Webmail Питања Пријава
Претрага Подешавања Навигација
Светло Тамно
Translate using Google Translate

Обавештења основне академске студије, школска 2024/2025. година

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 8. и 10. јула 2023. године у времену од 9 до 14 сати на Филозофском Факултету у Нишу у ул. Ћирила и Методија 2, према следећем препорученом распореду:

 • 8. јул 2023. године – кандидати који се уписују у статусу буџетских студената,
 • 10. јул 2023. године – кандидати који се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

 • оригинална документа или оверене фотокопије докумената: сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и диплома о положеном матурском испиту
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (кандидати добијају на Факултету)
 • индекс (кандидати добијају на Факултету)
 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm
 • доказ о уплати школарине (за кандидате који плаћају школарину) у износу од 90.000,00 динара.
  НАПОМЕНА: Студенти који су уписани у прву годину основних академских студија могу платити школарину једнократно, уплатом целокупног износа од 90.000,00 динара или у дванаест рата по 7.500,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих једанаест рата до 10. у месецу за текући месец почев од августа 2023. године. Уплата школарине се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102 и назнаком „прва рата школарине“. Редовно измиривање месечних рата школарине услов је за пријављивање испита;
 • доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106 и назнаком „осигурање студената“;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину у износу од 10.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102 и назнаком „упис у прву годину“.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року 8. и 10. јула, Факултет ће наредног дана 11. јула 2023. године у времену од 9 до 12 сати уписати, уместо њега, другог кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

По истеку овог рока кандидати немају право уписа јер ће се након тога извршити рангирање кандидата према попуњеној листи жеља.

Сви кандидати чија је позиција на ранг-листи таква да се не налазе унутар одобреног броја студената за упис и који су приликом пријаве на конкурс навели алтернативне програме рангираће се на оним студијским програмима које су навели у пријави, а на којима су након уписа остала непопуњена места, такође према општем успеху постигнутом у средњем образовању и резултатима постигнутим на пријемном испиту.

Рангирање према листи жеља биће обављено у следећим терминима:

 • Први круг рангирања 11. јула у 15 сати, упис кандидата након првог круга рангирања 12. јула од 8 до 12 сати.
 • Други круг рангирања 12. јула у 15 сати, упис кандидата након другог круга рангирања 13. јула од 8 до 10 сати.
 • Трећи круг рангирања 13. јула у 12 сати, упис кандидата након трећег круга рангирања 14. јула од 10 до 13 сати.

Овај сајт штити Google reCAPTCHA у складу са политиком приватности и правилима коришћења.