УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Конкурс за упис на докторске академске студије

Овај чланак садржи прилоге.

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2020/21. године укупно 27 студента, 10 студената чије ће се школовање финансирати из буџета и 17 самофинансираjућа студента

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА САМОФИНАНСИРАЊЕМ УКУПНО
Докторске академске студије психологије 2 3 5
Докторске академске студије социологије 1 1 2
Докторске академске студије медији и друштво 1 2 3
Докторске академске студије педагогије
2 3 5
Докторске академске студије филологије 4 8 12
УКУПНО 10 17 27


Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 130.000,00 динара.

Студент докторских академских студија може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има:

 1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија, или
 2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
 3. завршене основне студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05).

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже према програму предвиђеном за одређени студијски програм:

 • на студијском програму докторске академске студије психологије: тест знања из психологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије педагогије: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије социологије: тест знања из социологије, који носи максимално 20 поена,
 • на студијском програму докторске академске студије медији и друштво: писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Број бодова остварених на пријемном испиту – максимално 20 бодова.
 3. Усклађеност програма основних и мастер академских студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија кандидат добија 5 бодова.
  Уколико је студијским програмом предвиђено полагање диференцијалног испита за кандидате који су завршили неодговарајуће студијске програме на претходним нивоима студија, кандидат који положи диференцијални испит добија 15 поена за усаглашеност студијских програма.
  Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.
 1. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 15 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача из 2017. године ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Радови објављени у иностраним часописима који нису на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научно-истраживачких резулатата на овај начин стекну више од 15 бодова, примениће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми од 15 бодова.

На докторским академским студијама филологије нема пријемног испита.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија филологије утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (општа просечна оцена са претходних нивоа студија помножена са 5).
 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови из научне области докторских академских студија за које кандидат конкурише максимално 35 бодова, чију структуру чине научни и стручни радови до 25 поена, стручни преводи за стране филологије до 5 бодова и учешће на научним скуповима до 5 бодова. Вредновање научних радова је у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача из 2017. године ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Радови објављени у иностраним часописима који нису на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а нема других објективних показатеља за њихово бодовање, вредноваће се једним бодом. Уколико неки кандидати приликом вредновања научно-истраживачких резулатата на овај начин стекну више од назначеног броја бодова примењиваће се јединствена формула ради израчунавања пропорционалног учешћа остварених бодова сваког од пријављених кандидата у укупној суми предвиђених бодова
 3. Усклађеност програма основних и мастер студија са докторским академским студијама које се реализују на Филозофском факултету, вреднује се са 15 бодова. Усклађеност се односи на научне области којима припадају програми основних и мастер академских студија које је кандидат завршио и научне области из којих су докторске академске студије на које кандидат конкурише. Уколико су само основне академске студије усклађене са научном облашћу докторских академских студија, кандидат добија 10 бодова, а уколико су само мастер академске студије усклађене са докторским академским студијама кандидат добија 5 бодова.

Кандидатима који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси Служби за наставу и студентска питања следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише (преузети са https://www.filfak.ni.ac.rs/obrasci-das, фајл Prijavni list za upis na doktorske akademske studije),
 • очитану биометријску личну карту,
 • неоверене копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • неоверене копије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има),
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 10.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

Кандидати могу предати потребну документацију лично у Служби за наставу и студентска питања (канцеларија 104) или послати мејлом скенирану документацију на адресу:

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 19.10. 2020. године до 30.10.2020. године у времену од 10.00 до 14.00 сати у канцеларији 104. Кандидати који се пријављују мејлом, пријаву и комплетну скенирану документацију треба да пошаљу до 29.10.2020. године до 14.00 сати.

Пријемни испит ће се обавити 02.11.2020. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 03.11.2020. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен Јединственом ранг-листом у року од 36 сати најкасније 05.11.2020. године до 10,00 сати  преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује Коначну ранг-листу 06.11.2020. године до 10.00 сати.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија  обавиће се 06.11.2019. године од 10.00 до 15.00 сати.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 200. и на сајту Факултета – https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs

Прилози