прилоге.

04.07.2019. Коначна ранг листа - Мастер француског језика и књижевности налази се у листи прилога на дну ове странице.


На основу Уговора о двострукој универзитетској дипломи Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Француска) број 6/00-52-056/18-001 од 27.11.2018. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Мастер академских студија француског језика и књижевности (једногодишње студије) Универзитета у Нишу, школске 2019/20. године.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА

Ред. бр.

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

1.

Мастер академске студије француског језика и књижевности

 3

17

20

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије Француског језика и књижевности у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на студије другог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог на основним студијама.

Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.    

Након уписа свих кандидата који су стекли право на упис у оквиру одобреног броја студената, Комисија Универзитета у Нишу задужена за мобилност студената извршиће селекцију троје кандидата који су се регистровали на платформу Универзитета у Поатјеу (Француска).

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета – www.filfak.ni.ac.rs

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  • пријавни лист, који добијају на Факултету у Служби за мастер и докторске студије,
  • фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ

Школарина за кандидате који се буду уписали у оквиру броја самофинансирајућих студената износи 79.000,00 динара.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

  • Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 25. јуна до 28. јуна 2019. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у канцеларији број 205.
  • Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 01. јула 2019. године.
  • Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 03. јула.2019. године до 10,00 сати преко Службе за опште и правне послове.
  • Факултет објављује коначну ранг-листу 04. јула 2019. године.
  • Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 05. јула 2019. године.