Пријављивање за полагање пријемног испита

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОАС ОБАВИЋЕ СЕ 21, 22. И 23. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8:30 ДО 14:00 САТИ У СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА.

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују у копирници преко пута Факултета) подносе НЕОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ докумената и то:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • фотокопију личне карте или формулар очитане електронске личне карте
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

  • изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности,
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, прилажу и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или,
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
  • мишљење Интерресорне комисије, и
  • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 8.000,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021.