УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Основне академске студије Немачког језика и књижевности

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 186 и 132 или

514-311 локал 105 ;

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Основних академских студија немачког језика и књижевности у школску 2018/2019. годину укупно 30 студената, 5  студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 25 самофинансирајућих студената.

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА:

 

Ред бр.   Студијски програм      из буџета             самофинансирање            укупно      
 1.  Основне академске студије немачког језика и књижевности         5 25 30
   Укупно:                                                              5 25 30

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на студијском програму износи 78.000,00 динара.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском факултету који је кандидат навео у пријави.

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за студијски програм за који је полагао пријемни испит рангиран у оквиру одобреног броја студената.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- очитану биометријску личну карту,

- доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући   рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021,

- кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери знања српског језика.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за припремну наставу и полагање пријемног испита.          

Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

  1. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности:

            -тест знања из немачког језика;  

 

Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на интернет сајту Факултета.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 02. новембра од 830 до 1200 сати  03. новембра од 1000 до 1400 сати и 05. новембра  2018. године од 830 до 1200 сати, у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

Полагање пријемног испита обавиће се 05.новембра.2018. године у 1500 према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета

Објављивање прелиминарне Јединствене ранг листе најкасније 06. новембра 2018. године до 10:00 сати. Увид у тестове кандидти могу обавити од 1000 до 1100 сати.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе до 07. новембра 2018. до 1200 сати.

Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 07. новембра.2018. до 1300 сати.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 07. новембра 2018. до 1400 сати.

Декан доноси решење по жалби најкасније 07. новембра 2018. до 1500 сати.

Објављивање коначних ранг листа Факултета 07. новембра. 2018. до 1600 сати.

Упис примљених кандидата обавиће  08. новембра 2018. године.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања и Канцеларији за развој каријере и подршку студентима и на телефон: 018/514-312; 514-313; 527-649, 018/514-311 локал 186, 132 197 и 105,  или и преко сајта Филозофског факултета http://www.filfak.ni.ac.rs

                                                                                        ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

                                                                                                                     Проф. др Наталија Јовановић