УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Шта су докторске академске студије и колико трају?

Докторске академске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмима уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

  1. завршене дипломске академске студије – мастер са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену 8 (осам) на основним и академским студијама – мастер или
  2. академски назив магистар из одговарајуће области ако докторат није стекло према раније важећим законским прописима и у року предвиђеном законом.

Упис кандидата спроводи се на основу конкурса и ранг-листе примљених кандидата.

Више детаљних информација о различитим студијским програмима мастер академских студија на Филозофском факултету у Нишу можете наћи на следећим странама: