Литература за припрему и полагање пријемног испита за мастер академске студије филологије

Модул методика наставе српског језика и књижевности

 1. В. Милатовић, Методика наставе почетног читања и писања, Торy, Београд 2005.
 2. М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд 2006.
 3. П. Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Нови Сад 2006.
 4. В. Брборић, Правопис српског језика у наставној пракси, Београд 2004.
 5. М. Јањић, Настава падежа у теорији и пракси, Учитељски факултет у Врању 2004.
 6. М. Јањић, Савремена настава говорне културе, Нови Сад 2008.
 7. S. Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika, Zagreb 1996.
 8. D. Rosandić, Od slova do metateksta, Zagreb 2002.
 9. D. Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike, Zagreb 2005.
 10. J. Harmer, Teaching and Learning Grammar, Longman, London 1992.
 11. H. G. Widdowson, Teaching Language as Comunication, Oxford 2000.
 12. R. Oxford, Language learning strategies, Boston 1990.
 13. Љ. Бајић, Одабране наставне интерпретације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
 14. М. Павловић Миодраг, Припремање наставника и ученика за тумачење књижевних дела, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
 15. D. Rosandić, Metodika književnog odgoja, Zagreb, 2005.

 

Модул српски језик

УВОД У ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ

 1. Ранко Бугарски, Увод у лингвистику (било које издање)
 2. Милка Ивић, Правци у лингвистици 1-2, девето допуњено издање или ранија издања

СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК

 1. Светислав Николић, Старословенски језик 1, било које издање

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА

 1. Н. Богдановић, Ј. Марковић, Практикум из дијалектологије, Ниш, 2000.
 2. Павле Ивић, Српскохрватски дијалекти: њихова структура и развој, Књ. 1, Општа разматрања и штокавско наречје, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1994.
 3. Павле Ивић, Српски дијалекти и њихова класификација, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2009.

ФОНЕТИКА и ФОНОЛОГИЈА

 1. Бранко Милетић, Основи фонетике српског језика, Београд, 1980, стр. 1–112.
 2. Павле Ивић, Целокупна дела, X/1, Расправе, студије, чланци. 1. О фонологији, Сремски Карловци – Нови Сад (Издавачка књижарница Зорана Стојановића), 1998, стр. 1– 755.
 3. Радоје Симић и Бранислав Остојић, Основи фонологије српскохрватскога књижевног језика. – Титоград, 1981, стр. 7–290.
 4. Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић, Фонологија српског језика, Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, Београд 2010, стр. 1–524.

МОРФОЛОГИЈА

 1. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Морфологија, Београд, више издања

СИНТАКСА

 1. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 2, Синтакса, Београд, више издања
 2. П. Пипер и др., Синтакса савременога српског језика: проста реченица, Београд – Нови Сад, 2005. 3. Милош Ковачевић, Синтакса сложене реченице у српском језику, Београд, 1998.

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

 1. Pavle Ivić, Istorija jezika, u: D. Brozović, P. Ivić, Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb, 1988, 5–54.
 2. Александар Белић, Историја српскохрватског језика, Књ. I, Фонетика, Књ. II, Св. 1: Речи са деклинацијом, Књ. II, Св. 2: Речи са конјугацијом, било које издање

ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА

 1. Александар Младеновић, Славеносрпски језик, Нови Сад, 1989. 2. Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.

 

Модул књижевност и филм

 1. Омон, Жак, Ален Бергала, Мишел Мари, Марк Верне, Естетика филма, Kлио, Београд, 2006.
 2. Имами, Петрит, Драматургија играног филма, ННК Интернатионал, Београд, 2012.
 3. Омон, Жак, Мишел Мари, Анализа филм(ов)а, Kлио, Београд, 2007.
 4. Ђокић, Љубиша (прир), Основи драматургије, Универзитет уметности, Београд, 1989.
 5. Моан, Рафаела, Филмски жанрови, Kлио, Београд, 2008.

 

Модул српска и компаративна књижевност

 1. Радмила Пешић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност, Београд 1984.
 2. Мирјана Детелић, Митски простор и епика, САНУ, Београд 1992.
 3. Бошко Сувајџић, Јунаци и маске, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2005.
 4. Снежана Самарџија, Поетика усмених прозних облика, Народна књига, Београд 1997.
 5. Slavica Stojan, Slast tartare. Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika, HAZU – Zavod za povijesne znanosti, Zagreb – Dubrovnik 2007.
 6. Dunja Fališevac, Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkojknjiževnoj kulturi, Naklada Ljevak, Zagreb 2007.
 7. Leksikon Marina Držića, Leksikografski zavod Mirosalv Krleža, Zagreb 2009.
 8. Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, 1914.
 9. Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности, 1986.
 10. Бранко Поповић, Самосвест критике, 1987.
 11. Јован Деретић, Историја српске књижевности, 2002.
 12. Радован Вучковић, Авангардна поезија, 1984.
 13. Предраг Палавестра, Послератна српска књижевност /1945–1970/, 1972.
 14. Новица Петковић, Огледи о српским песницима, 1999.
 15. Радован Вучковић, Српска авангардна проза, 2000.
 16. М. Поповић, Историја српске књижевности – Романтизам I-III,1985.
 17. М. Павић, Историја српске књижевности барока, класицизма и предромантизма I-III, 1991.
 18. Д. Живковић, Европски оквири српске књижевности I-VI, 1994.
 19. Душан Иванић, Српски реализам, 1996.
 20. Зденко Лешић, Теорија књижевности, Београд, 2008.
 21. Михаил Бахтин, О роману, (прев), Београд, 1989.
 22. Адријана Марчетић, Фигуре приповедања, Београд, 2004.
 23. Мирјана Миочиновић, Модерна теорија драме, Београд, 1981.
 24. Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд, 1991.
 25. М. Кашанин, Српска књижевност у средњем веку, Београд, 1990.
 26. Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд, 1990.
 27. П.С Кохан, Историја западноевропске књижевности, Сарајево 1962.
 28. М. Ђурић, Историја хеленске књижевнопсти, Београд, 1997.
 29. А. Лески, Грчка трагедија, Novi Sad, 1995.
 30. Општа књижевност (пр. З. Милутиновић), Београд, 1999.
 31. Теорија трагедије (пр.З. Стојановић), Београд, 1984.
 32. Н. Богдановић, Књижевне анализе, Novi Sad, 1987.
 33. М. Бахтин, Проблеми поетике Достојевског, Београд, 1967.
 34. Х. Фридрих, Структура модерне лирике, Novi Sad, 2003.
 35. С. М. Баура, Наслеђе симболизма, Београд, 1970.
 36. Поповић Срдановић, Угаљ и месец, Панчево, 2003.
 37. И. Видан, Роман струје свести, Загреб, 1971.
 38. М. Солар, Модерна теорија романа, Београд, 1979.
 39. Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Врање 2001. 40. Тоде Чолак Портрети, Београд, 1976.
 40. Тоде Чолак, Портрети, Београд, 1976.