Конкурс за упис на докторске академске студије (II уписни рок)

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 514-311 локал 105

Телефакс: 514-310

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О слободним местима за упис студената у прву годину докторских академских студија у школској 2017/2018. години у другом уписном року

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обавештава јавност да је за упис у прву годину докторских академских студија, у школској 2017/2018. години, у другом уписном року остало 12 слободнх места на самофинасирајуће студенте на следећим студијским програмима:

               БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА

 

РРед.    Бр.

Студијски програм

из буџета

самофинан-сирањем

укупно

         

1.

Докторске академске студије социологије

-

3

3

         

2.

Докторске академске студије филологије

-

9

9

 

Укупно:                               

-

12

12

              Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима износи 130.000,00 динара за држављане Србије и 4.000 за стране држављане.

              Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.

               ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

               У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има:

             - завршене основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама,

            - уписане последипломске студије по Закону о универзитету, а претходне студије завршене са просечном оценом најмање 8 (осам),

              -VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању уколико је завршио основне четворогодишње студије са најмањом просечном оценом 8 (осам у току студија),

              - завршене академске студије првог и другог нивоа, са најмање 300 ЕСПБ бодова, просечну оцену нижу од 8 (осам) и објављене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета.

               Кандидати полажу пријемни испит на студијском програму Докторске академске студије социологије: - писање есеја на задату тему и интервју.

              На студијском програму Докторске академске студије филологије се не полаже пријемни испит.

              Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу укупног броја бодова остварених по основу:

 1. просечне оцене остварене на претходним нивоима студија,
 2. број бодова остварених на пријемном испиту, уколико је полагање пријемног испита предвиђено Правилником Факултета,
 3. усклађеност са студијским програмима основних и мастер академских студија,
 4. објављених научних резултата.

Ближи критеријуми за рангирање кандидата прописани су Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

               ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ

               Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом подноси Служби за мастер и докторске студије следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише,
 • очитану биометријску личну карту,
 • копије стечених диплома на претходним нивоима студија,
 • копије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
 • списак научних и стручних радова (уколико их има),
 • фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
 • доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 10.000,00 динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом документацијом од 06.11.2017. године до 10.11.2017. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у канцеларији 205.

             Пријемни испит ће се обавити 15.10.2017. године према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.

             Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 16.11.2017. године.

             Кандидати имају право да поднесу приговор на редослед утврђен јединственом ранг-листом 16.11.2017. године од 11,00 до 14,00 сати Служби за опште и правне послове.            Факултет објављује Коначну ранг-листу 16.10.2017. године.

             Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија  обавиће се 17.11.2017. године.

             Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком „уплата школарине“ и накнаду за осигурање студената.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета