УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Конкурс за упис на докторске академске студије

Овај чланак садржи прилоге.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2019/20. године укупно 40 студената, 10 студената чије ће се школовање финансирати из буџета и 30 самофинансираjућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА САМОФИНАНСИРАЊЕМ УКУПНО
Докторске академске студије историје 1 2 3
Докторске академске студије психологије 2 5 7
Докторске академске студије социологије 1 3 4
Докторске академске студије медији и друштво 1 2 3
Докторске академске студије педагогије
2 3 5
Докторске академске студије филологије 3 15 18
УКУПНО 10 30 40


Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 130.000,00 динара.

Студент докторских академских студија може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има:

 1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија, или
 2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
 3. завршене основне студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05).

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже према програму предвиђеном за одређени студијски програм:

 • на студијском програму докторске академске студије историје: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије психологије: тест знања из психологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије педагогије: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије социологије: тест знања из социологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије медији и друштво: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Број бодова остварених на пријемном испиту – максимално 20 бодова.
 3. Усклађеност програма основних и мастер академских студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија кандидат добија 5 бодова.
  Уколико је студијским програмом предвиђено полагање диференцијалног испита за кандидате који су завршили неодговарајуће студијске програме на претходним нивоима студија, кандидат који положи диференцијални испит добија 15 поена за усаглашеност студијских програма.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.
 1. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 15 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача из 2017. године ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Радови објављени у иностраним часописима који нису на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научно-истраживачких резулатата на овај начин стекну више од 15 бодова, примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 15 бодова.

На докторским академским студијама филологије нема пријемног испита. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија филологије утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 35 бодова, чију структуру чине научни и стручни радови до 25 поена, стручни преводи за стране филологије до 5 бодова и учешће на научним скуповима до 5 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача из 2017. године ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Радови објављени у иностраним часописима који нису на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научно-истраживачких резулатата на овај начин стекну више од назначеног броја бодова примењиваће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми предвиђених бодова
 3. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.

Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси Служби за наставу и студентска питања следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише (преузима се у Канцеларији за развој каријере и подршку студентима, канц. бр. 22 у приземљу Факултета),
 • очитану биометријску личну карту,
 • неоверене копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • неоверене копије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 10.000,00 динара за кандидате који не полажу пријемни испит. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком „уплата школарине“ и накнаду за осигурање студената.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета – https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ УПИСНИ РОК

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 30.09. до 04.10. 2019. године у времену од 10,00 до 14,00 сати у канцеларији број 205.
Полагање пријемних испита обавиће се  07.10.2019. године, од 10.00 сати, према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.
Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 08.10.2019. године до 10.00 сати.
Кандидати могу остварити увид у тестове са пријемног испита 08.10.2019. године од 10.00 до 11.00 сати.
Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 09.10.2019. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.
Факултет објављује коначну ранг-листу 09.10.2019. године до 18.00 сати.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских  академских студија  обавиће се 10.10.2019. године у времену од 10.00 до 15.00 сати.
За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на огласној табли и сајту Факултета објавити други уписни рок.

            

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 14.10. до 17.10. 2019. године у времену од 10,00 до 14,00 сати у канцеларији број 205.
Полагање пријемних испита обавиће се  18.10.2019. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.
Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 19.10.2019. године до 10.00 сати.
Кандидати могу остварити увид у тестове са пријемног испита 19.10.2019. године од 10.00 до 11.00 сати.
Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 21.10.2019. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.
Факултет објављује коначну ранг-листу 21.10.2019. године до 18.00 сати.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских  академских студија  обавиће се 22.10.2019. и 23.10.2019. године у времену од 10.00 до 15.00 сати.
За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на огласној табли и сајту Факултета објавити трећи уписни рок.

 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 28.10. до 08.11. 2019. године у времену од 10,00 до 14,00 сати у канцеларији број 205.
Полагање пријемних испита обавиће се  12.11.2019. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.
Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 13.11.2019. године до 10.00 сати.
Кандидати могу остварити увид у тестове са пријемног испита 13.11.2019. године од 10.00 до 11.00 сати.
Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 14.11.2019. године до 10.00 сати преко Службе за опште и правне послове.
Факултет објављује коначну ранг-листу 14.11.2019. године до 18.00 сати.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских  академских студија  обавиће се 15.11.2019. године у времену од 10.00 до 15.00 сати.