УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Конкурс за упис на докторске академске студије

Овај чланак садржи прилоге.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 514-311 локал 105
Телефакс: 514-310

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2018/19. године укупно 38 студената, 10 студената чије ће се школовање финансирати из буџета и 28 самофинансираjућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА САМОФИНАНСИРАЊЕМ УКУПНО
Докторске академске студије психологије 3 5 8
Докторске академске студије социологије 1 3 4
Докторске академске студије медији и друштво 1 2 3
Докторске академске студије педагогије
2 3 5
Докторске академске студије филологије 3 15 18
УКУПНО 10 28 38

 

Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 130.000,00 динара за држављане Србије и 4.000 за стране држављане.

Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има:

 1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на мастер и основним академским студијама, или
 2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
 3. завршене основне студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању (сл. гл.76/05)

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже према програму предвиђеном за одређени студијски програм:

 1. на студијском програму Докторске академске студије психологије:тест знања из психологије, који носи максимално 15 поена, и интервју, који носи максимално 5 поена,
 2. на студијском програму Докторске академске студије педагогије: писање есеја на задату тему, који носи максимално 15 поена, и интервју, који носи максимално 5 поена,
 3. на студијском програму Докторске академске студије социологије: писање есеја на задату тему, који носи максимално 15 поена, и интервју, који носи максимално 5 поена,
 4. на студијском програму Докторске академске студије медији и друштво: писање есеја на задату тему, који носи максимално 15 поена, и интервју, који носи максимално 5 поена.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. Успех на претходним нивоима студија (основних академских студија и мастер академских студија) – максимални број бодова: 50 (просечна оцена на основних академских студија помножена са 4 плус просечна оцена на мастер академским студијама). Кандидатима који су завршили  четворогодишње студије по Закону о универзитету, просечна оцена се множи са 5.
 2. Број бодова остварених на пријемном испиту – максимално 20 бодова.
 3. Усклађеност са студијским програмима основних академских студија (10) и мастер академских студија (5), односно 15 бодова код усклађености са оба нивоа. Кандидатима који су завршили студије по Закону о универзитету, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.
 4. Објављени или прихваћени за објављивање научни радови максимално 15 бодова.

Ближи критеријуми за рангирање кандидата прописани су Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

На докторским студијама филологије нема пријемног испита.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија филологије утврђује се на основу рангирања према критеријумима:

 1. 1. Успех на претходним нивоима студија максимални број бодова 50 (просечна оцена на основних академских студија помножена са 4 плус просечна оцена на мастер академским студијама). Кандидатима који су завршили четворогодишње студије по Закону о универзитету, просечна оцена се множи са 5.
 2. 2. Објављени или прихваћени за објављивање научни радове максимално 35 бодова, чију структуру чине научни и стручни радови до 25 поена, стручни преводи за стране филологије до 5 бодова и учешће на научним скуповима до 5 бодова.
 3. 3. Усклађеност са студијским програмима основних академских студија (10) и мастер академских студија (5), односно, 15 бодова код усклађености са оба нивоа. Кандидатима који су завршили студије по Закону о универзитету, додељује се 15 бодова уколико је овај критеријум испуњен.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси Служби за мастер и докторске студије следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише,
 • очитану биометријску личну карту,
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • фотокопије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 10.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 01.10. 2018. године до 19.10.2018. године у времену од 9:00 до 12:00 сати у канцеларији 205.

Пријемни испит ће се обавити 22.10.2018. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 23.10.2018. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед утврђен Јединственом ранг-листом у року од 24 часа најкасније 24.10.2018. године до 12:00 сати преко Службе за опште и правне послове.

Факултет објављује Коначну ранг-листу 24.10.2018. године.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 25. и 26.10.2018. године.

Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком "Уплата школарине" и накнаду за осигурање студената.

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs

Прилози