Кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија педагогије полажу пријемни испит који се састоји из теста знања (укупно 20 бодова) који обухвата два дела: тест знања из области педагогије (15 бодова) и Тематски есеј (5 бодова).

Литература

 • Kamenov, E. (2006). Dečija igra. Beograd: ZUNS. (str. 44-49; 64-74; 95-104; 114-119)
 • Kamenov, E. (2006). Vaspitanje predškolske dece.Beograd: ZUNS. (str. 5-40; 137-172; 205-210; 219-239; 257-267)
 • Kamenov, E. (2002). Predškolska pedagogija II. Beograd: ZUNS. (str. 115-143)
 • Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski kurikulum. Novi Sad i Vršac: Savez pedagoških društava i Visoka škola za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Pavlov“. (str. 7-8; 11-31; 35-43; 167-173)
 • Slunjski, E. (2006). Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću. Čakovac: Mali profesor. (str. 43-72)
 • Janković, P. i Rodić, R (2007). Školska pedagogija. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru. (str. 14-25; 40-45)
 • Hebib, E. (2009). Škola kao sistem. Beograd: IPI. (str. 18-42; 69-85; 117-149)
 • Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Eduka. (str. 207-217)
 • Спасеновић, В. (2013). Школски системи из компаративне перспективе. Београд: Институт за педагошка истраживања. (стр.89-116)
 • Станисављевић-Петровић, З. (2011). Дисконтинуитет у васпитању између вртића и школе. Ниш: Филозофски факултет. (стр. 88-108)
 • Хебиб, Е. (2013). Како развијати школу. Београд: Институт за педагошка истраживања. (Реформа школског система као оквир за развој школе као институције, (стр. 77-97)
 • Ристић, Ж. (1999): О истраживању, методу и знању. Београд: IPI. (стр. 247-319)
 • Milas, G. (2005): Istraživačke metode u psihologiji i u drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. (str. 369-452, 571-616)
 • Матејевић М. (2007). Вредносне оријентације и васпитни стил родитеља, Филозофски факултет, Ниш. (стр.  5 – 99).
 • Матејевић, М., Тодоровић, Ј. (2012). Функционалност породичнх односа и компетентно родитељство, Филозофски факултет, Ниш, стр. 9 – 83.
 • Матејевић М. (1994). Наставни програм као фактор оптерећености ученика основне школе, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, (стр. 9 -39).
 • Ценић С. и Петровић Ј.(2005): Васпитање кроз историјске епохе, Учитељски факултет, Врање (стр. 27 - 136, 159 -188 i 235 - 270)
 • Mилутинoвић, J.(2008). Циљeви oбрaзoвaњa и учeњa у свeтлу дoминaнтних тeoриja вaспитaњa 20. вeкa. Нoви Сaд: Сaвeз пeдaгoшких друштaвa Вojвoдинe. ( стр. 88 – 167).
 • Jul, J. Jensen, H. (2014): Kompetencija u pedagoškim odnosima-Od poslušnosti do odgovornosti. Beograd; Eduka.  (str.43-145)
 • Кнежевић Флорић, О. (2008). Педагогија развоја. Нови Сад: Филозофски факултет. стр. 65-104)
 • Вилотијевић,М.(1999): Дидактика - Предмет дидактике. Научна књига, Београд. 209-350.
 • Вилотијевић, М.(1999): Организација наставе. Научна књига, Београд.  (стр. 160-290)
 • Kulić, R., Despotović M. (2005). Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige. (str. 11-67, 83-108, 123-190,205-240