Програм за припрему и полагање пријемног испита из педагогије

Овај чланак садржи прилоге.

Садржај програма тестирања

ВАСПИТАЊЕ
Васпитање као специфична људска делатност. Значај васпитања. Васпитање као најшири педагошки процес и појам. Могућности и границе васпитања. Чиниоци развоја човека: наслеђе,средина, васпитање и активност васпитаника. Васпитање као стална друштвена функција. Васпитање и друштво. Васпитање и култура. Васпитање и рад. Концепције васпитања. Циљ и задаци васпитања. Друштвено-историјска условљеност идеала свестрано развијене личности. Свестраност, индивидуалност и специјалност. Детерминанте циља и задатака васпитања. Конкретизација циља васпитања-стварање система задатака васпитања. Конкретизација циљева и задатака васпитања према подручјима развоја и странама васпитања.

ПЕДАГОГИЈА
Педагогија - Од уопштавања искуства до науке. Историјски преглед развоја васпитања и педагогије. Основне карактеристике развоја васпитања. Најпознатији педагози и њихова дела.. Систем научних  дисциплина у педагогији. Педагогија и друге науке. Педагогија и филозофија. Педагогија и психологија. Педагогија и социологија. Научно истраживање васпитних појава. Методологија педагошких  истраживања. Специфичности и тешкоће истраживања васпитних појава. Врсте и ток педагошких истраживања. Коришћење тестова знања.

ШКОЛА И ШКОЛСКИ СИСТЕМ
Основни чиниоци система васпитања. Предшколско васпитање. Установе за предшколско васпитање и образовање деце. Основна и средња школа. Значај и специфичности школског васпитања и образовања. Развој школе и школског система. Критика школе и школског начина васпитања и образовања. Врсте школа. Основна школа. Средња школа. Структура васпитно-образовних активности основне средње школе. Установе за образовање и васпитање деце ометене у развоју. Више школе и факултети. Школа и њено окружење. Васпитање у породици. Васпитање у слободном времену. Друштвене и слободне активности ученика . Васпитни значај средстава масовног комуницирања. Штампа и дечја штампа. Филм. Радио и телевизијске емисије. Васпитање и образовање одраслих.

ОПШТА ПИТАЊА МЕТОДИКЕ ВАСПИТАЊА ЛИЧНОСТИ
Неопходност познавања личности васпитаника. Општа питања методике васпитања свестране личности. Општи принципи васпитног рада. Принцип научне заснованости и позитивне васпитне усмерености свих активности. Принцип свесне активности. Принцип хуманости и демократичности. Принцип индивидуализације и социјализације. Принцип јединственог деловања свих чинилаца васпитања. Опште методе и средства васпитања. Метода убеђивања и уверавања. Метода вежбања и навикавања. Метода подстицања. Метода спречавања. Наставник. Значај и карактеристике наставничког позива. Професионалне функције наставника. Особине наставникове личности. Наставник у функцији одељенског старешине.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ДИДАКТИКЕ
Схватања о дидактици. Дидактика и друге науке. Настава као процес проучавања и учења.

НАСТАВА КАО ПРОЦЕС
Дијалектика процеса сазнања и наставе. Процес сазнавања. Однос сазнавања у науци и настави. Настава и васпитање мишљења. Настава и процес учења. Компоненте наставног процеса.

САДРЖАЈ ОБРАЗОВАЊА
Опште карактеристике. Јединство општег,техничког и професионалног образовања. Теорије и схватања о избору наставних садржаја. Традиционалне теорије. Савремене теорије и схватања. Наставни
план. Наставни програм.

ДИДАКТИЧКИ ПРИНЦИПИ
Принцип научности. Принцип прилагођености наставе узрасту ученика. Принцип систематичности и поступности у настави. Принцип повезаности теорије и праксе. Принцип очигледности. Принцип активности ученика у настави. Принцип трајности знања, вештина и навика. Принцип индивидуализације наставног рада.
.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
Појам и аспекти наставних метода. Класификација наставних метода. Методе засноване на посматрању. Показивање. Методе засноване на речима. Монолошка метода. Описивање. Причање.Предавање. Дијалошка метода. Хеуристички разговор. Катехетички разговор. Популарно предавање. Дискусија. Захтеви за коришћењедијалошке методе. Рад са књигом. Методе засноване на пракричним активностима ученика. Лабораторијска метода. Метода практичних активности. Избор наставних активности. Програмирана настава и учење.Предности и недостаци програмиране наставе. Комуникација у наставним методама.

 

Литература

Недељко Трнавац и Јован Ђорђевић, Педагогија , Научна књига, Београд, 2005.

 

Пријемни испит

Пријемни испит се састоји из теста знања из педагогије (60 бодова) и полаже се писмено. Време решавања теста је 120 минута.