Конкурс за упис на мастер академске студије

Овај чланак садржи прилоге.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 514-311 локал 105
Телефакс: 514-310

 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија (једногодишње студије) школске 2017/18. године 325 студената: 100 буџетских студената и 225 самофинансирајућих.

 

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

Ред. бр. Студијски програм из буџета самофинансирањем укупно
1. Мастер академске студије филозофије 5 10 15
2. Мастер академске студије историје 6 14 20
3. Мастер академске студије психологијe     
     Модул: Клиничка психологија
     Модул: Социјална психологија
     Модул: Развојно-педагошка психологија
     Модул: Психологија рада
18 42 60
4. Мастер академске студије педагогије     
     Модул: Педагогија
     Модул: Социјална педагогија
10 30 40
5. Мастер академске студије социологије
     Модул: Социјална политика
     Модул: Васпитно-образовни
     Модул: Научноистраживачки
     Модул: Културолошки
5 20 25
6. Мастер академске студије социјалног рада 9 16 25
7. Мастер академске студије комуникологије 9 16 25
8. Мастер академске студије англистике 18 22 40
9. Мастер академске студије филологије     
    Модул: Српска и компаративна књижевност
    Модул: Српски језик
    Модул: Методика наставе српског језика и књиж.
8 22 30
10. Мастер академске студије руског језика и књижевности 4 6 10
11. Мастер академске студије француског језика и књижевности 6 14 20
12.. Мастер академске студије предметне наставе 2 13 15
  Укупно:                                                     100 225 325

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 динара за држављане Србије и 3.000 за стране држављане.

Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

 

ОПШТЕ ОДРЕДБE

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и броја бодова остварених на пријемном испиту уколико је пријемни испит предвиђен студијским програмом и актима Факултета.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом осигурању.

 

Пријемни испит се полаже на следећим студијским програмима:

1. на студијском програму Мастер академске студије психологије
- тест знања из психологије;

2. на студијском програму Мастер академске студије педагогије
- мотовационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву;

3. на студијском програму Мастер академске студије комуникологије
- афирмационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву, интервју са кандидатом;

4. на студијском програму Мастер академске студије англистике
- есеј из градива са основних академских студија;

 

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:

1. Филозофија
Кандидати који нису завршили Основне академске студије  филозофије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, и Логику.

Историја
Студенти који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и Национална историја.

Психологија
Студенти који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких истраживања и Психометрија

Педагогија
Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије, Социјална педагогија.

Социологија
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест знања који обухвата садржаје предмета - Oпштa социологијa, Социолошке теорије и Методологија социолошких истраживања.

Социјални рад
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад у заједници.

Комуникологија
Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са  5 бодова.

Филологија
Студенти који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест знања:
а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност;
б)  На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,  Методике наставе српског језика и Општа лингвистика.
в) На модулу спски језика полажу кандидати полажу тест знања из следећих области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика.

Руски језик и књижевност
Студенти који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу тест знања из следећих области:  Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,  лексикологија руског језика, Синтакса руског језика,  Руска књижевност XVIII века,  Руска књижевност XIX века,  Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност

Француски језик и књижевност
Студенти који нису завршили Основне академске студије француског језика и књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству полажу тест знања из следећих области:
а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту Факултета.

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета – https://www.filfak.ni.ac.rs и https://upis.filfak.ni.ac.rs

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и предају следећу документацију:

  • пријавни лист, који добијају на Факултету  у Служби за мастер и докторске студије,
  • фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
  • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
  • очитану биометријску личну карту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалнг испита у износу од 5.000,оо динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,оо динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 09. 10. до 19.10. 2017. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у канцеларији број 205.

Полагање диференцијалних испита обавиће се 20.10.2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Пријемни испит ће се обавити 21.10. и 22.10.2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 23.10.2017. године.

Кандидати имају право да поднесу приговор на редослед утврђен јединственом ранг-листом најкасније 24.10.2017. године до 12,00 сати Служби за опште и правне послове.

Факултет објављује коначну ранг-листу 25.10.2017. године.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских студија  обавиће се 26. и 27. 10.2017. године.

            

Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028, са назнаком „уплата школарине“ и накнаду за осигурање студената.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Наталија Јовановић