Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину докторских академских студија педагогије полажу пријемни испит који се састоји од теста знања (укупно 20 бодова) који обухвата два дела: тест знања из области педгаогије (15 бодова) и Тематски есеј (5 бодова).

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије педагогије полажу диференцијални испит. Садржај полагања диференцијалног испита обухвата елементарна педагошка знања која се стичу на основним и мастер академским студијама педагогије.

Литература

Литература за полагање пријемног испита

 • Kamenov, E. (2006). Dečija igra. Beograd: ZUNS. (str. 44-49; 64-74; 95-104; 114-119)
 • Kamenov, E. (2006). Vaspitanje predškolske dece.Beograd: ZUNS. (str. 5-40; 137-172; 205-210; 219-239; 257-267)
 • Kamenov, E. (2002). Predškolska pedagogija II. Beograd: ZUNS. (str. 115-143)
 • Klemenović, J. (2009). Savremeni predškolski kurikulum. Novi Sad i Vršac: Savez pedagoških društava i Visoka škola za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Pavlov“. (str. 7-8; 11-31; 35-43; 167-173)
 • Slunjski, E. (2006). Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću. Čakovac: Mali profesor. (str. 43-72)
 • Janković, P. i Rodić, R (2007). Školska pedagogija. Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru. (str. 14-25; 40-45)
 • Hebib, E. (2009). Škola kao sistem. Beograd: IPI. (str. 18-42; 69-85; 117-149)
 • Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Eduka. (str. 207-217)
 • Спасеновић, В. (2013). Школски системи из компаративне перспективе. Београд: Институт за педагошка истраживања. (стр.89-116)
 • Станисављевић-Петровић, З. (2011). Дисконтинуитет у васпитању између вртића и школе. Ниш: Филозофски факултет. (стр. 88-108)
 • Хебиб, Е. (2013). Како развијати школу. Београд: Институт за педагошка истраживања. (Реформа школског система као оквир за развој школе као институције, (стр. 77-97)
 • Ристић, Ж. (1999): О истраживању, методу и знању. Београд: IPI. (стр. 247-319)
 • Milas, G. (2005): Istraživačke metode u psihologiji i u drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. (str. 369-452, 571-616)
 • Матејевић М. (2007). Вредносне оријентације и васпитни стил родитеља, Филозофски факултет, Ниш. (стр.  5 – 99).
 • Матејевић, М., Тодоровић, Ј. (2012). Функционалност породичнх односа и компетентно родитељство, Филозофски факултет, Ниш, стр. 9 – 83.
 • Матејевић М. (1994). Наставни програм као фактор оптерећености ученика основне школе, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, (стр. 9 -39).
 • Ценић С. и Петровић Ј.(2005): Васпитање кроз историјске епохе, Учитељски факултет, Врање (стр. 27 - 136, 159 -188 i 235 - 270)
 • Mилутинoвић, J.(2008). Циљeви oбрaзoвaњa и учeњa у свeтлу дoминaнтних тeoриja вaспитaњa 20. вeкa. Нoви Сaд: Сaвeз пeдaгoшких друштaвa Вojвoдинe. ( стр. 88 – 167).
 • Jul, J. Jensen, H. (2014): Kompetencija u pedagoškim odnosima-Od poslušnosti do odgovornosti. Beograd; Eduka.  (str.43-145)
 • Кнежевић Флорић, О. (2008). Педагогија развоја. Нови Сад: Филозофски факултет. стр. 65-104)
 • Вилотијевић,М.(1999): Дидактика - Предмет дидактике. Научна књига, Београд. 209-350.
 • Вилотијевић, М.(1999): Организација наставе. Научна књига, Београд.  (стр. 160-290)
 • Kulić, R., Despotović M. (2005). Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige. (str. 11-67, 83-108, 123-190,205-240

Литература за полагање диференцијалног испита

 • Сузић, Н. (2005). Педагогија за XXI вијек. Бања Лука: ТT- Центар (стр. 545-555; 568-590)
 • Крњајић, С. (2004). Социјално понашање ученика. Београд: ИПИ (стр. 15-83)
 • Кнежевић Флорић, О. (2006). Интерактивна педагогија. Нови Сад: СПДВ (стр. 157-190)
 • Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава Југославије (стр. 13-304)
 • Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i u drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap (стр. 369-452)
 • Јовановић, М.(2022). Основи дидактике. Ниш: Филозофски факултет (стр. 95-118; 175-269)
 • Каменов, Е. (2002). Васпитање предшколске деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (стр. 22-41)
 • Каменов, Е. (2002). Образовање предшколске деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (стр. 36-61; 78-101; 211-220)
 • Кулић, Р. и Депотовић, М. (2005). Увод у андрагогију. Београд: Свет књиге (123-190)
 • Матејевић, М. (1994). Наставни прогам као фактор оптерећености ученика основне школе. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет (стр. 9- 39)
 • Матејевић, М. (2007). Вредносне оријентације и васпитни стил родитеља. Ниш: Филозофски факултет (стр. 39- 77)
 • Матејевић, М., Тодоровић, Ј. (2012). Функционалност породичних односа и компетентно родитељство. Ниш: Филозофски факултет (стр. 10- 60)
 • Трнавац, Н. (2005). Школска педагогија. Београд: Научна књига (стр. 173-199).
 • Јанковић, П., Родић, Р. (2007). Школска педагогија. Сомбор: Учитељски факултет (стр. 33-37;156-174; 238-270).
 • Ценић С., Петровић, Ј. (2005). Васпитање кроз историјске епохе. Врање: Учитељски факултет (стр. 27-50; 83-90; 106-117; 128-136; 147-187; 224-270)
 • Влаховић, Б. (2021). Педагогија-критичке употребе сазнајних моћи. Београд: САО, (стр. 35-81; 117-179)