Конкурс за упис на мастер академске студије (други уписни рок)

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕА У НИШУ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141, Телефакс: 514-310

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О слободним местима за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2017/2018. години у другом уписном року

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обавештава јавност да је за упис у прву годину мастер академских студија, у школској 2017/2018. години, у другом уписном року остало 116 слободнх места на самофинасирајуће студенте и једно буџетско место, на следећим студијским програмима:

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА:

Ред. бр.

Студијски програм

из буџета

самофинанс.

укупно

1.

Мастер академске студије филозофије

-

10

10

2.

Мастер академске студије историје

-

2

2

3.

Мастер академске студије психологије

     Модул: Клиничка психологија

     Модул: Социјална психологија

     Модул: Развојно-педагошка психологија

     Модул: Психологија рада

-

13

13

4.

Мастер академске студије педагогије

     Модул: Педагогија

     Модул: Социјална педагогија

-

20

20

5.

Мастер академске студије социологије

     Модул: Социјална политика

     Модул: Васпитно-образовни

     Модул: Научноистраживачки

     Модул: Културолошки

-

15

15

6.

Мастер академске студије социјалног рада

-

12

12

7.

Мастер академске студије комуникологије

-

8

8

8.

Мастер академске студије англистике

-

19

19

9.

Мастер академске студије руског језика и књижевности

1

5

6

10.

Мастер академске студије француског језика и књижевности

-

1

1

11.

Мастер академске студије предметне наставе

-

11

11

 

Укупно:                                                    

1

116

117

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 90.000,оо динара за држављане Србије и 3.000 за стране држављане.

Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и броја бодова остварених на пријемном испиту уколико је пријемни испит предвиђен студијским програмом и актима Факултета.

             Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

             Пријемни испит се полаже на следећим студијским програмима:

 1. 1. на студијском програму Мастер академске студије психологије

            - тест знања из психологије;

 1. 2. на студијском програму Мастер академске студије педагогије

            - мотовационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву;

 1. 3. на студијском програму Мастер академске студије комуникологије

                        - афирмационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву, интервју са кандидатом;

 1. 4. на студијском програму Мастер академске студије англистике

            - есеј из градива са основних академских студија;

 

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

 1. 1. Филозофија

             Кандидати који нису завршили Основне академске студије  филозофије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, и Логику.

 1. 2. Историја

            Студенти који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.

 1. 3. Психологија

Студенти који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких истраживања и Психометрија

 1. 4. Педагогија

            Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије, Социјална педагогија.

 1. 5. Социологија

            Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета - Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.

 

 1. 6. Социјални рад

Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад у заједници.

 1. 7. Комуникологија

             Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са  5 бодова.

 1.   Руски језик и књижевност

            Студенти који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу тест знања из следећих области:  Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,  лексикологија руског језика, Синтакса руског језика,  Руска књижевност XVIII века,  Руска књижевност XIX века,  Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност

 1. 9. Француски језик и књижевност

            Студенти који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству  полажу  тест знања  из следећих   области:

а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);

б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);

в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту Факултета.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  - пријавни лист, који добијају на Факултету  у Служби за мастер и докторске студије,

  - фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,

- фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,

- очитану биометријску личну карту,

- доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалнг испита у износу од 5.000,оо динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,оо динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

             Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 06. 11. до 10.11. 2017. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у канцеларији број 205.

             Полагање диференцијалних испита обавиће се 14.10.2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

             Пријемни испит ће се обавити 15.11.2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

             Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 16.11.2017. године.

             Кандидати имају право да поднесу приговор на редослед утврђен јединственом ранг-листом 16.11.2017. године од 11,00 до 14,00 сати Служби за опште и правне послове.

             Факултет објављује коначну ранг-листу 16.11.2017. године.

             Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 17.11.2017. године.

            

             Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028, са назнаком „уплата школарине“ и накнаду за осигурање студената.

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета.