УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије педагогије

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ

Кандидати који немају завршене основне академске студије педагогије полажу јединствени диференцијални испит, који се реализује у форми теста знања и који је исти без обзира на модул за који се пријављују. Садржај јединственог диференцијалног испита чине садржаји из oблaсти: методике васпитно-образовног рада, социјалне педагогије, пoрoдичнe пeдaгoгиje, дидaктикe, предшкoлскe пeдaгoгиje, шкoлскe пeдaгoгиje и истoриje пeдaгoгиje.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Рангирање пријављених кандидата се врши на основу општег успеха на основним студијама. Услов за рангирање кандидата који немају завршене основне академске студије педагогије јесте положен диференцијални испит.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА

Сузић, Н. (2005): Педагогија за XXI вијек, Бања Лука: ТT- Центар. (Методика васпитног рада у области етике и морала, стр: 545-555, и Саветодавни рад са ученицима, стр: 568-590.)

Крњајић, С. (2004): Социјално понашање ученика, Београд: ИПИ. (Социјална педагогија, стр: 15-83.)

Кнежевић – Флорић, О. (2006): Интерактивна педагогија, Нови Сад: СПДВ. (Интерактивна педагогија у васпитно-образовним институцијама стр: 157190.)

Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Савез педагошких друштава, Београд.

Голднер-Вуков, М. (1988): Породица у кризи, Медицинска књига, Београд, 7 - 99 стр.

Вилотијевић,М. (1999): Дидактика- Предмет дидактике. Научна књига, Београд. (Проблемска настава, стр. 239-249; Програмирана настава, стр. 267-276; Егземпларна настава, стр. 303-307; Микро настава, стр.313-317; Допунска, продужнаи додатна настава, стр. 322-330; Принцип очигледности и апстрактности, стр.396-403; Принцип индивидуализације, диференцијације и интеграције, стр. 412-420; Принцип свесне активности, стр. 428-432.)

Вилотијевић, М. (1999): Организација наставе. Научна књига, Београд. (Наставни план, стр. 23-36; Наставни програм, стр. 39-43; Наставни час, стр. 105-123; Облици наставног рада, стр. 181-201; Метода усменог излагања, стр. 217-224; Метода разговора, стр. 227-247.)

Каменов, Е. (2002): Васпитање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (Васпитање и узраст, стр.22-41)

Каменов, Е. (2002): Образовање предшколске деце. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (Циљеви образовања у предшколском узрасту, стр. 36-55, Услови успешног образовања, стр. 55-61, Васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом стр.78-101, Општа и посебна припрема деце за школу, стр. 211-220)

Трнавац, Н. (2005): Школска педагогија, Научна књига, Београд. (Типолошка класификација школа (врсте школа), стр.173-199)

Јанковић, П., Родић, Р. (2007): Школска педагогија, Учитељски факултет, Сомбор. (Структура активности школе, стр.33-37, Продужени и целодневни боравак ученика у школи, стр.156-174, Допунски, додатни и корективно-педагошки рад у школи, стр. 238-270)

Ценић С. и Петровић Ј. (2005): Васпитање кроз историјске епохе, Учитељски факултет, Врање. (Античка епоха стр. 27 – 50, Педагогија у епохи ренесансе стр. 83 – 90, 106 – 117, Епоха модерног доба, стр. 128 – 136, 147 – 187, 224 – 270.)