УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Мастер академске студије француског језика и књижевности (2021)

На основу Уговора о двострукој универзитетској дипломи Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Француска) број 6/00-52-056/18-001 од 27.11.2018. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Мастер академских студија француског језика и књижевности (једногодишње студије), у оквиру реализације програма двоструких диплома између Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Université de Poitiers, France), Француска, школске 2021/22. године, 3 буџетска студента.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА

Ред. бр. Студијски програм Буџет Укупно
1. Мастер академске студије француског језика и књижевности 3 3

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили основне академске студије Француског језика и књижевности у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова и који су за овај програм двоструких диплома већ пријављени на платформи Универзитета у Поатјеу.

Редослед кандидата за упис на студије другог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог на основним студијама.

Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 200. и на сајту Факултета.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  • пријавни лист, који добијају на Факултету у Служби за мастер и докторске студије,
  • фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије у износу од 5.000,00 динара.

Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 21. јуна до 26. јуна 2021. године у времену од 9.00 до 12.00 сати у канцеларији број 104.

Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата 5. јула 2021. године до 15.00 сати.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг листом најкасније 7. јула 2021. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа студената, најкасније 8. јула 2021. до 10.00 сати.

Коначна ранг листа биће објављена најкасније до 9. јула 2021. до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће  10. и 12. јула 2021. године.

Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе 13. јула  2021. године до 14.00 сати.