Документа неопходна за упис на основне академске студије

Овај чланак садржи прилоге.

Упис на прву годину ОАС за кандидате који су положили пријемни испит

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 11. и 12. јула 2017. године у времену од 9 до 14 сати на Филозофском Факултету у Нишу у ул. Ћирила и Методија 2, просторија бр. 2.

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

 • оригинална документа или оверене фотокопије: сведочанства свих разреда и диплома
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (преузима се из листе прилога на дну стране)
 • индекс (кандидати купују сами)
 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
 • доказ о уплати школарине (за кандидате који плаћају школарину) у износу од 78.000,00 динарa. (НАПОМЕНА: Студенти држављани Републике Србије који су уписани у прву годину основних академских студија могу платити школарину једнократно, уплатом целог износа од 78.000,00 динара или у десет рата по 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец почев од септембра 2017. године. Уплата школарине се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком „прва рата школарине“.)
 • доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106, са назнаком „осигурање студената“.
 • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком „упис у прву годину“.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, факултет ће наредног дана уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

По истеку овог рока кандидати немају право уписа.

 


 

Програм афирмативне мере уписа за кандидате са инвалидитетом и припаднике ромске националне мањине

У складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-748/2015-06 од 8. јуна 2015. године, кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа, осим наведеник докумената прилажу и:

Кандидати са инвалидитетом

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или;
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
 • Мишљење Интерресорне комисије;

Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.

Kандидати припадници ромске националне мањине

 • Изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел можете преузети у одељку са прилозима на крају текста);
 • Препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел можете преузети у одељку са прилозима на крају текста) и
 • Потврду Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице