Литература за припрему и полагање пријемног испита за мастер академске студије психологије

Мастер академске студије психологије могу уписати сва лица са завршеним Основним академским студијама психологије. Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије, полажу диференцијалне испите (који су исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). Сви кандидати који се пријаве на Мастер академске студије психологије, полажу пријемни испит.

 

Литература за полагање диференцијалних испита

Психопатологија

 • Голубовић, Г. З. (2014). Психијатрија за практичаре. Бор: Грађанска читаоница “Европа”.

Социјална психологија

 • Рот, Н. (2006). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Основе развојне психологије

 • Јерковић, И. и Зотовић, М. (2005). Увод у развојну психологију. Београд: Центар за примењену психологију.

Психологија рада и менаџмента

 • Чукић, Б. (2005). Психологија рада: усклађивање човека и посла. Крушевац: Факултет за индустријски менаџмент.
 • Чукић Б. (2004). Интегративни менаџмент људских ресурса. Крушевац: Факултет за индустријски менаџмент.

Методологија и психометрија

 1. Фајгељ, С. (2009). Психометрија: метод и теорија психолошког мерења. Београд: Центар за примењену психологију.
 • Поглавља:
  • Основни приступи психолошком мерењу и модели мерења
  • Поузданост
  • Ваљаност
  • Конвергентна и дискриминативна валидност и мултиособинска-мултиметодска матрица
  • Остала мерна својства ставке и теста
  • Морална питања психолошког тестирања
  • Додатак

Од кандидата се очекује разумевање садржаја ових поглавља и способност да се описани поступци практично примене, разумеју и прочитају резултати њихове примене. Ово значи да кандидати морају поседовати и предзнања потребна за разумевање овог градива.

 1. Тодоровић, Д. (2008). Методологија психолошких истраживања. Београд: Центар за примењену психологију. (43-188 – до Обраде података (без овог поглавља))
 • Поглавља:
  • Варијабле
  • Подаци
  • Мерење
  • Контрола истраживања
  • Нацрти истраживања

 

Литература за полагање пријемног испита

Огњеновић, П. ( издање 2001 или било које друго) Осећај и мера, Земун: Мост-арт
Поглавља: Проблем квалитета; Проблем интензитета; Теорија информације; Теорија детекције сигнала; Неопсихофизика

Огњеновић, П.(издање 1992 или било које друго) Психологија опажања, Београд: Научна књига
Поглавља: Чула-канали везе; Опажање простора, времена и покрета; Опажање облика; Когнитивна обрада информација

Огњеновић, П., Шкорц, Б. (2005). Наше намере и осећања, Београд: Гутембергова галаксија
Поглавља: Основни проблеми психологије мотивације и емоција; Воља, инстинкти или мотивација; Физиолошке основе мотивације; Теорије нагона; Ненагонска мотивација; О емоцијама - физиолошки, когнитивистички и феноменолошки приступ

Радоњић, С. ( 1992). Општа психологија II. Београд: Савез друштва психолога Србије.
Поглавља: Инструментално учење и делови теорија учења. стр. 107-173, стр. 236-260.

Hol, K. S., Lindzi,G. ( 1983). Теорије личности, Београд: Нолит
Поглавља: 2. Фројдова класична психоаналитичка теорија, 55-74, 4. Јунгова аналитичка теорија, 125-135, 5.Социопсихолошке теорије личности, 163-180, 12. Олпортова психологија појединца, 411-427, 14. Кателова теорија личности, 489-501. - Поповић В.Б. ( 2002) Буквар теорије личности, Београд: ЦПП, стр. 16-46.

Пијаже, Ж., Инхелдер, Б. ( 1978). Интелектуални развој детета, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
Поглавља: Уводна белешка-11; Етапе интелектуалног развоја -15; Ментални развој детета-17; I новорођенче и одојче 21; II Рано детињство од друге до седме 28; III детињство од седме до дванаесте 44; Мишљење у адолесцената 61; Сeнзомоторно порекло сазнања 77; Интелектуалне операције и њихов развој 93; I историјско-критички преглед 95; II појмови конзервације 103; III груписање класа и релација и образовање; IV операције које се тичу времена, простора и случаја 125;V пропозиционалне или формалне операције 134

Рот, Н.( 1994, или каснија издања) Основи социјалне психологије.Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
Поглавље: Ефектии социјализације

Вучић, Л. (1987) Педагошка психологија, Београд: Савез друштава психолога Србије
Поглавља: Методе учења; Подстицаји за учење; Трансфер учења; Испитивање и оцењивање знања; Тестови знања и постигнућа; Критеријски тестови

Голубовић, Г. (2008). Основи опште психопатологије. Ниш: Униграф
Поглавља: Увод у психопатологију; Психичке функције и њихова патологија; Симптом, знак и синдром у психијатрији; Класификација душевних поремећаја. (стр. 3-128; 151-159)

Smirnof, V. (1970). Психоанализа детета. Београд: Култура (стр: 97-123)

Тадић, Н. Психијатрија детињства и младости (1992). Београд: Научна књига (стр: 244-255)

Бергер, Ј.( 2004). Психодијагностика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
Поглавља: Дијагностички интервју; Опсервација и процена понашања; Психодијагностичка процена интелигенције; Самоопис као осoнва процене личности; Психолошка процена: налаз и мишљење

Арамбашић, Л. (2001). Психолошке кризне интервенције. У Биро, М. (2002). Клиничка психологија. Нови Сад: Футура Публикације, 365-374
Поглавља: Стресни и трауматски догађаји и њихове последице. Знаци стреса и трауме. Дугорочне последице стресних и трауматских догађаја. Начини суочавања са стресом/опоравак од трауматских догађаја. Кризни догађаји и криза као психичко стање. Особине криза. Врсте криза. Психолошке кризне интервенције.

Влајковић. Ј. (2001). Превенција менталних поремећаја. У Биро, М. (2002). Клиничка психологија. Нови Сад: Футура Публикације, 356 -364,
Поглавља: Историјски развој примарне превенције (медицински модел, модел психијатрије у заједници, модели психолошке примарне превенције).

Влајковиć, Ј. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд: Центар за примењену психологју, 40-51, 80-87
Поглавља: Развојна психологија целокупног животног циклуса. Стратегије превладавања кризе. Социјална подршка

Тадић, Н. (1992). Психијатрија детињства и младост. Београд: Научна КМД, 86- 93, 114-117
Поглавља: Усвојење. Породични смештај. Домски смештај. Развод и разведене породице

Фајгељ, С. (2003). Психометрија, Београд: ЦПП
Поглавља: Подсетник за мултиваријантну анализу индивидуалних разлика; Класична тестна теорија; Модели паралелних индикатора; Стивенсонова теорија мерења и нивои мерења; Манифестне и латентне варијабле; Емергентне и латентне варијабле; Поузданост теста и ретеста; Поузданост алтернативних форми; Поузданост измедју оцењивача; Поузданост интерне конзистенције; Коефицијент алфа; Норме и нормирање; Права испитника; Номолошка мрежа; Методе за утврђивање конструктивне ваљаности; Критеријумска ваљаност; Садржинска ваљаност; Инкрементална ваљаност

Гузина, Милица (1980). Кадровска психологија. Београд: Научна књига

Чукић, Б. (2003). Психологија рада - усклађивање човека и посла, Крушевац: ИЦИМ

Чукић, Б. (2004): Менаџмент људских ресурса, Крушевац: ИЦИМ
Из последње три књиге припремити теме: Анализа посла; Професионална оријентација; Професионална селекција; Апсентизам; Флуктуација; Мотивација за рад