Конкурс за упис у прву годину основних академских студија

Овај чланак садржи прилоге.

Полагање пријемних испита обавиће 28, 29. и 30. јуна 2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама факултета.

Ове године, поред припремне наставе, Канцеларија за развој каријере и подршку студентима организује радионицу кандидатима за смањење предиспитне треме која ће се одржати 16. јуна 2017. године. Присуствовање радионици биће омогућено попуњавањем пријаве на почетку припремне наставе. Број учесника радионице је ограничен!


Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 2017/18. године укупно 640 студената, односно 320 студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 320 самофинансирајућих студената.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ из буџета самофинансирање укупно афирмативне мере
Основне академске студије филозофије 20 10 30 9
Основне академске студије историје 30 20 50
Основне академске студије психологије 40 50 90
Основне академске студије педагогије 30 20 50
Основне академске студије социологије 30 20 50
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 20 30 50
Основне академске студије новинарства 20 30 50
Основне академске студије комуницирања и односа са јавношћу 20 30 50
Основне академске студије англистике 40 35 75
Основне академске студије србистике 40 30 70
Основне академске студије руског језика и књижевности 10 5 15
Основне академске студије француског језика и књижевности 20 10 30
Основне академске студије немачког језика и књижевности* - 30 30
УКУПНО 320 320 640 9

 

* Упис студената на Студијски програм Основне академске студије немачког језика и књижевности Факултет ће обавити уколико добије позитивну одкуку о акредитацији студијског програма најкасније до почетка пријављивања кандидата за упис студената у првом уписном року школске 2017/2018. године.

Преко броја од 320 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних студија на терет буџета извршиће се упис:

 1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом.
 3. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у школској 2016/2017. завршили средњу школу у иностранству

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи 78.000,00 динара за држављане Србије и 1.800€ за стране држављане, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује максималним бројем бодова.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија полажу пријемни испит из следећих предмета:

 1. на студијском програму Основне академске студије филозофије: тест знања из филозофијe;
 2. на студијском програму Основне академске студије историје: тест знања из историје;
 3. на студијском програму Основне академске студије психологије: тест знања из психологије и тест опште информисаности;
 4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије: тест знања из педагогије;
 5. на Студијском програму Основне академске студије социологије: тест знања из социологије;
 6. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада: интегрисани тест знања из социологије и психологије;
 7. на Студијском програму Основне академске студије новинарства: тест опште информисаности и тест из српског језика;
 8. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са јавношћу: тест опште информисаности и тест из српског језика.
 9. на Студијском програму Основне академске студије англистике: тест знања из енглеског језика;
 10. на Студијском програму Основне академске студије србистике: тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
 11. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности: тест знања из руског језика;
 12. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности: тест знања из француског језика;
 13. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности: тест знања из немачког језика;

Информације о програмима за полагање пријемних испита, као и тестове са прошлогодишњег пријемног испита можете наћи на овом порталу - погледати садржаје и листу прилога на свакој појединачној страни у оквиру менија "Програми, литература и тестови".

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 21, 22. и 23. јуна 2017. године од 8:30 до 14:00 сати, у Служби за наставу и студентска питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2.

Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета 28, 29. и 30. јуна 2017. године.

Објављивање прелиминарне јединствене ранг листе најкасније 3. јула 2017. године до 12:00 сати.

Примедбе на прелиминарну ранг листу се подносе до 5. јула 2017. до 12:00 сати.

Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 6. јула у 15:00 сати.

Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 7. јула до 15:00 сати.

Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, најкасније 8. јула до 12:00 сати.

Објављивање коначних ранг листа Факултета најкасније до 10. јула у 12:00 сати.

Упис примљених кандидата обавиће 11. и 12. јула 2017. године.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или пасош.

Кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који купују на Факултету) подносе неоверене фотокопије докумената и то:

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • очитану биометријску личну карту,
 • доказ о уплати 8.000,00 динара за полагање пријемног испита. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121021.
 • кандидат страни држављанин, поред нострификоване документације подноси и доказ о уплати 15.000,00 динара за полагање пријемног испита и доказ о уплати 100€ у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за проверу знања из српског језика. Уплата се врши на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121022.

Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се добити лично на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, или на телефон: 018/514-312; 514-313 или 527-649, локал 186, 132 и 105 или 018/514-311, као и преко портала за упис Факултета https://upis.filfak.ni.ac.rs