Кандидати полажу пријемни испит који се састоји из теста знања из социологије. Пријемни испит се полаже у писаној форми, а максималан број поена је 20.

У првом делу теста знања потребно је написати краћи есеј (теза, аргументи за и против, организовати аргументацију систематично читљиво и писмено), списак тема је у одељку "Есејска питања" .

У другом делу потребно је конципирати нацрт за рад на једном истраживачком питању (образложити теоријски приступ, циљ и претпоставке истраживања, метод за прикупљање података и технике анализе). Списак тема је у одељку "Истраживачка питања".

Сва социолошка литература са претходних нивоа студија је релевантнa. За кандидате који нису на основним и мастер студијама студирали социологију упутна литература у којој се може пронаћи добра теоријска и методолошка основа и информације о већина тема: Michael Haralambos i Martin Holborn. (2002). Sociologija – teme i perspektive. Zagreb: Golden Marketing – tehnička knjiga.

 

Есејска питања

 1. Мањине у Србији - између мултикултурализма и интеркултурализма
 2. Неолиберална глобализација и отпори                       
 3. Како глобализација културе може утицати на колективне идентитете? 
 4. Главне линије симболичких/идеолошких сукоба у савременој Србији
 5. Градови у глобализацији
 6. Узроци социјалних неједнакости у образовању.
 7. Дискриминација старијих људи – узроци, облици и последице.
 8. Изложите главне теме дискусије о породици као универзалној друштвеној групи.
 9. Друштвени сукоби у сфери рада у савременом друштву

 

Истраживачка питања

 1. Које бисте теорије и методе применили за истраживање повезаности између друштвене класе и културне потрошње (културних садржаја, навика и укуса)? 
 2. Да ли постоји повезаност између друштвеног статуса (друштвене класе) и патриотизма?
 3. На који начин бисте измерили социјалну искљученост једне друштвене групе? Одаберите пример, наведите кључне индикаторе и образложите. 
 4. Дефинишите концепт вршњачког  насиља и развијте сет индикатора за проучавање вршњачког насиља у основној школи.  
 5. Како бисте истражили повезаност између рода и играња видео игара?
 6. Да ли је Србија секуларна држава (формално-правно и у пракси)?