УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Конкурс за упис на докторске академске студије (III уписни рок)

У оквиру Конкурса Универзитета у Нишу за упис у прву годину докторских академских студија школске 2019/2020. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу оглашава трећи уписни рок за слободна места на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА САМОФИНАНСИРАЊЕМ УКУПНО
Докторске академске студије психологије 0 2 2
Докторске академске студије социологије 0 3 3
Докторске академске студије педагогије
0 2 2
Докторске академске студије филологије 0 10 10
УКУПНО 0 17 17

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси Служби за наставу и студентска питања следећа документа:

  • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише (преузима се у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, канц. бр. 22 у приземљу Факултета),
  • очитану биометријску личну карту,
  • неоверене копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
  • неоверене копије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
  • списак научних и стручних радова (уколико их има),
  • фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
  • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 10.000,00 динара за кандидате који не полажу пријемни испит. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 динара за кандидате који полажу пријемни испит. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком „уплата школарине“ и накнаду за осигурање студената.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета – https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 28.10. до 08.11. 2019. године у времену од 10.00 до 14.00 сати у канцеларији број 205.

Полагање пријемних испита обавиће се 12.11.2019. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 13.11.2019. године до 10.00 сати.

Кандидати могу остварити увид у тестове са пријемног испита 13.11.2019. године од 10.00 до 11.00 сати.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 14.11.2019. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 14.11.2019. године до 18.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских  академских студија  обавиће се 14.11.2019. године у времену од 10.00 до 15.00 сати.