Други уписни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ
О СЛОБОДНИМ МЕСТИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу обавештава јавност да је за упис у прву годину основних академских студија, у школској 2017/2018. години, у другом уписном року остало укупно 57 слободих места: 7 места на буџету и 50 места за студенте који ће сами финансирати школовање и 3 места на буџету за држављане Републике Србије који су у школској 2016/17. години средњу школу завршили у иностранству, на следећим студијским програмима:

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИЗ БУЏЕТА
САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Основне академске студије филозофије - 1 1 -
Основне академске студије историје - 15 15 -
Основне академске студије новинарства - 5 5 -
Основне академске студије србистике - 16 16 -
Основне академске студије руског језика и књижевности 4 4 8 -
Основне академске студије француског језика и књижевности 3 9 12 -
Држављани РС који су средњу школу у школској 2016/2017. завршили у иностранству - - - 3
Укупно 7 50 57 3

 

Преко броја од 7 буџетских места, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних студија на терет буџета извршиће се упис: nајвише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2016/2017. завршили средњу школу у иностранству.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара за држављане Србије и 1.800 € за стране држављане, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен Статутом по департманима, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
-тест знања из филозофије;

2. на Студијском програму Основне академске студије историје:
-тест знања из историје;

3. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
- тест опште информисаности и тест из српског језика;

4. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
-тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;

5. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:
-тест знања из руског језика;

6. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:
-тест знања из француског језика;

Програми за полагање пријемних испита објављени су на странама портала за упис на Филозофски факултет у Нишу

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 30. и 31. августа 2017. године од 12:00 до 14:00 сати, у Служби за наставу и студентска питања у згради Филозофског факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

Полагање пријемног испита обавиће се према утврђеном распореду објављеном на огласној табли Факултета 6. септембра 2017. године.

Објављивање јединствене ранг-листе: 7. септембра 2017. године.

Подношење приговора на јединствене ранг-листе: 8. септембра 2017. године.

Објављивање коначне ранг-листе: 8. септембра 2017. године.

Упис примљених кандидата: 11. септембра 2017. године.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују на Факултету) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • очитана биометријска лична карта,
  • доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 74 21 21 021.
  • кандидати који су полагали пријемни испит у провом уписном року на Филозофском факултету Универзитета у Нишу не плаћају накнаду за полагање пријемног испита,
  • кандидат страни држављанин, поред нострификоване документације подноси и доказ о уплати 15.000,00 динара за полагање пријемног испита и доказ о уплати 100 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за проверу знања из српског језика. Уплата се врши на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 74 21 21 022.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити лично на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, или на телефон: 018/514-312; 514-313 или 527-649, локал 186, 132 и 105 или 018/514-311.